Σάββατο 14 Απριλίου 2012

Το Άγιο Φως μαρτυρεί την Ορθοδοξία

Ἡ σχισμένη καί μαυρισμένη κολώνα!
Τό Πάσχα τοῦ 1549 μ.Χ. οἱ Ἀρμένιοι κατώρθωσαν νά δωροδοκήσουν τόν Τοῦρκον Διοικητήν, καί νά ἐκδώση ἀπαγορευτικήν διαταγήν πρός τόν Ἕλληνα-Ὀρθόδοξον Πατριάρχην Σωφρόνιον Δ΄, ὥστε νά μήν ἔχει πρόσβασιν ἐντός του Ναοῦ διά τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός. Οἱ φρουροί ἔκλεισαν τήν Ἁγίαν Πόρτα καί ὁ Πατριάρχης Σωφρόνιος Δ΄ μέ τό ἱερατεῖον καί τούς πιστούς του παρέμειναν ἔξω προσευχόμενοι, ἀναμένοντες τήν ἔκβασιν τῶν γεγονότων. Πράγματι ἡ ἀπάντησις τοῦ Κυρίου μᾶς ἦταν ἄμεσος. Παρά τάς ἀπέλπιδας προσπαθείας τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου, τό Ἅγιον Φῶς δέν ἔλαμψε εἰς τό ἱερόν Κουβούκλιον ἤ εἰς ἄλλον σημεῖον ἐντός του Ναοῦ. Τό Ἅγιον Φῶς ἐξῆλθε διαπερνόν τήν Κολόναν, ἡ ὁποία μέχρι σήμερον φαίνεται σχισμένη καί μαυρισμένη, καί πρός μεγάλην κατάπληξιν ἤναψαν τά κεριά, τά ὁποῖα ἐκρατοῦσε εἰς τάς χείρας τοῦ ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης. Εἰς τήν συνέχειαν ὁ Πατριάρχης ἔδωσε τό Ἅγιον Φῶς εἰς τούς Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι εὐρίσκοντο εἰς τήν αὐλήν, ἐνῶ ὁ Ἀρμένιος ἔφυγε ντροπιασμένος. Τό ἀξιοθαύμαστον γεγονός ἐμαρτύρησε ὁ Ἐμίρης Τοῦνομ, ὁ ὁποῖος ἐκείνην τήν στιγμήν ἦτο φρουρός εἰς τήν Ἁγίαν Πόρτα. Αὐτό ἔγινε αἰτία νά....
 πιστέψη καί νά γίνη Χριστιανός. Οἱ Τοῦρκοι τόν σκότωσαν διά νά μήν μαθευθῆ τό γεγονός. Συμφώνως πρός ἄλλην ἐκδοχήν, ὅταν ἀντελήφθη τό θαῦμα ἀνεφώνησε πρός τούς συγκεντρωμένους: «Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή πίστις». Οἱ Τοῦρκοι διά τήν ἀλλαξοπιστίαν τοῦ τόν ἔκαψαν ζωντανόν. Τά ὀστᾶ τοῦ σήμερον φυλάσσονται εἰς τό Μοναστήριον τῆς Μεγάλης Παναγιᾶς. Ὅταν ὁ Σουλτάνος ἐπληροφορήθη τό θαῦμα, ἐξέδωσε φιρμάνιον καί ἀνεγνώρισε τό ἀποκλειστικόν δικαίωμα διά τήν λῆψιν τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τόν Ἑλληνορθόδοξον Πατριάρχην.

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.