Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακή της Τυροφάγου- Ο θεσμός της νηστείας

Ο   Θ Ε Σ Μ Ο Σ   Τ Η Σ   Ν Η Σ Τ Ε Ι Α Σ
«Ὁ ἐσθίων τόν μή ἐσθίοντα μή ἐξουθενείτω, καί ὁ μή ἐσθίων τόν ἐσθίοντα μή κρινέτω· ὁ Θεός γάρ αὐτόν προσελάβετο.» (Ρωμ. ιδ΄ 3)
Μᾶς ἀξίωσε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ Θεός μέ τή χάρη του νά φθάσουμε γιά ἄλλη μιά φορά στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς.  Ἀπό αὔριο ἀνοίγει ἐνώπιόν μας τό πνευματικό αὐτό στάδιο, ἡ νηστήσιμη περίοδος τοῦ Τριῳδίου, ἡ ὁποία
ἐγκαινιάζεται μέ τήν Καθαρή Δευτέρα.  Μέ τήν ἔναρξη αὐτῆς τῆς περιόδου τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἐξασκοῦμε κατά δύναμη τήν ἀρετή τῆς νηστείας.  Βεβαίως οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς προτρέπουν νά νηστεύουμε, ὄχι μόνο «σωματικῶς»,ἀλλά καί «πνευματικῶς».
Ἴσως οἱ πιό πολλοί νά τό εὑρίσκουν πρακτικά εὔκολο νά προβοῦν στήν ἄσκηση κάποιας ὑλικῆς νηστείας, δηλαδή νά ἀπέχουν ἀπό ἀρτύσιμες τροφές.  Ὡς πρός τήν πνευματική νηστεία ὅμως, πιθανόν νά μήν κατανοοῦν οὔτε τήν ἀνάγκη οὔτε τήν ὠφέλειά της.  Ἡ νηστεία ἀπό τροφές δέν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό, οὔτε εἶναι δυνατό νά τήν ἀσκήσουν ὅλοι.  Ἕνεκα ἡλικίας, καταστάσεως ὑγείας καί περιστάσεων διαβιώσεως δυνατόν νά ὑπάρχουν δυσκολίες γιά τήν ὑλική νηστεία.  Τήν πνευματική νηστεία ὅμως ἐνισχύει ἡ ὑλική νηστεία, γιατί μᾶς βοηθᾶ νά τιθασεύσουμε τίς διάφορες ἁμαρτωλές τάσεις καί ὁρμές, οἱ ὁποῖες βασιλεύουν μέσα μας.  Ἡ νηστεία μᾶς ἐνισχύει νά ψαλιδίσουμε τή φιλαργυρία ἐξασκώντας ἐλεημοσύνη, νά προβοῦμε στόν καθαρισμό τῆς συνειδήσεως μέ τή διά βίου μετάνοια.  Νά ἀνεβοῦμε σέ καλύτερες σφαῖρες σκέψεως, ἀποφάσεως καί ἐξασκήσεως τῶν ἀρετῶν μέ τή συμμετοχή μας στίς ἀκολουθίες, τίς ὁποῖες τελεῖ ἡ Ἐκκλησία αὐτήν τήν περίοδο, γιά νά μᾶς προσφέρει πνευματικές ἐνέσεις.
Αὐτές εἶναι τό Μικρό καί τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο, ὁ Μέγας Κανόνας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, ἡ Προηγιασμένη θ. Λειτουργία τῶν καθημερινῶν, ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου τῶν Κυριακῶν, οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας τίς Παρασκευές, οἱ Κατανυχτικοί Ἑσπερινοί τῶν Κυριακῶν, ἡ καθημερινή ἀνάγνωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἡ ταχτική προσωπική προσευχή.  Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν τά πνευματικά ὅπλα τά ὁποῖα μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία, ὥστε νά μποροῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε νικηφόρα τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ καί νά ἀποφεύγουμε τίς πλεκτάνες τοῦ πονηροῦ.
Ἡ ἀνεπιτυχής ἄσκηση τῆς νηστείας ἀπό μέρους τῶν Πρωτοπλάστων τούς ἐξέβαλε ἀπό τόν παράδεισο καί μαζί τους ἐξέπεσε ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος καί ἐξεβλήθη τοῦ παραδείσου.  Ἀντίθετα ἡ νηστεία καί ἡ μετάνοια γέμισε τίς ἐρήμους, τίς πόλεις, τά χωριά καί τήν οἰκουμένη ὅλη ἀπό ἁγίους καί φίλους τοῦ Θεοῦ.
Ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀποτελεῖ πεδίο πνευματικῶν ἀγώνων, στούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους ἐμᾶς νά εἰσέλθουμε, νά συμμετάσχουμε καί νά ἀγωνισθοῦμε.  Ὁ ἀγώνας μας συνίσταται στό νά ἐντείνουμε τήν προσευχή μας.  Νά ἐλέγξουμε τά αἰσθήματά μας.  Νά χειραγωγήσουμε τίς σκέψεις μας, ὥστε νά στρέφονται στή δόξα τοῦ Θεοῦ καί νά ὑπηρετοῦν τό θέλημά του.  Νά ἐμποδίσουμε τά μάτια μας νά βλέπουν τίς ἀσχήμιες τίς ὁποῖες συναντοῦμε.  Νά σταματήσουμε τά χέρια μας νά πράττουν κακά.  Νά ἀλλάξουμε πορεία μέ τά πόδια μας, ὅταν μᾶς ὁδηγοῦν στούς χώρους τῆς ἁμαρτίας.  Νά ἀξιοποιήσουμε τίς δυνατότητες καί νά αὐξήσουμε τίς δυνάμεις μας μέ τή συχνή ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τούς συνανθρώπους μας.
Μέ αὐτούς τούς τρόπους μποροῦμε νά εὐαρεστήσουμε τό κατά δύναμη στό Θεό καί νά κινήσουμε τό πλούσιο ἔλεός του.  Ἔτσι θά βροῦμε λύτρωση ἀπό τίς ἁμαρτίες μας, ἐλευθερία ἀπό τά πλοκάμια τοῦ διαβόλου καί πνευματική χαρά στήν ἀγκάλη τῆς ἄπειρης ἀγάπης καί ἀπύθμενης φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ.  Ἡ Ἐκκλησία ψάλλει: «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε».  Ὁ Ἅγιος Θεός νά μᾶς ἀξιώσει νά διέλθουμε μέ ὑγεία τό πνευματικό στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς καί νά φθάσουμε νά γιορτάσουμε καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀπό τούς νεκρούς.  Ἀμήν!

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.