Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30.1.2011

Ο Ι   Α Λ Η Θ Ι Ν Α    Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι
«'Ός δ' αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσε­ται έν τή βασιλεία τών ουρανών»
   Ποιος άνθρωπος μπορεί να θεωρη­θεί αληθινά μεγάλος; Το ερώτημα αυτό τίθεται κατά καιρούς σε διαλέξεις και συζητήσεις, σε διαγωνισμούς και δημο­σκοπήσεις. Αλήθεια σε ποιόν αξίζει ό τίτλος «μέγας»;...
   Καθώς σήμερα τιμούμε «τούς τρεις μέγιστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος» και οικουμενικούς διδασκά­λους, μπορούμε να λάβουμε την απάν­τηση στο παραπάνω ερώτημα από το ευαγγελικό Ανάγνωσμα πού άναγινώσκεται προς τιμήν τους: «'Ός δ' αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσε­ται έν τή βασιλεία τών ουρανών», δηλα­δή αυτός πού θα εφαρμόσει όλες ανεξ­αιρέτως τις θείες εντολές και θα διδάξει και τούς άλλους, αυτός θα αναγνωριστεί μεγάλος στη Βασιλεία των ουρανών. Ποιος είναι λοιπόν αληθινά μεγάλος;
1. «ΟΣ ΑΝ ΠΟΙΗΣΗ...»
Το πρώτο πού ζητά ό Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ή ακριβής και πιστή εφαρ­μογή των εντολών του. Είμαστε προνο­μιούχοι όσοι αξιωθήκαμε να γνωρίσου­ με την αλήθεια όπως μάς την αποκάλυ­ψε ό τέλειος Διδάσκαλος και την διδα­σκόμαστε μέσα στους κόλπους της Ορ­θοδόξου Εκκλησίας. Δεν αρκεί όμως ή θεωρητική γνώση του θελήματος του Θεού. Είναι απαραίτητη και ή έμπρα­κτη εφαρμογή των εντολών του, διότι με τον τρόπο αυτό θα αποδεικνύουμε την αγάπη μας σ' Εκείνον. Μάς το είπε ξε­κάθαρα ό Ίδιος ό Κύριος: «Ό έχων τάς έντολάς μου και τηρών αύτάς, εκείνος έστιν ό αγαπών με». Όποιος κρατεί τις εντολές μου και τις εφαρμόζει, εκείνος μόνο με αγαπά. Και όποιος με αγαπά, συνέχισε ό Κύριος, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω, «και εμφανίσω αύτώ έμαυτόν», δηλαδή θα φανερώσω σ' αυτόν τον Εαυτό μου (Ίω. ιδ' 21).
Αλήθεια μπορούμε να συνειδητοποι­ήσουμε το ύψος της τιμής, πού επιφυ­λάσσει ό άγιος Θεός σε όποιον εφαρ­μόζει τις εντολές του; Υπόσχεται ό Θεός ότι θα φανερωθεί στον πιστό τηρητή των εντολών του. Άραγε, δεν αξίζει κάθε θυσία για μία τόσο μεγάλη δωρεά; Άλ­λωστε έχουμε ενώπιον μας και το αξιομίμητο παράδειγμα των αγίων Τριών Ιε­ραρχών, οι όποιοι αγωνίστηκαν σε όλη τους τη ζωή και ακολούθησαν με πιστό­τητα το θείο Νόμο. Έλεγε χαρακτηριστι­κά ό Μέγας Βασίλειος: «Κοινήν φροντί­δα και βουλήν προθώμεθα, όπως αν μηδέν ημάς διαφυγή των εντεταλμέ­νων»- δηλαδή άς καταβάλουμε όλοι κά­θε προσπάθεια, προκειμένου να μη μάς ξεφύγει τίποτε από όσα μάς έχουν πα­ραδοθεί ως εντολές (Όροι κατά πλά­τος Α', ΕΠΕ 8, 178). Αυτή ή πιστή και α­κριβής εφαρμογή των εντολών του Θεού είναι το πρώτο βήμα για να ανα­δειχθεί ό άνθρωπος «μέγας».
2. «...ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΗ»
Ό Κύριος όμως δεν ονόμασε «μεγά­λο» όποιον εφαρμόζει μόνο τις θείες εντολές αλλά αυτόν πού παράλληλα διδάσκει και καθοδηγεί και άλλους αν­θρώπους στο δρόμο του Θεού. Και οπωσδήποτε υπάρχουν άνθρωποι κα­ταρτισμένοι, κληρικοί και λαϊκοί, πού έ­χουν λάβει ειδικό χάρισμα από το Θεό για να ασκούν το κατ' εξοχήν ιερό έργο της διδαχής του θείου λόγου. Και όσοι ασχολούνται με την υπεύθυνη αυτή δια­κονία οφείλουν πάντοτε να ανακρίνουν τον εαυτό τους αν οι ίδιοι τηρούν αυτά πού διδάσκουν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ό Κύριος εί­πε πρώτα «ός αν ποιήση...» κι έπειτα το να «διδάξη». Αλίμονο στον άνθρωπο πού διδάσκει χωρίς να εφαρμόζει αυτά πού διδάσκει. Αυτός ό,τι κτίζει με το ένα χέρι, με το άλλο το γκρεμίζει.
Ως προς το ότι ό Κύριος δεν είπε μό­νο το «ποίηση» αλλά προσέθεσε και το «διδάξη», σημειώνει τα έξης ό ιερός Χρυσόστομος: «Ού γάρ έαυτοΐς δει χρη­σίμους είναι μόνον, αλλά και έτέροις... Ώσπερ γάρ το διδάσκειν άνευ του ποιείν κρίνει τον διδάσκοντα..., ούτω το ποιεΐν μέν, έτερους δέ μη ύφηγεΐσθαι έλαττοί τον μισθόν». Δεν είναι σωστό δηλαδή να φροντίζουμε να ωφελούμε μόνο τον εαυτό μας αλλά και τούς άλλους. Διότι όπως το να διδάσκει κάποιος χωρίς να εφαρμόζει, ενοχοποιεί τον διδάσκαλο, έτσι και το να εφαρμόζει μεν, αλλά να μην καθοδηγεί τούς άλλους, ελαττώνει το μισθό του. Είναι φανερό ότι ό Κύρι­ος δεν αναφέρεται έδώ μόνο σ' αυτούς πού έχουν το χάρισμα της διδασκαλί­ας. Όλοι οφείλουμε να δείχνουμε εν­διαφέρον για την ορθή καθοδήγηση των γύρω μας ανθρώπων και να τούς βοηθούμε με κάποια απλή συμβουλή, με ένα κατάλληλο βιβλίο, με τη σύσταση ενός Πνευματικού - το σπουδαιότερο -με το παράδειγμα μας. Αν εμείς πρώτοι αγωνιζόμαστε να εφαρμόζουμε πιστά τις εντολές τού Θεού, τότε θα μπορούμε να φωτίζουμε και τούς άλλους και με το παράδειγμα μας και με τα λόγια μας.
 Αυτός είναι αληθινά μεγάλος άνθρω­πος. Εκείνος πού αγωνίζεται να εφαρ­μόζει τις εντολές του Θεού και με την σύμφωνη με το θέλημα του Θεού ζωή του οδηγεί και άλλους ανθρώπους στο δρόμο της σωτηρίας.
Τέτοιοι αναδείχθηκαν οι άγιοι Τρεις Ιεράρχες, των οποίων σήμερα τελούμε τη μνήμη. Μεγάλοι αγωνιστές της αρε­τής και μεγάλοι κήρυκες και διδάσκαλοι, πνευματέμφοροι Πατέρες της αγίας του Χριστού Εκκλησίας και ένδοξοι κληρο­νόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Με την αγία βιοτή και τη θεοφώτιστη διδα­σκαλία τους μάς δίδαξαν πώς γίνεται κανείς μέγας ενώπιον τού Θεού. Μάς δίδαξαν πάνω στα πράγματα ότι «ός αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθή­σεται έν τη βασιλεία των ουρανών». Είθε όλοι μας να τούς μιμηθούμε!

http://sites.google.com/site/orfeasfm/%CE%B5%CE%B4%CF%89

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.