Τρίτη 7 Αυγούστου 2012

Η βεβήλωση της Κυριακής

Στό θαυ­μα­στό βί­ο του Ο­σί­ου Αν­δρέ­ου του διά Χρι­στόν σα­λου α­να­φέ­ρε­ται ο­τι μιά Κυ­ρια­κή πρωι ο Α­γιος συ­ζη­του­σε μέ τό μα­θη­τή του Επι­φά­νιο. Ε­τυ­χε τό­τε νά περ­να απ΄ε­κει κά­ποιος αρ­χο­ντας πη­γαί­νο­ντας στό πα­λά­τι. Μό­λις τόν ει­δε ο μα­κά­ριος Αν­δρέ­ας, κα­τά­λα­βε τήν α­μαρ­τί­α του, ο­τι δη­λα­δή πρίν α­πό λί­γο ει­χε συ­νέλ­θει μέ τή γυ­ναι­κα του πα­ρα­κι­νη­μέ­νος α­πό τόν πο­νη­ρό. Του λέ­ει λοι­πόν:
- Ε­μό­λυ­νες ε­λε­ει­νέ, τήν η­μέ­ρα της Δε­σπο­τικης Α­ναστά­σε­ως καί πη­γαί­νεις τώ­ρα νά μο­λύ­νεις καί τό πα­λά­τι;

Ε­κει­νος από­ρη­σε. Ε­φυ­γε κα­τά­πλη­κτος καί δι­η­γή­θη­κε στούς φί­λους του ο­τι ο σα­λός του α­πε­κά­λυ­ψε τήν α­μαρ­τί­α του. Απ΄αυ­τούς αλ­λοι θαύ­μα­σαν, αλ­λοι δέν τό πί­στε­ψαν, ενω αλ­λοι ει­παν ο­τι του τό ε­φα­νέ­ρω­σε ο δαί­μο­νας. Εν τω με­τα­ξύ ο Ε­πι­φά­νιος ρώ­τη­σε μέ α­πο­ρί­α τόν Ο­σιο:

-Τί σή­μαι­νε, πά­τερ, ο λό­γος πού ει­πες στόν αρ­χο­ντα;

-Ει­δα, παι­δί μου, αυ­τή τή νύ­χτα μιά πο­λύ ω­ραί­α βα­σί­λισ­σα (η προ­σωπο­ποί­η­σις της η­μέ­ρας Κυ­ριακης). Φο­ρου­σε στέμ­μα βα­σι­λι­κό, στο­λι­σμέ­νο μέ μαρ­γα­ρι­τά­ρια καί πο­λί­τι­μους λί­θους καί ε­πι­τι­μου­σε τόν αρ­χο­ντα λέ­γο­ντάς του: ¨Φι­λή­δο­νε, πως τόλ­μη­σες νά μο­λύ­νεις τό α­νά­κτο­ρο μου! Δέν σου ε­φθανε, α­χόρ­τα­γε, ο­λό­κλη­ρη η ε­βδο­μά­δα, γιά νά ι­κα­νο­ποιεις τήν ε­πι­θυ­μί­α σου; Θέ­λη­σες, ά­ναί­σθη­τε, νά μο­λύ­νεις κι ε­μέ­να, τήν κυ­ρί­α των η­μερων; Μά τόν νυμ­φί­ο μου Χρι­στό, αν δευ­τε­ρώ­σεις τό πραγ­μα, δέν θά τρι­τώ­σεις”. Αυ­τά του ειπε κι ε­γι­νε α­φα­ντη. Πό­νε­σε η ψυ­χή μου παι­δί μου, μέ ο­σα ει­δα, γι΄αυ­τό καί τόν ε­πε­τί­μη­σα μή­πως διορ­θω­θει. Λέ­γο­ντάς του η βα­σί­λισ­σα ο­τι αν δευ­τε­ρώσει, δέν θά τρι­τώ­σει, εν­νο­ου­σε ο­τι θά ζη­τή­σει δρε­πά­νι γιά νά τόν θε­ρί­σει. Για­τί, α­πό τή στιγ­μή πού θά πε­θά­νει ο αν­θρω­πος, δέν α­μαρ­τά­νει πιά ου­τε πάλι μπο­ρει νά κά­νει τό κα­λό. Ο­ταν χω­ρί­σει η ψυ­χή α­πό τό σω­μα, στα­ματα κά­θε δρα­στη­ριό­της.

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.