Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Κυριακὴ Ε΄ Λουκά (Λουκ. 16,19-31). Πλούτος και φτώχεια.....

«Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς» (Λουκ. 16,19)
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἀνεγνώσθη σήμερα, εἶνε σπουδαιότατο καὶ ἀπὸ θρησκευτικῆς καὶ ἀπὸ κοινωνικῆς πλευρᾶς.  
Θρησκευτικῶς μέν, ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος στὴν ἑρμηνεία του, μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ ζωὴ αὐτὴ εἶνε μία σταγόνα ἐμπρὸς στὸν ὠκεανὸ τῆς αἰωνιότητος.

Κυριακὴ Ε΄ Λουκά (Λουκ. 16,19-31). Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

π. Αυγουστινος902 istΜετά Θάνατον τι;
ΚΥΡΙΑΚΗ, ἀγαπητοί μου, σήμερα· ἡμέρα ἀ­φιερωμένη στὸ Θεό. 
Τί πρέπει νὰ κάνουν οἱ Χριστιανοί; Ὅλοι νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία, νὰ στα­θοῦν μὲ εὐλάβεια καὶ νὰ ποῦν ἀπ’ τὴν καρδιά τους ἕνα «Κύριε, δόξα σοι», ἕνα εὐχαρι­στῶ, ἕνα «Κύριε, ἐ­λέησον». 
Ὅσοι ἐρ­χόμεθα στὴν ἐκκλη­σία, ἡ σκέψι μας νά ’νε στὸ Θεό. «Ἄ­νω σχῶμεν τὰς καρδί­ας» (θ. Λειτ.). 
Νὰ εἴμεθα στὸ ναὸ ὄχι μόνο σωμα­τικῶς ἀλλὰ καὶ πνευ­ματι­κῶς. 
Ἡ ψυχὴ – τὸ πνεῦμα ἔ­χει τὴν ἀξία. Μὲ τὴν ἐλπίδα λοιπὸν ὅτι

Ο Όσιος Δαυίδ ο εν Ευβοία +1 Νοεμβρίου

Ένας από τους πλέον συμπαθείς και δημοφιλείς αγίους της Εκκλησίας μας είναι και ο όσιος Δαυίδ ο εν Ευβοία. Μάλιστα έχοντας τη φήμη του θαυματουργού, χιλιάδες πιστοί τον ευλαβούνται και τον επικαλούνται  και εκείνος συχνά ανταποκρίνεται, φανερώνοντας τη δύναμη του Θεού, ο οποίος χαριτώνει όσους θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με το δικό Του θέλημα.
Γεννήθηκε γύρω στα 1490, στη Γαρδενίτσα Φθιώτιδος, απέναντι από την Εύβοια. Ήταν γιός ενάρετου και ευλαβούς ιερέα, ο οποίος φρόντισε να γεμίσει την ψυχή του παιδιού του με βαθιά πίστη στο Θεό και ευλάβεια. Νήπιο ακόμη τον βοηθούσε στις ιερές ακολουθίες, ώστε ο ναός είχε γίνει το δεύτερο σπίτι του. Ο Θεός τον αξίωσε, όντας τριών ετών, να βιώσει μια εξαιρετική πνευματική εμπειρία, η οποία σφράγισε την κατοπινή του ζωή. Μια νύχτα του φανερώθηκε ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και τον οδήγησε

Κυριακὴ Ε΄ Λουκά (Λουκ. 16,19-31). Η πέραν του τάφου ζωή

Εἶπεν ὁ Κύριος· ῎Ανθρωπος τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. ᾿Εγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. Καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· Πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι

Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός υιοί Θεοδότης, οι εξ Ασίας +1 Νοεμβρίου

Οι άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που εορτάζουν την 1η Νοεμβρίου, ήσαν αυτάδελφοι και κατάγονταν από την Ασία. 
Υπάρχουν όμως άλλα δύο ζεύγη αγίων Αναργύρων με τα ίδια ονόματα.
Οι πρώτοι μαρτύρησαν στην Ρώμη και εορτάζουν την 1η Ιουλίου και οι δεύτεροι κατάγονταν από την

Οι Όσιοι Σπυρίδωνας και Νικόδημος οι προσφοράρηδες +31 Οκτωβρίου

Ό μακάριος Σπυρίδων καταγόταν από φτωχή καί άσημη οικο­γένεια. 
Ήταν εντελώς αγράμματος καί τραχύς στους τρόπους, άλλ' αυθόρμητος καί ανεπιτήδευτος. 
Ένας «χωριάτης» για τους αριστο­κράτες, ένας «αγροίκος» για τους μεγαλωμένους στα σαλόνια, ένας «μωρός» για τους σοφούς του κόσμου τούτου.
Κι όμως ό όσιος ξεπέρασε σε αξία καί τους σοφούς καί τους ίσχυρούς καί τους ευγενείς, με την ανώτερη πνευματική του ζωή, με τα θεάρεστα έργα της αρετής του, με την ασκητική βία, με το φόβο του Θεού, πού είναι ή αρχή καί ή πηγή της πραγματικής σοφίας.
  Ό όσιος Σπυρίδων ήρθε στη μονή των Σπηλαίων καί άρχισε την τραχεία ασκητική του ζωή στα 1139. 
Ήταν ήδη σε ώριμη ηλι­κία, αλλά δεν ήξερε γράμματα. Γι αυτό καί δεν μπορούσε να μελε­τά τα ίερά Βιβλία. Αυτό τον γέμιζε θλίψη. Προσευχήθηκε ολόκαρ­δα στον Κύριο να του δώση φωτισμό καί δύναμη για να μάθη ανά­γνωση. 
Πράγματι, με σκληρή προσπάθεια, σε πολύ λίγο χρόνο έ­μαθε να διαβάζη. 
Ήταν απερίγραπτη ή χαρά του πού μπορούσε πια να μελετά τα θεία λόγια του Κυρίου καί τα θεόπνευστα έργα των αγίων. Έμαθε άπ' έξω ολόκληρο το Ψαλτήρι καί το έλεγε μ' ευλάβεια καί

Οι προσφοράριδες +31 Οκτωβρίου

Το κάθε μοναστήρι έχει θέσει έναν από τους μοναχούς του στο διακόνημα του προσφοράρη.
Δηλαδή στου διακονητή για στην παραγωγή πρόσφορων για την Θεία Λατρεία.
Έτσι και στην μονή των Σπηλαίων του Κιέβου ο τότε ηγούμενος Ποιμήν του μοναστηριού έθεσε αυτό το διακόνημα στον μοναχό Σπυρίδωνα τον μετέπειτα Όσιο της εκκλησίας μας.
Ο Όσιος Σπυρίδων ο προσφοράρης πήγε στην Μονή των Σπηλαίων του Κιέβου γύρω στο 1139 μ.Χ., απλός, άκακος, απονήρευτος έμοιαζε σα μικρό παιδί. Καταγόταν από μία πολύ φτωχή οικογένεια και ήτο αγράμματος.
Αυτό τον γέμιζε θλίψη και ζητούσε στην προσευχή του να του δώσει ο Θεός δύναμη και φώτιση να μάθει ανάγνωση για να μπορεί να διαβάζει τα ιερά κείμενα.
Πράγματι, με πολύ προσπάθεια και επιμονή , σε πολύ λίγο χρόνο

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: Τρία πράγματα που φυλάσσουν τις αρετές

Τρία πράγματα δυσκολεύεται ο άνθρωπος να αποκτήση, όχι επειδή αυτά καθ’ εαυτά είναι δύσκολα, αλλά επειδή εμείς οι ίδιοι τα κάνομε δύσκολα, διότι συγκρούονται με το εγώ μας.  
Αυτά όμως φυλάσσουν τις αρετές και είναι: το πένθος, το δάκρυ για τις αμαρτίες και η μνήμη του θανάτου.
Το πένθος είναι το βάθρο της καρδιάς, είναι η χαρμολύπη που δημιουργείται από την ενδοστρέφεια και την ενότητα του νου και από την αίσθηση του ποιος είμαι ενώπιον του Κυρίου. Το πένθος είναι η

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία. Ένα "ηδύπνοο άνθος" της Εκκλησίας του Χριστού +29 Οκτωβρίου

Ανάμεσα στα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου που αφιέρωσαν όλη την επίγεια ζωή τους στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και που λάμπουν ως φαεινοί αστέρες μέσα στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας είναι και η τιμώμενη στις 29 Οκτωβρίου ένδοξος και καλλιπάρθενος Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η οποία αναδείχθηκε το «Μαρτύρων τό ἥδυσμα», των «ἀσκουσῶν ἡ καλλονή» και των «παρθένων τό ἀγλάϊσμα καί τό σεμνολόγημα», όπως χαρακτηριστικά υμνείται και γεραίρεται μέσα από το απολυτίκιό της. Η πολύαθλος και πανεύφημος οσιοπαρθενομάρτυς του Χριστού Αγία Αναστασία η Ρωμαία γεννήθηκε και έζησε στη Ρώμη τον 3ο μ.Χ. αιώνα.
Αφού απαρνήθηκε τις εγκόσμιες απολαύσεις και τα πρόσκαιρα και φθαρτά αγαθά της παρούσης ζωής, σε ηλικία είκοσι ετών εκάρη μοναχή από μία ενάρετη και μορφωμένη γερόντισσα, ονόματι Σοφία, η οποία τη δίδαξε και

Παναγία! Η Σκέπη των Χριστιανών!

MANA TOY KODSMOYΗ Παναγία η Μητέρα του Θεού, η Θεοτόκος, αλλά και η Μητέρα όλων των Χριστιανών, είναι η Σκέπη του Κόσμου!
Η Παναγία, ἀγαπητοί μου, τῆς ὁποίας τὴν Σκέπη ἑορτάζουμε, εἶνε πρόσωπο ἱ­ερό. 
Ἀλλ᾿ ὅπως ὁ Υἱός της ἔγινε «σημεῖον ἀντιλεγό­μενον» (Λουκ. 2,34), ἔτσι καὶ ἐκείνη ποὺ τὸν φιλο­ξένησε στοὺς ἁγίους κόλπους της ὡς ἄνθρωπο.  
Μετὰ τὸν Χριστὸ ἡ Παναγία εἶνε σημεῖον ἀντιλεγόμενον. Ἄλλοι τὴν ὑβρίζουν καπηλικώτατα, τὴ βλα­­σφημοῦν, τὴν περιφρονοῦν· ἄλλοι ὅμως τὴν ἀ­γαποῦν, τὴ σέβονται, τὴν τιμοῦν, τὴν ὑψώ­νουν ὣς τὰ οὐράνια.

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2015 στα Φηρά Σαντορίνης

Γιορτάζουμε και φέτος την ιστορική Επέτειο του Έθνους μας το Έπος του 1940. Το Έπος αυτό και η περιφανὴς και περίλαμπρη νίκη των Ελλήνων κατὰ του Ιταλικού φασισμού, καθὼς και η γενναία αντίσταση της Ελλάδας ενάντια στις σιδηρόφρακτες στρατιὲς του Χίτλερ, κατέπληξε την οικουμένη όλη!  Έγινε αντικείμενο παγκόσμιου θαυμασμού, καθώς επίσης και αντικείμενο παγκόσμιας έλξεως!
Όμως πέρα από το μεγάλο και σημαντικό αυτό

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2015 στη Μεσαριά Σαντορίνης

Γιορτάζουμε και φέτος την ιστορική Επέτειο του Έθνους μας το Έπος του 1940.
Το Έπος αυτό και η περιφανὴς και περίλαμπρη νίκη των Ελλήνων κατὰ του Ιταλικού φασισμού, καθὼς και η γενναία αντίσταση της Ελλάδας ενάντια στις σιδηρόφρακτες στρατιὲς του Χίτλερ, κατέπληξε την οικουμένη όλη! 
Έγινε αντικείμενο παγκόσμιου θαυμασμού, καθώς επίσης και αντικείμενο παγκόσμιας έλξεως!

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου, Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου στο Καμάρι της Σαντορίνης 28.10.2015

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Ο Ανθυπασπιστής Νικόλαος Γκάτζαρος γράφει για τις εμφανίσεις της Παναγίας στον πόλεμο του ΄40

Οι Εμφανίσεις της Παναγίας
Ο άγων ήταν ιερός. Οι Έλληνες πολεμούσαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Εγνώριζαν, ότι αν πατούσαν τον τόπο μας οι Φράγκοι, οι παπικοί θα μας νόθευαν την πίστι και θα μόλυναν την Ορθοδοξία.
Η παρουσία της Παναγίας στο Μέτωπο διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις. Αναφέρομε μία, η οποία είχε γίνει κοντά μας στο αριστερό μέρος του Μετώπου, εκεί που ήτα νε το άλλο τμήμα του Μετώπου, των ευζώνων. Συνέβη στον υπολοχαγό

Μήνυμα ἐπί τῇ Θεομητορικῇ Ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου

Μήνυμα ἐπί τῇ Θεομητορικῇ Ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 28ης ὈκτωβρίουἩ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου εἶναι στίς μέρες μας περισσσότερο ἐπίκαιρη παρά ποτέ. 
Τό Γένος μας ὑφίσταται σήμερα μία ἐμφανῶς δόλια ἐπίθεση ἔσωθεν καί ἔξωθεν, καί ἡ ἐπιβίωσή του διαγράφεται στόν ὁρίζοντα ἐξ ἴσου ἐπίφοβη καί ζοφερή μέ τίς δυσχερεῖς ἐκεῖνες ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες οἱ πρόγονοί μας εὑρέθησαν ἐνώπιον τῆς ἀπειλῆς τοῦ γερμανο-ιταλικοῦ μαύρου φασισμοῦ
Μέ τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, οἱ θεοσεβεῖς πρόγονοί μας ἔγραψαν τελικῶς τίς πανανθρωπίνως λαμπρές καί ἐπαινεθεῖσες σελίδες δόξης τοῦ Ἔπους τοῦ 1940-1941 στά ὄρη τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τά Ὀχυρά τῆς Μακεδονίας μας, ἀλλά καί στίς στενωπούς τοῦ Ἀλιάκμονος, τῶν Τεμπῶν, τῶν Θερμοπυλῶν, καί τίς πεδιάδες τῆς Κρήτης καί τοῦ Ἐλ Ἀλαμέιν, στό Ρίμινι καί ἀλλοῦ.
Ἡ τωρινή οἰκονομική κρίση καί ἐξαθλίωση, καί ἡ κατά πάντα τρόπον «εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθησαν» ἀποδόμηση ὅλων τῶν

Η Αγία Σκέπη της Θεοτόκου και η Επέτειος του "ΟΧΙ" +28 Οκτωβρίου

panagia 28 oktobri.jpgΑνήμερα της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός από τη μεγάλη Εθνική μας εορτή (Επέτειος του ΟΧΙ) γιορτάζουμε και την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο σημαντικότερες εθνικές γιορτές του έθνους μας έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να συνεορτάζονται με μία γιορτή της Παναγίας. 
Την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ενώ σήμερα, την 28η Οκτωβρίου την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου.  
Η γιορτή αυτή μετατέθηκε από την εκκλησία μας  από την 1η Οκτωβρίου την 28η ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία μας για τη σκέπη και την προστασία της στον αγώνα των Ελλήνων απέναντι στους Ιταλούς, αρχικά, και, αργότερα, σε όλη τη διάρκεια της εθνικής αντίστασης.

Ἔπος 1940-1941 : Οἱ Εὐέλπιδες στὴν πρώτη γραμμή

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Τὸ μεγαλειῶδες καὶ θρυλικὸ Ἔπος, ποὺ γιορτάζουμε σήμερα, ἄρχισε στὶς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 καὶ τελείωσε στὶς 31 Μαΐου 1941, ὅταν ἔληξε καὶ ἡ «Μάχη τῆς Κρήτης». Σ’ ὅλο αὐτὸ τὸ μακρὺ διάστημα τῶν ἑπτὰ μηνῶν, πάμπολλες σελίδες  ἄφθαστου ἡρωϊσμοῦ ἔγραψαν τὰ στρατευμένα Ἑλληνόπουλα καὶ ὁ ἀδάμαστος Λαός μας.

Τῆς Σκέπης Σου τὴν χάριν ἀνυμνοῦμεν Παρθένε +28 Οκτωβρίου

ΣΤΙΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ἀνήµερα τῆς ἐθνικῆς µας ἑορτῆς, ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης. Πρόκειται γιὰ µία ἀκόµη θεοµητορικὴ ἑορτή, ὅπου τιµᾶµε τὴν Παναγία µας.
Τὴν ἡµέρα αὐτὴ ποιοῦµε ἀνάµνηση τῆς θαυµατουργικῆς ἐµφανίσεώς Της στὸν ὅσιο Ἀνδρέα τὸν διὰ Χριστὸν Σαλό, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὸν 5ο µ. Χ. αἰώνα. 
Σὲ µία ἀπὸ τὶς ἀγρυπνίες στὸν περίφηµο ναὸ τῶν Βλαχερνῶν στὴν Κωνσταντινούπολη παρουσιάστηκε στὸν ὅσιο Ἀνδρέα καὶ τὸ µαθητή του Ἐπιφάνιο ἡ

Εορτασμός Αγίου Δημητρίου στη Μεσαριά Σαντορίνης 26.10.2015

Ο ιερός ενοριακός ναός του Αγίου Δημητρίου της Μεσαριάς Σαντορίνης(1868)  βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και είναι ο Πολιούχος και ο Προστάτης της περιοχής.
 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, αλλά και θρησκευτική κατάνυξη εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της περιοχής χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης +26 Οκτωβρίου

Δώστε μου έναν Άγιο! 
«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Λευϊτ. 20,7,26 = Α΄ Πέτρ. 1,16)
Εορτὴ σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἄντρες γυναῖ­κες καὶ παιδιά. 
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει κάθε μέρα ἑορτή, κάποιον ἅγιο ἑορτάζει. 
Τρι­ακόσες ἑξήντα πέντε μέρες ἔχει τὸ ἔτος, τρι­ακόσες ἑξήντα πέντε ἑορτὲς ὑπάρχουν. 
Καὶ ἄλλοτε μὲν ἑορτάζει ἕνας ἅγιος, ἄλλοτε ἑ­­ορτάζουν δύο, ἄλλοτε τρεῖς, ἄλ­λοτε σαράντα, ἄλ­λοτε ἑκατό, ἄλλοτε χίλιοι, ἄλλοτε δυὸ χιλιάδες – τρεῖς χιλιάδες ἅγιοι τῆς πίστεώς μας. 
Εἶ­νε δη­λαδὴ ἀμέτρητοι σὰν τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ. Μεταξὺ τῶν ἁγίων, σὰν ἀστέρι πρώτου μεγέ­θους, λάμπει στὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ σημερινὸς ἅγιος, ὁ ἅγιος Δημήτριος
Ἀλλὰ προτοῦ νὰ ποῦμε γιὰ τὸν ἅγιο Δημήτριο ἂς ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα, τί εἶνε ἅγιος;

Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκά (Λουκ. 8,26-39). Δαιμονική εποχή. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

gadarinoi1Δαιμονική εποχή.  Αν δεν αντιδράσουμε για να παύση αυ­τή η ασέβεια, σας προειδοποιώ θα γίνη κακό μεγάλο!
 Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκά (Λουκ. 8,26-39)
 Εποχὴ δαιμονικὴ - βλασφημία!
Ἕνας ἅγιος, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τοὺς πιὸ με­γάλους διδασκάλους τῆς ἁγίας μας Ἐκκλη­σίας, ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, τοῦ ὁποίου ἀναξίως φέρω τὸ ὄνομα, εἶπε ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε πνευματικὸς καθρέφτης. Ὅπως στὸν καθρέφτη βλέπουμε τὴ μορφή μας καὶ εὐπρεπιζόμαστε, ἔτσι στὸ Εὐαγγέλιο βλέπουμε ὄχι τὸν ὁρατὸ ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸν ἀόρατο ἑαυτό μας, τὶς κα­κίες καὶ τὰ πάθη μας, γιὰ νὰ τὰ δι­ορθώνου­με. Κι ὅπως δὲν ὑπάρχει σπίτι, ἀκόμα καὶ τὸ πιὸ φτωχό, χωρὶς καθρέφτη, ἔτσι δὲν πρέ­πει νὰ ὑπάρχῃ οἰκογένεια χωρὶς Εὐ­αγγέλιο.
Σήμερα λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία ἔβαλε μπρο­στά μας πάλι τὸν πνευματικὸ καθρέφτη καὶ μέσα σ᾽ αὐτὸν βλέπουμε τὸν ἑαυτό μας.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Εορτασμός Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου και Αδελφοθέου στο Πάνω Βουρβούλο της Σαντορίνης 23.10.2015

Ο ιερός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου και Αδελφοθέου βρίσκεται στον Πάνω Βουρβούλο της Σαντορίνης και λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Εφραίμ του Ηεμεροβιγλίου, ο οποίος κατασκευάσθηκε κατά το έτος 2010.
Κατά την ημέρα του εορτασμού του Αγίου Ιακώβου, ο καιρός ήταν βροχερός με αποτέλεσμα η προσέλευση των πιστών στο μικρό ναό να είναι αρκετά περιορισμένη.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Εορτασμός Αγίου Αβερκίου στον Πύργο της Σαντορίνης 22.10.2015

Σ΄ όλη την επικράτεια της χώρας μας, υπάρχουν δύο μοναδικοί ναοί επ΄ ονόματι του Αγίου Αβερκίου και αυτοί βρίσκονται στη Σαντορίνη
Ο ένας στον Πύργο της Σαντορίνης, κρυμμένος μέσα στα στενά και γραφικά σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού του Πύργου και πάνω από την κεντρική πλατεία του χωριού, ο οποίος είναι μετόχι της Ιεράς Μονής του Προφήτη Ηλία της Σαντορίνης.
Ο μεταγενέστερος ο οποίος έγινε το 1995 βρίσκεται

Ο Άγιος Αβέρκος Ο «τῶν Ἀποστόλων τόν ζῆλον ἐκμιμησάμενος» θαυματουργός ιεράρχης της Ιεραπόλεως +22 Οκτωβρίου

Μέσα στη σεπτή χορεία των θεοφόρων ιεραρχών που αγωνίσθηκαν με σθένος και παρρησία για την αμώμητο χριστιανική πίστη και έλαβαν από τον Πανοικτίρμονα Θεό το χάρισμα να θαυματουργούν αδιαλείπτως, συναριθμείται και ο τιμώμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στις 22 Οκτωβρίου ισαπόστολος Άγιος Αβέρκιος, ο και θεοπρόβλητος ποιμενάρχης της Ιεραπόλεως της Φρυγίας της Μικράς Ασίας, ο οποίος δια της χάριτος του Θεού αναδείχθηκε «τῶν ἀρετῶν ἡ καλλονή», «τῶν ἀμέμπτων ἠθῶν τό θησαύρισμα», «τοῦ Χριστοῦ τῆς ἀγάπης τό ἐκτύπωμα», «τοῦ ἐχθροῦ τῆς ἀπάτης τό ἥττημα» και «τῶν δαιμόνων ἡ ἐκδίωξη».
Ο υμνηθείς ως «ὁμόζηλος τῶν Ἀποστόλων» Άγιος Αβέρκιος έζησε τον 2ο μ.Χ. αιώνα επί των ημερών του Ρωμαίου αυτοκράτορος Μάρκου Αυρηλίου (161-180), ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους στωικούς φιλοσόφους, αλλά και μεγάλος διώκτης των χριστιανών. Η ενάρετη βιοτή και ο ένθερμος ιεραποστολικός του ζήλος σε συνδυασμό και με την καρποφόρα διδασκαλία του σωτηριώδους λόγου του Θεού σαγήνευσαν σε τέτοιο βαθμό τον λαό, ώστε κατόπιν επίμονης και θερμής παρακλήσεως των κατοίκων

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Εορτασμός Αγίου Χριστοδούλου στο Καρτεράδο Σαντορίνης 21.10.2015

Σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή του λειψάνου του Αγίου Χριστοδούλου, η οποία έγινες στις 21 Οκτωβρίου του 1094 και στις 16 Μαρτίου είναι ο εορτασμός της κοιμήσεως του Αγίου.
 Ο ναός του Αγίου Χριστοδούλου στο Καρτεράδο της Σαντορίνης θεμελιώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2006 και τα θυρανοίξιά του στις 20 Οκτωβρίου του 2009.
   Στο εορτασμό του Αγίου έγινε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του

Εορτασμός Αγίου Αρτεμίου στον Πύργο Σαντορίνης 20.10.2015

Ο εορτασμός του Αγίου Αρτεμίου στην Ενοριακή περιοχή του Πύργου της Σαντορίνης, έγινε το πρωί στον Ιερό Ενοριακό Ναό της Αγίας Θεοδοσίας, στην περιοχή του Καστελιού και το απόγευμα στις 5:00 στο προσκυνητάρι του Αγίου Αρτεμίου  έγινε ο μεθεόρτιος Εσπερινός, που βρίσκεται στη νότια πλευρά του χωριού και δεξιά στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς Προφήτη Ηλία, καθώς και για το Εμπορείο.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Εορτασμός Αγίου Αρτεμίου στον Καρτεράδο Σαντορίνης 20.10.2015

Ο Άγιος Αρτέμιος είναι προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Πριν το 1984, που υπήρχε η Ελληνική Χωροφυλακή και η Αστυνομία Πόλεων, το κάθε Σώμα είχε και τον δικό του προστάτη. 
Την Αγία Ειρήνη και τον Άγιο Αρτέμιο αντίστοιχα.
Όμως με την ένωσή τους το 1984 μέχρι σήμερα έχουν ως προστάτη τους τον Άγιο Αρτέμιο.
   Έτσι λοιπόν στη περιοχή της Σαντορίνης από την

Εορτασμός Εσπερινός Αγίου Αρτεμίου στο Εμπορείο Σαντορίνης 19.10.2015

Ο εορτασμός του Αγίου Αρτεμίου στην Ενοριακή περιοχή του Εμπορείου της Σαντορίνης, έγινε στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Αγίου, ο οποίος βρίσκεται κάτω από το πύργο Γουλά, και αποτελείται από ένα διαδοχικό και εφαπτόμενο σύμπλεγμα τριών εκκλησιών.
Η μικρότερη και δυτικότερα της περιοχής είναι η

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Αρτέμιος +20 Οκτωβρίου

«Αυτός ο μακάριος Αρτέμιος, αφού έγινε Δούκας και Αυγουστάλιος της Αλεξάνδρειας, τιμήθηκε και με το αξίωμα του Πατρικίου από τον μεγάλο Βασιλέα Κωνσταντίνο. Όταν ο αποστάτης Ιουλιανός άρπαξε την βασιλεία και άρχισε να τιμωρεί τους Χριστιανούς στην Αντιόχεια, ο μακάριος Αρτέμιος έρχεται από μόνος του εκεί στον αγώνα. Κι αφού έλεγξε την παρανομία του βασιλιά, άρχισαν τα μαρτύριά του: μαστιγώνεται, ξέονται τα νώτα του με αγκάθια και τρυπιώνται οι πλευρές του και τα βλέφαρά του με σιδερένιες ακίδες. Στη συνέχεια, αφού κόψανε στη μέση μία τεράστια πέτρα κάποιοι λιθοξόοι, τον βάλανε  ανάμεσά της. Κι αφού τον άφησαν εκεί, τυφλώθηκε

Άγιος Γεράσιμος. Τρίκαλα Κορινθίας η ιστορική και ευλογημένη γενέτειρα του Αγίου +20 Οκτωβρίου

Το 2009 συμπληρώθηκαν με τη χάρη του Παναγάθου Τριαδικού Θεού 500 χρόνια από τη γέννηση του θαυματουργού πολιούχου και προστάτου της Κεφαλληνίας Αγίου Γερασίμου (1509-2009).
Με την ευκαιρία αυτής της επετειακής συμπληρώσεως και λόγω της εκ πατρός καταγωγής μου από την ιστορική και ευλογημένη γη των Τρικάλων Κορινθίας θα επιχειρηθεί να σκιαγραφηθεί η οσιακή μορφή του Αγίου Γερασίμου, που αποτελεί τη δόξα και το σέμνωμα της Τοπικής Εκκλησίας της Κεφαλληνίας, σε ότι αφορά την ιστορική γενέτειρά του και την τιμή, που απολαμβάνει σε αυτή.    Το κλέϊσμα των απανταχού της Γης Κεφαλλήνων, ο θαυματουργός Άγιος Γεράσιμος ο Νοταράς γεννήθηκε το έτος 1509 στην Άνω Συνοικία των Τρικάλων Κορινθίας. Η συνοικία αυτή ήταν η έδρα της αρχοντικής οικογένειας των Νοταράδων, που έφτασαν από την

Η Αγία Ματρώνα η Χιοπολίτιδα. Η ασκητικώς διαλάμψασα θαυματουργός Αγία της Χίου +20 Οκτωβρίου

AgMatr01Στη σημερινή υλιστική και τεχνοκρατική εποχή των πολλών και ποικίλων ελλειμμάτων, όπου ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά ολοένα και περισσότερο την ψυχική και πνευματική του ολοκλήρωση, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προβάλλει αγιασμένες μορφές, οι οποίες διακρίθηκαν για τον πνευματικό τους αγώνα και την ασκητική τους ζωή. Ανάμεσα σ’  αυτές εξέχουσα θέση κατέχει η θαυματουργός και τιμώμενη στις 20 Οκτωβρίου Αγία Ματρώνα η Χιοπολίτιδα, η οποία γεννήθηκε, διέλαμψε ασκητικώς και εκοιμήθη στο μυροβόλο και αγιοτόκο νησί της Χίου. Παράλληλα αναδείχθηκε σύμβολο του χιακού γυναικείου μοναχισμού, που με τον ενάρετο βίο και την ασκητική της πολιτεία διδάσκει και παραδειγματίζει τον πνευματικά αλλοτριωμένο άνθρωπο

Ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. Ανδρέου Κονάνου 12.10.2015

Πνευματική και καθηλωτική ομιλία με θέμα '' πως μιλάμε στα παιδιά για τον Θεό'', του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. Ανδρέου Κονάνου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην καρποφόρα και ωφέλιμη κατήχηση, στο έργο και τη ευελιξία του κατηχητή, στη σχέση του κατηχητή με τον κατηχούμενο, με ένα τρόπο όχι έξωθεν επιβολής αλλά με ένα βιωματικό τρόπο αγάπης. 
Την όλη εκδήλωση συντόνισε ο Πρεσβ. Ιωάννης Κουκουράκης στενός συνεργάτης του Γραφείου

Προφήτης Ιωήλ +19 Οκτωβρίου

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΗΛΓιορτάζουμε σήμερα 19 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Προφήτου Ιωήλ, ας πούμε λίγα λόγια:
Ο Άγιος Προφήτης Ιωήλ είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους Προφήτες

Ήταν γιος του Βαθουήλ, από τη φυλή Ρουβήμ, και προφήτευσε όταν βασιλιάς στη φυλή του Ιούδα ήταν ο Ιωάς 878 - 838 π.Χ.
Το προφητικό του βιβλίο, έχει ειπωθεί ότι το διακρίνει ύφος ποιητικό, περίκομψο, και αποτελεί κόσμημα της εβραϊκής φιλολογίας.

Ο Προφήτης Ιωήλ λέει περί μετανοίας: «Και νυν λέγει Κύριος ο Θεός υμών επιστράφητε προς με εξ'όλης της καρδίας υμών και

Σιατίστης Παύλος: ''Ο μεγάλος πρόσφυγας ήταν ο Χριστός''

Κάλεσμα προς τους πολίτες να βοηθήσουν τους πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα μας και να κλείσουν τα αυτιά τους σε ρατσιστικές φωνές απηύθυνε ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, Παύλος, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο Mega.
Τονίζοντας πως ο μεγάλος πρόσφυγας ήταν ο Χριστός, ο Μητροπολίτης Παύλος αναφερόμενος στο προσφυγικό ζήτημα επισήμανε: «Αυτό δείχνει τον πολιτισμό ενός κόσμου που τελικά είναι απολίτιστος.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμπορείου Σαντορίνης, από 18.10.2015 έως και 25.10.2015

Από τον Ιερό Ενοριακό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Εμπορείου της  Σαντορίνης  ακολουθεί το πιο κάτω πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της ομώνυμης ενορίας, από 18 Οκτωβρίου έως και 25 του τρέχοντος μηνός.

Κυριακή Γ΄ Λουκά – Αισιοδοξία και χαρά Λουκ. Γ΄ 16-21. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

1. Ἐγγυημένη νίκη
    Ἤδη εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἐπιστρέφουν οἱ Ἑβδομήκον­τα μαθητὲς ἀπὸ τὶς περιοδεῖες τους. Ὁ Κύριος τοὺς εἶχε ἀποστείλει ἀνὰ δύο γιὰ νὰ κηρύξουν τὸν ἐρχομὸ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ πρῶτα τοὺς ἔδωσε συγκεκριμένες ὁδηγίες, ἀλλὰ καὶ εἰδικὴ Χάρη γιὰ νὰ ἐπιτελοῦν θαυμαστὰ σημεῖα. Ὅπου πήγαιναν, ὁμιλοῦσαν ἐξ ὀνόματος Ἐκείνου, καὶ ὅ,τι ἔπρατταν, τὸ ἔπρατταν μὲ τὴ δύναμη τοῦ Ὀνόματός Του, ὅπως ἀ­κριβῶς τοὺς εἶχε πεῖ:

Λουκάς ο Ευαγγελιστής και Απόστολος +18 Οκτωβρίου

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, συγγραφέας του ομώνυμου Ευαγγελίου και του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, καταγόταν πιθανότατα από την Αντιόχεια. Για τον τόπο καταγωγής του συμφωνούν οι περισσότεροι Πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς (Ευσέβιος, Ιερώνυμος, κ.ά). 
Σε χωρία των Πράξεων (ιστ΄10-17, κ΄5-κα' 8, κζ΄1-2), ο Λουκάς χρησιμοποιεί πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, κι αυτό διότι ο Ευαγγελιστής παρέλαβε τον Απόστολο Παύλο από την Τρωάδα και τον συνόδευσε κατά τη δεύτερη αποστολική του περιοδεία. 
Ακόμη ήταν παρών στον Ευαγγελισμό των γυναικών της πόλης των Φιλίππων. Από τα συμφραζόμενα των πράξεων καταλαβαίνουμε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς ομίλησε και ο ίδιος στη συνάντηση, λαμβάνοντας

Εορτασμός Εσπερινός της Παναγίας Ελεούσας στη Ελεούσα της Άρτας 22.8.2015

H απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου, καθώς εορτάζουμε την απόδοση της εορτής, της Μητέρας του Κυρίου μας και Μητέρας όλων των ανθρώπων, της Παναγίας, με τα χίλια ονόματα και τις χιλιάδες αρετές. 
Θυμόμαστε ένα θάνατο, αλλά ταυτόχρονα είναι λαμπροφόρος η ημέρα και όχι πενθηφόρος. 
Στη μορφή της Θεοτόκου συναντούμε θαυμαστά και

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Θεοτοκιό Άρτας 15.5.2015

Θεοτόκιο ονομάζουν οι Αρτινοί το μοναστήρι της Παναγίας που βρίσκεται στη θέση Ζερμή απέναντι απ’ την πόλη, στους πρόποδες του λόφου του Πέτα και αριστερά του εθνικού δρόμου Άρτας-Τρικάλων. 
Κατά τον Σεραφείμ τον Βυζάντιο, ο ναός -αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου- ιδρύθηκε απ’ τον αρματωλό Κωσταντίνο Πουλή το 1793 πάνω στα θεμέλια παλιότερου ναού, πιθανότατα βυζαντινού. 
Επειδή απ’ τις συχνές τούρκικες επιδρομές ο ναός

Εορτασμός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Γραμμενίτσα 'Αρτας 15.8.2015

Η Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου συνιστά τη μεγαλύτερη από όλες τις Θεομητορικές εορτές της Εκκλησίας μας. Καί τούτο γιατί επιστεγάζει την όλη αγιασμένη επί γης πορεία της
Όπως συμβαίνει με τον Ιησού Χριστό που η εκ νεκρών Ανάστασή Του νοηματοδοτεί τη Γέννησή Του και τα άλλα
γεγονότα της ζωής Του, οπότε καταλαβαίνουμε και το γιατί η Ανάσταση θεωρείται και η μεγαλύτερη εορτή

Παράκληση της Θεοτόκου στον Άγιο Δημήτριο Γραμμενίτσας Άρτας 12.8.2015

Το Δε­κα­πεν­ταύ­γου­στο εί­ναι μια πε­ρί­ο­δος του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού έ­τους, κα­τά την ο­ποί­α η ορ­θό­δο­ξη ψυ­χή στρέ­φει τα μά­τια με βα­θειά κα­τά­νυ­ξη προς την Υ­πε­ρα­γί­α Θε­ο­τό­κο.
Ε­πί δε­κα­πέν­τε η­μέ­ρες, πριν α­πό την ε­ορ­τή της Κοι­μή­σε­ως, ση­μαί­νουν οι καμ­πά­νες την ώ­ρα του δει­λι­νού και τα πλή­θη των πι­στών πά­νε να ψάλ­λουν τον Μι­κρό και τον Με­γά­λο Πα­ρα­κλη­τι­κό Κα­νό­να.
Οι Πα­ρα­κλη­τι­κοί Κα­νό­νες, ο Μι­κρός και ο Μέ­γας

Πώς πρέπει στην πραγματικότητα να γίνεται η ψαλμωδία μέσα στο ναό;

Δυστυχώς, σε πάρα πολλούς ναούς μέσα στον κόσμο, οι “ψάλτες”, συνήθως “μεγαλοσχήμονες”, ή μάλλον αμανετζήδες, καθιστούν την άγια λειτουργία τελείως ανυπόφορη για τους ανθρώπους, με τα τόσο ανιαρά μουγκρητά και την τόσο αισχρή αυτοπροβολή τους. Δεν υπάρχει, βέβαια, μόνο ένα “στυλ” ψαλμωδίας που είναι αρεστό στον Θεό, αλλά πολλά και διάφορα. Ωστόσο, δεν είναι τόσο εύκολο να συναντήσει κανείς ούτε ένα από τα καλά είδη που λέμε. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, αρκετοί ψάλτες που κρατάνε την παράδοση,

Προφήτης Ὠσηέ +17 Ὀκτωβρίου

Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός:  Προφήτης Ὠσηέ, 17 ὈκτωβρίουὉ Προφήτης Ὠσηέ εἶναι ὁ πρῶτος ἀπό τούς δώδεκα μικρούς λεγόμενους Προφῆτες. Ἔζησε τόν 8ο αἰώνα π.Χ. Καταγόταν ἀπό τό βόρειο βασίλειο, τοῦ Ἰσραήλ, καί ἔδρασε ἐκεῖ τά τελευταῖα χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Ἱεροβοάμ τοῦ Β΄ (787-747 π.Χ.) μέχρι τήν καταστροφή τοῦ βασιλείου, τό 722 π.Χ. Ἡ ἐποχή στήν ὁποία ἔζησε χαρακτηρίζεται ἀπό τήν κοινωνική ἀνισότητα, τήν ἠθική κατάπτωση καί τήν πολιτική ἀστάθεια ἐξ αἰτίας τῶν πραξικοπημάτων πού ἀκολούθησαν μετά τήν βασιλεία τοῦ Ἱεροβοάμ τοῦ Β΄. Ἡ πολιτική αὐτή ἀστάθεια ἐπιδεινωνόταν ἀπό τήν ἀναζωπύρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν Ἀσσυρίων γιά τήν περιοχή καί τῶν συνεχῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἐπεμβάσεών τους, πού ὁδήγησαν τελικά στήν κατάλυση τοῦ βορείου βασιλείου.
Τό βιβλίο τοῦ Προφήτου Ὠσηέ περιέχει τό κήρυγμα καί τά βιογραφικά στοιχεῖα του. Ἀρχίζει μέ ἀναφορά στήν ἄτυχη

Άγγελοι προσκυνούν το Άγιο Ποτήριο.....!!!

Ένα από τα συγκλονιστικά και συνεχόμενα θαύματα της Πίστεως μας.
Τήν περίοδο τοῦ πολέμου τοῦ 1940 ξεκίνησε ἀπό τήν ἐκκλησία του ὁ π. Θεόδωρος μαζί μέ τόν διάκονό του π. Λαυρέντιο κρατώντας μέ εὐλάβεια τά Πανάχραντα Μυστήρια γιά νά κοινωνήσουν δύο ἑτοιμοθάνατους.
Ὁ ἕνας ἦταν πλούσιος, ἀλλά καί ἀμετανόητος. Ὅταν τόν πλησίασαν, προσπάθησαν νά τόν πείσουν νά ἐξομολογηθῆ καί νά πιστεύση ὅτι ἔφθασε τό τέλος του. Ἐκεῖνος ὅμως ἔλεγε ὅτι θά ζήση ἀκόμη.

Άγιος Μάρτυς Λογγίνος ο Εκατόνταρχος +16 Οκτωβρίου

Η “ΣΤΑΥΡΙΚΗ” ΓΝΩΡΙΜΙΑ: Κατά τη Σταύρωση του Κυρίου, μεταξύ των στρατιωτών που κύκλωναν το Σταυρό, ήταν κι ο Εκατόνταρχος Λογγίνος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Λογγίνος δεν είχε γνωρίσει τον Κύριο. Όμως ξαφνικά η ψυχή του γνώρισε και τα μάτια του είδαν. Είδαν τα αγκάθια, τη καταφρόνια στο πρόσωπο του Ιησού, το ανηφορικό κουβάλημα του Σταυρού, τα καρφιά και την ταπεινωτική ύψωσή Του ανάμεσα στους ληστές. Κι όταν ο Κύριος ξεψύχησε, η γη σείστηκε κι ο ήλιος σκοτείνιασε, ενώ ράγισαν οι πέτρες και ανοιχτήκαν οι τάφοι των πεθαμένων.
Ακόμη και οι στρατιώτες τρόμαξαν, ενώ ο εκατόνταρχος Λογγίνος ψιθύρισε περιδεής: «Αληθινά ο γιός του Θεού ήταν αυτός». Όταν λίγες ώρες αργότερα ενταφιάστηκε το σώμα του Κυρίου, ο Λογγίνος έλαβε διαταγή από τον Πιλάτο, να φρουρήσει με τους στρατιώτες του τον πανάγιο Τάφο.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Τι συμβολίζει το θυμίαμα και το θυμιατό!

Θυμίαμα
Είναι ένα από τα τρία δώρα που προσέφεραν οι τρεις Μάγοι στον Κύριο μας.  

Συμβολίζει την προσευχή μας που ανέρχεται όπως ο καπνός, στο θρόνο του Θεού.  
Όπως δηλαδή το λιβάνι συναντάται με το αναμμένο κάρβουνο και δεν μένει εκεί, αλλά αφού αφού θερμανθεί ανέρχεται προς τα άνω και σκορπίζει την ευωδία, έτσι και οι ψυχές μας με ζεστή και θερμή πίστη προσευχόμενες, δεν πρέπει να κολλούν στα γήινα υλικά όταν λατρεύουν το Θεό, αλλά να φτερουγίζουν προς τα άνω μυροβλύζουσες, απαγκιστρωμένες από τις υλικές μέριμνες. Με την

Όσιος Ευθύμιος ο Νέος (823-898) Αγιορείτης Άγιος Μνήμη +15 Οκτωβρίου

15 (1)
Γεννήθηκε στην περιοχή της Άγκυρας, το 823, από ευσεβείς γονείς και στη βάπτισή του έλαβε το όνομα Νικήτας. 
Σε ηλικία επτά ετών αποχωρίσθηκε τον πατέρα του και δεκαεπτά ετών νυμφεύθηκε την Ευφροσύνη και απόκτησε μία θυγατέρα, την Αναστασώ. 
Ποθώντας τον βίο της ασκήσεως εγκαταλείπει τον πλούτο του στους συγγενείς του και αναχωρεί κρυφά για τον Βιθυνικό Όλυμπο, όπου μαθητεύει σε αγίους ασκητές και φορά το μοναχικό σχήμα, μετονομαζόμενος σε Ευθύμιο.
 Μετά από δεκαπέντε ετών άσκηση έρχεται στον ιερό Άθωνα, για να συνεχίσει αυστηρότερα τις μοναχικές αναβάσεις του. Τα πρώτα τρία έτη τα ζει έγκλειστος μέσα σε σπήλαιο – παρά τη σημερινή Νέα Σκήτη. 
Για τροφή του είχε βελανίδια, κούμαρα και κάστανα. Υπάκουος πάντα στις συμβουλές σημειοφόρων Γερόντων απόκτησε φήμη

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Λουκιανός, Πρεσβύτερος της Μεγάλης Αντιοχείας +15 Οκτωβρίου

«Ο άγιος Λουκιανός ήταν υιός ευσεβών γονέων, ο οποίος μετά την αποβίωσή τους σκόρπισε ό,τι περιουσία είχε στους πτωχούς, σχολάζοντας πια στη μελέτη των θείων Γραφών. Γι’  αυτό και μετέστρεψε προς την πίστη του Χριστού πολλούς Ιουδαίους και ειδωλολάτρες. Άφησε όμως τη δική του πόλη και πήγε στη Νικομήδεια, προκειμένου να ενισχύσει προς τους μαρτυρικούς αγώνες εκείνους που από το φόβο των μαρτυρίων εγκατέλειπαν την πίστη. Επειδή ήταν πολύ καλλιγράφος, άφησε στην Εκκλησία των Νικομηδέων ένα βιβλίο, στο οποίο έχοντας τρεις στήλες σε κάθε σελίδα κατέγραψε όλη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τόσο πολύ μάλιστα ξεπέρασε τα ανθρώπινα, ώστε

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.