Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος +27 Ιουνίου

Στίς 27 Ἰουνίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη τοῦ ἁγίου Σαμψών τοῦ ξενοδόχου.
Γιά ποιό λόγο ὁ ἅγιος αὐτός ὠνομάστηκε ξενοδόχος, θά δοῦμε στή σύντομη αὐτη ὀμιλία μας.
Ὁ ἅγιος Σαμψών γεννήθηκε στή Ρώμη, πού ἦταν πρωτεύουσα ὅλου τοῦ γνωστοῦ τότε κόσμου. 
Οἱ γονεῖς του ἦταν εὐσεβεῖς καί πλούσιοι, καί ἐπειδή ἔβλεπαν ὅτι ὁ Σαμψών εἶχε κλίσι πρός τά γράμματα, τόν ἔστειλαν στά σχολεῖα καί ξόδεψαν πολλά χρήματα
γιά τήν ἐκπαίδευσί του. 
Ὁ Σαμψών σπούδασε καί ποίησι καί ἱστορία καί φιλοσοφία. Ἀλλ” ἐκεῖ πού εἶχε ἰδιαίτερη κλίσι ἦταν ἡ ἰατρική ἐπιστήμη. Εἶχε πόθο νά σπουδάση τήν ἐπιστήμη αὐτή, ὄχι γιά νά βγάζη λεφτά καί νά ἐκμεταλλεύεται τό λαό, ἀλλά γιά νά μπορῆ νά προσφέρη δωρεάν τίς ὑπηρεσίες του σέ ἀδυνάτους καί φτωχούς, πού τήν ἐποχή ἐκείνη στεροῦνταν τήν ἰα τρική καί φαρμακευτική περίθαλψι. Γιά τό λόγο αὐτό σπούδασε τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί ἔγινε σπουδαῖος γιατρός· γιατρός τῶν φτωχῶν.
Τέτοιο παράδειγμα ἐλεήμονα καί φιλάνθρωπου γιατροῦ δέν εἶχε νά παρουσίαση ὁ εἰδωλολατρικός κόσμος τῆς Ρώμης.
Οἱ εἰδωλολάτρες γιατροί ἦταν φιλάργυροι καί πλεονέκτες καί πήγαιναν μόνο στά σπίτια τῶν πλουσίων, ἀπ” τούς ὁποίους καί ἀμείβονταν πλούσια. Ἀλλά ὁ γιατρός Σαμψών ἦταν πολύ διαφορετικός ἀπό αὐτούς.
Ποῦ ὀφείλεται αὐτή ἡ διαφορά; Ὀφείλεται στό ὅτι ὁ Σαμψών ἦταν χριστιανός, πίστευε στό Χριστό καί προσπαθοῦσε νά μιμηθῆ τό θεϊκό του παράδειγμα. Φίλος φτωχῶν καί ἀρρώστων ὁ Χριστός; Φίλος ἀρρώστων καί φτωχῶν καί ὁ Σαμψών.
Γιά τήν ἀγάπη αὐτή πού ἔδειχνε στούς φτωχούς κι ἀρρώστους, γιά τήν ταπείνωσι μέ τήν ὁποία τούς ὑπηρετοῦσε, γιά τήν ἀφιλαργυρία καί ἀνιδιοτέλειά του, ὁ Σαμψών ἀξιώθηκε νά λάβη ἀπό τόν Κύριο καί τό θαυματουργικό χάρισμα. “Ασθένειες ἀνίατες καί φοβε-ρές, πού δέν μποροῦσαν οἱ ἄλλοι εἰδωλολάτρες γιατροί νά θεραπεύσουν, ὁ Σαμψών τίς θεράπευε, ὄχι μέ τή δύναμι τή δική του, ἀλλά μέ τή θεία βοήθεια. Ἀπό βαθειά ὅμως ταπείνωσι δέν ἤθελε νά φανερωθῆ, ὅτι ἔχει τέτοιο θαυματουργικό χάρισμα καί γι” αὐτό προσποιόταν, ὅτι τή θεραπεία τήν ἔδιναν τά βότανα. Ἔκρυβε τό χάρισμα γιά νά μή δοξασθῆ ὥς ἅγιος καί θαυματουργός!
Πόσο ὁ ἅγιος Σαμψών στό σημεῖο αὐτό διαφέρει ἀπό μερικούς ἀνθρώπους, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού χωρίς νά έχουν κανένα θαυματουργικό χάρισμα καυχῶνται, ὅτι ὁ Θεός ἤ ἡ Παναγία τούς ἔδωσε τή δύναμι νά θεραπεύουν! Πρόκειται γιά ἀγύρτες καί ἀπατεῶνες, πού ἐκμεταλλεύονται τήν ἀφέλεια τοῦ κόσμου. Νά εἶσαι ἅγιος καί θαυματουργός, καί νά κρύβεσαι· τί μεγαλεῖο! Ἀλλά νά εἶσαι ἁμαρτωλός, καί νά καυχᾶσαι γιά τή δῆθεν ἁγιότητα καί θαυματουργική δύναμι; Τί ἀπάτη καί ὑποκρισία!
Σέ λίγο καιρό οἱ γονείς τοῦ ἁγίου πέθαναν. Τώρα πιά ἦταν ἐλεύθερος γιά νά κάνη τό καλό. Τήν τεράστια κτηματική περιουσία πού κληρονόμησε ἀπ” τούς γονεῖς του δέν τήν κράτησε γιά τόν ἑαὐτό του. Ἀκούγοντας τό Χριστό πού λέει «Πώλησόν σου τά ὑπάρχοντα καί δός πτωχοῖς», ὁ Σαμψών πούλησε ὅλη τήν πατρική περιουσία καί τήν μοίρασε στούς φτωχούς. Δέν ἄφησε φτωχό ἀβοήθητο. Αὐτός, πού ἦταν ἕνας ἀπό τούς πλουσιώτερους ἀνθρώπους, τώρα ἔγινε φτωχός, φτωχός γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά, ὅπως λένε οἱ πατέρες, ἕνας ἄνθρωπος, πού γίνεται φτωχός καί ἀκτήμονας γιά το Χριστό, μοιάζει μέ χρυσάετο, πού πετάει στά ὕψη τοῦ οὐρανοῦ καί λαμποκοπᾶ ἀπ” τίς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου.
Ὑψιπέτης, λοιπόν, ἀετός καί ὁ Σαμψών.
Ἐπειδή στή Ρώμη ἡ φήμη τοῦ ἁγίου ξαπλώθηκε καί ὅλοι τόν θαύμαζαν, ὁ Σαμψών, γιά ν” ἀποφύγη τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων, ἔφυγε ἀπό τή Ρώμη καί πῆγε στήν Κωνσταντινούπολι. Ἔμενε σ” ἕνα φτωχό σπίτι. Ἀλλά τί δέν κάνει ἡ πίστις καί ἡ ἀγάπη στό Χριστό! Τό φτωχό αὐτό σπίτι ἔγινε ἰατρεῖο, ἰατρεῖο τοῦ λαοῦ. Ὁ Σαμψών δωρεάν θεράπευε τούς ἀσθενεῖς, ὄχι μόνο ἐκείνους πού εἶχαν μικρές ἀσθένειες, ἀλλά κι ἐκείνους πού δέν τολμοῦσαν νά θεραπεύσουν οἱ ἄλλοι γιατροί. Ὁ ἅγιος Σαμψών θεράπευε καί δαιμονιζομένους καί τυφλούς καί ἄλλους πού ἔπασχαν ἀπό ἀνίατα νοσήματα. Γρήγορα ἡ φήμη του ἁπλώθηκε καί στήν Κωνσταντινούπολη.
Ὁ πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἅγιος Μηνᾶς, ὅταν πληροφορήθηκε τό γεγονός, ὅτι ὁ Σαμψών εἶνε ἕνας φιλάνθρωπος καί θαυματουργός γιατρός, τόν κάλεσε καί τόν χειροτόνησε ἱερέα. “Αλλά καί ὅταν ἔγινε ἱερεύς, δέν ἄφησε τό ἔργο τοῦ γιατροῦ. Μέ μεγαλύτερο ζήλο, ἐνδυναμωμένος ἀπό τή θεία χάρι, ἐξασκοῦσε τήν ἰατρική. Ἐν ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ἱερεύς καί γιατρός συγχρόνως Σαμψών θε-ράπευε τίς ἀσθένειες. Εἶνε ἕνα παράδειγμα, πού διδάσκει, ὅτι ἕνας εὐσεβής γιατρός, ὅταν γίνη καί ἱερεύς, ἀποκτᾶ μεγάλη δύναμι καί ἡ ἐπίδρασίς του εἶνε πολύ εὐεργετική. Ἕνας τέτοιος γιατρός θεραπεύει σώματα καί ψυχές. Στήν Εὐρώπη καί στήν “Αμερική ὑπάρχουν γιατροί ἱερεῖς. “Εδῶ στήν Ἕλλάδα οὔτε ἕνας. Θεωροῦν οἱ γιατροί μας ἐξευτελιστικό, ἐπιστήμονες αὐτοί, νά γίνουν ἱερεῖς…
Τήν ἐποχή ἐκείνη στήν Κωνσταντινούπολι βασι-λιᾶς ἦταν ὁ μέγας Ιουστινιανός, ὁ ὁποῖος εἶχε κτίσει τόν περίφημο ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ὁ βασιλιᾶς αὐτός –ἀρρωσταίνουν καί πεθαίνουν καί οἱ βασιλιᾶδες– ἀρρώστησε ἀπό βαρειά ἀρρώστια καί οἱ γιατροί τῶν ἀνακτόρων δέν μπόρεσαν νά τόν θεραπεύσουν. Ἀπελπισμένος ἦταν ὁ βασιλιᾶς. “Αλλά κάποιο ὄνειρο πού εἶδε τόν ἐνθάρρυνε, ὅτι ὑπάρχει κάποιος γιατρός πού μπορεῖ νά τόν κάνη καλά. Κάποιος γιατρός τῆς πόλεως, πού ἔμαθε τό ὄνειρο τοῦ βασιλιᾶ, ἀνέβηκε στ” ἀνάκτορα καί πληροφόρησε τό βασιλιᾶ, ὅτι πράγματι ὑπάρχει στήν πόλι ἕνας τέτοιος γιατρός, πού ὀνομάζεται Σαμψών. Ὁ βασιλιᾶς χάρηκε γιά τήν εἴδησι καί ἔστειλε ἄνθρωπο γιά νά βρῆ τόν Σαμψών καί νά τόν καλέση στά ἀνάκτορα. Ὁ Σαμψών βρέθηκε. Ἀνέβηκε στ’ ἀνάκτορα, καί ὅταν ὁ βασιλιᾶς εἶδε τό Σαμψών, χάρηκε ὑπερβολικά, γιατί ἔμοιαζε μέ τό γιατρό τοῦ ὀνείρου του. Ὁ ἅγιος Σαμψών γονάτισε μπροστά στό κρεββάτι τοῦ βασιλιᾶ προσευχήθηκε στό Θεό, καί τόν θεράπευσε.
Ὁ Ἰουστινιανός, θέλοντας ν’ ἀνταμείψη τό Σαμ-ψών γιά τή θεραπεία, ἄνοιξε τούς θησαυρούς του καί ἔδωσε στό Σαμψών ἀμέτρητο χρυσάφι καί ἄλλα πολύτιμα δῶρα. Ἀλλά ὁ Σαμψών δέν τά δέχτηκε. Εἶπε στόν Ἰουστινιανό: – Ἐκεῖνα πού ἐγώ μίσησα γιά τό Χριστό ἐσύ μοῦ χαρίζεις; Εἶχα καί ἐγώ ἀπό τούς γονεῖς μου πολλά χρήματα καί κτήματα, ἀλλά τά περιφρόνησα. Τά μοίρασα στούς φτωχούς ἀδελφούς καί ἀγάπησα τή φτώχεια καί τήν ἀκτημοσύνη. Ἐγώ προσωπικά δέν δέχομαι τά πλούτη πού μοῦ δίνεις. “Αλλ’ ἐάν θέλης, διάταξε τεχνῖτες νά κτίσουν ἕνα νοσοκομεῖο κοντά στό φτωχικό μου σπίτι, γιά νά δέχωμαι καί νά θεραπεύω τούς ξένους καί ἀσθενεῖς. Αὐτό θά εἶνε ἡ καλύτερη τοποθέτησις τοῦ πλούτου πού μοῦ δίνεις… Ὁ “Ιουστινιανός δέχθηκε πρόθυμα τήν πρότασι τοῦ ἁγίου καί διέταξε νά κτισθῆ τό νοσοκομεῖο, ὅπως ἤθελε ὁ ἅγιος Σαμψών. Λένε, ὅτι τό νοσοκομεῖο αὐτό τό ἔκτισαν οἱ ἀρχιτέκτονες ἐκεῖνοι πού ἔκτισαν καί τήν Ἁγία Σοφία. Στό νοσοκομεῖο αὐτό ἔμεινε ὡς τό τέλος τῆς ζωῆς του ὁ ἅγιος Σαμψών. Ἦταν ἡ ψυχή τοῦ νοσοκομείου. Μέρα καί νύχτα σάν ἄγγελος Κυρίου προσέφε-ρε τίς ὑπηρεσίες του στούς φτωχούς καί τούς ἀρρώ-στους.
Ὁ ἅγιος Σαμψών ὁ ξενοδόχος, ὄχι μόνο ὅταν ζοῦσε ἔκανε θαύματα, ἀλλά καί μετά τό θάνατό του ἐξακολουθοῦσε νά κάνη θαύματα. Θαύματα, τά ὁποῖα διηγεῖται μέ λεπτομέρειες τό συναξάριό του.

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Σαμψών στο Πύργο Σαντορίνης 26 - 27.6.2014 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Σαμψών στη Βλυχάδα Σαντορίνης 26.6.2014


 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Σαμψών στο Καμάρι Σαντορίνης 27.6.2014 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Σαμψών στο Πύργο της Σαντορίνης, 27 Ιουνίου 2013


 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Σαμψών στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, 27 Ιουνίου 2013

 

 

Κλικ στις ιστοσελίδες μας: Αρμενιστής, Εμείς και η Κοινωνία μας, Γιάννης Αργυρός Σαντορίνη

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.