Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018

Το Πάσχα του καλοκαιριού!

Ἡ Παναγία μᾶς δίνει τόν Χριστό
1. Δέκα πέντε τοῦ Αὐγούστου σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἑορτάζει ἡ Παναγιά μας.
σημερινή Ἑορτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη Θεομητορική ἑορτή, εἶναι τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ὅπως ὡραῖα τό λέει ὁ εὐσεβής λαός μας.
Εἶναι πολλές οἱ ἑορτές τῆς Παναγίας μας, μά ἡ σημερινή Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπ᾿ ὅλες.
Τί νά σᾶς πῶ, ἀγαπητοί μου, γιά τήν Παναγία μας, πού ἑορτάζουμε σήμερα;
Ὅ,τι καί νά ποῦμε θά εἶναι κατώτερο, πολύ κατώτερο ἀπό τήν πραγματικότητα.
Τό μεγαλεῖο τῆς Παναγίας τό γεύεται κανείς ἀνάλογα μέ τήν ἀγάπη πού ἔχει σ᾿ Αὐτήν.
Γι᾿ αὐτό σᾶς συνιστῶ νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία! Νά τήν ἀγαπᾶτε πάνω ἀπ᾿ ὅλους καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα! Κι ἄν βλέπετε ὅτι δέν νοιώθετε στήν καρδιά σας αὐτό τό ἰδιαίτερο σκίρτημα τῆς ἀγάπης στήν Παναγία, νά τήν παρακαλᾶτε στήν προσευχή σας καί νά Τῆς λέτε: «Παναγία μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί
τήν ἀγάπη μου σέ Σένα»!

2. Πραγματικά, ἀδελφοί μου, ἡ πίστη στήν Παναγία καί ἡ ἀγάπη σ᾿ Αὐτήν συνιστᾶ σ᾿ ὅλο τό βάθος καί σ᾿ ὅλο τό μεγαλεῖο τόν ὀρθόδοξο χριστιανό. Ὀρθόδοξος χριστιανός δέν εἶναι αὐτός πού κάνει ἁπλᾶ τήν προσευχή του στόν Θεό, οὔτε καί αὐτός ἀκόμη πού διαβάζει τήν Ἁγία Γραφή καί κάνει καλά ἔργα – τό κάνουν αὐτό καί οἱ προτεστάντες αἱρετικοί. Ἀλλά ὀρθόδοξος χριστιανός εἶναι ἐκεῖνος πού ζεῖ στό βάθος τήν ἀλήθεια τῆς πίστης μας, ὅτι τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό μας, τόν παρέδωσε στήν ἀνθρωπότητα ἡ Παναγία!
Ναί, τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού λαχταράει ἡ ψυχή μας, ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι τόν βλέπουμε στήν ἀγκαλιά τῆς Παναγίας!
Ὅποιος βλέπει τόν Ἰησοῦ Χριστό ξέχωρα ἀπό τήν Παναγία, ἔστω κι ἄν αὐτός, ξαναλέγω, προσεύχεται στόν Θεό ἤ καί διαβάζει τόν λόγο Του, ὅμως δέν εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός, ἀλλά ζεῖ μιά αἱρετική πνευματικότητα.
Στίς Ἐκκλησιές μας ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, εἴτε σέ μικρή εἴτε σέ μεγάλη Ἐκκλησιά πού θά μποῦμε, θά δοῦμε στό τέμπλο μιά Γυναίκα νά κρατάει ἕνα Παιδί στήν ἀγκαλιά.
Αὐτή ἡ Γυναίκα εἶναι ἡ Παναγία καί αὐτό τό Παιδί εἶναι ὁ σαρκωθείς σ᾿ Αὐτήν καί γεννηθείς ἀπ᾿ Αὐτήν Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Καί ὅταν βλέπουμε αὐτήν τήν εἰκόνα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τήν Παναγία μέ τόν Χριστό στήν ἀγκαλιά, νά λέμε ποθητά μέσα μας: «Παναγία μου, Σύ πού ἔχεις στήν ἀγκαλιά Σου τόν Χριστό, βάλε Τον καί στήν δική μου καρδιά»!
Ἔτσι εἶναι, χριστιανοί μου, στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Ἀπό τήν Παναγία καί διά τῆς Παναγίας θά γνωρίσουμε καί θά ἀγαπήσουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό.

3. Αὐτά τά ἁπλᾶ καί καρδιακά πού σᾶς λέγω, ἀδελφοί, γιά τήν Παναγία μας, πού γιορτάζουμε σήμερα, εἶναι ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων μας.
Οἱ ἅγιοι Πατέρες παραλληλίζουν τήν Παναγία μέ τήν Ἐκκλησία. Ὅ,τι λέγεται γιά τήν Παναγία, λέγεται καί γιά τήν Ἐκκλησία, καί ὅ,τι λέγεται γιά τήν Ἐκκλησία, λέγεται καί γιά τήν Παναγία.
Βάση ἀπό τήν Ἁγία Γραφή γιά τόν παραλληλισμό αὐτόν εἶναι τό 12ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως. Στό ὑπέροχο αὐτό κεφάλαιο ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶδε μιά Γυναίκα ντυμένη τόν ἥλιο. Ἀλλά κάτω ἀπό τά πόδια της πατοῦσε τήν σελήνη καί στό κεφάλι της εἶχε στεφάνι μέ δώδεκα ἀστέρια.
Ποιά εἶναι ἡ Γυναίκα αὐτή; Εἶναι ἡ Ἐκκλησία! Φοράει τόν ἥλιο, γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔχει τήν καθαρή ἀλήθεια. Καί πατάει ἡ Ἐκκλησία τήν σελήνη, γιατί ἡ σελήνη εἶναι σύμβολο τῆς νύχτας.
Ἡ Ὀρθοδοξία, πραγματικά, ἔχει τήν καθαρή ἀλήθεια καί πατάει τά σκοτάδια τῆς αἵρεσης.
Καί ἔχει στεφάνι μέ δώδεκα ἀστέρια στό κεφάλι της ἡ Γυναίκα τῆς Ἀποκαλύψεως, σύμβολο πάλι αὐτό ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολική, κρατεῖ τήν διδασκαλία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων.
Ἀλλά λέει παρακάτω ἡ Ἀποκάλυψη, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι ἡ Γυναίκα αὐτή, ἡ ντυμένη τόν ἥλιο καί μέ τό στεφάνι τῶν δώδεκα ἀστέρων στήν κεφαλή της, ἡ Γυναίκα αὐτή γέννησε ἀρσενικό Παιδί, πού θά κυβερνήσει ὅλα τά ἔθνη μέ σιδερένια ράβδο.

Σᾶς ἐρωτῶ τώρα πάλι: Ποιά εἶναι ἡ Γυναίκα αὐτή; Ἡ Γυναίκα αὐτή εἶναι ἡ Παναγία, γιατί, ὅπως μᾶς τό λέει ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀκόμη, ὁ Μεσσίας, πού πρόκειται νά γεννηθεῖ ἀπό τήν Παναγία, Αὐτός εἶναι πού θά ποιμάνει ὅλα τά ἔθνη μέ σιδερένια ράβδο (βλ. Ψαλμ. 2,8.9).
Ἡ λαμπρή λοιπόν Γυναίκα τοῦ 12ου κεφ. τῆς Ἀποκαλύψεως συμβολίζει καί τήν Παναγία καί τήν Ἐκκλησία. Γι᾿ αὐτό καί οἱ ὀρθόδοξοι θεολόγοι παραλληλίζουμε καί ταυτίζουμε τήν Παναγία μας μέ τήν Ἐκκλησία μας καί τήν Ἐκκλησία μας μέ τήν Παναγία μας.
4. Ὥστε λοιπόν φαίνεται καλύτερα τώρα αὐτό πού σᾶς εἶπα προηγουμένως ὅτι ἀπό τήν Παναγία καί διά τῆς Παναγίας θά γνωρίσουμε καί θά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό. Γιατί εἶναι ἀλήθεια, εἶναι δόγμα τῆς πίστης μας, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι στήν Ἐκκλησία καί μόνο στήν Ἐκκλησία. Καί διά τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουμε καί ἀγαπᾶμε τόν Χριστό.
Ἀλλά εἴπαμε πώς, ὅ,τι λέγεται γιά τήν Ἐκκλησία λέγεται καί γιά τήν Παναγία. Ἔτσι λοιπόν γιά τήν γνώση τοῦ Χριστοῦ πηγαίνουμε μέ πίστη στήν Παναγία, γιά νά γνωρίσουμε ἀπ᾿ Αὐτήν, ἀπό τήν Θεοτοκολογία Της, νά γνωρίσουμε ἀπ᾿ Αὐτήν, λέγω, καί νά ἀγαπήσουμε ἀπ᾿ Αὐτήν τόν Κύριο
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό μας.

5. Χριστιανοί μου, νά ἀγαπᾶμε τήν Παναγία. Κάθε πρωί πού ξυπνᾶτε νά κάνετε τήν ἑξῆς προσευχή: Νά λέτε πρῶτα τό «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…», ἔπειτα νά λέτε τό «Πάτερ ἡμῶν…» καί στήν συνέχεια νά λέτε: «Παναγία μου, σ᾿ εὐχαριστῶ γιά τήν καινούρια μέρα πού μοῦ δίνεις. Βοήθησε νά εἶναι εἰρηνική καί ἀναμάρτητη. Φύλαγέ με νά μήν πάθω κακό
καί νά μήν κάνω κακό».
Μετά νά λέτε τό «Θεοτόκε Παρθένε…» καί τέλος τό «Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν…».

Χρόνια σας πολλά, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἡ Παναγία μας ἄς προστατεύει καί ἄς φυλάγει ὅλους μας ἀπό κάθε κακό.
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 15 Αὐγούστου 2010


 

 

 

 

Κλικ εδώ. Προετοιμασία πανήγυρης το πρωί της 14ης Αυγούστου από φάβα και φασόλια στην Παναγιά την Επισκοπή της Σαντορίνης!!! 


 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός 15νταύγουστου στην Παναγιά την Επισκοπή της Σαντορίνης 2016 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Εσπερινός 15νταύγουστου 2016 Παναγιά η Επισκοπή της Σαντορίνης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Προετοιμασία πανήγυρης το πρωί από φάβα και φασόλια στην Παναγιά την Επισκοπή της Σαντορίνης 14.8.2016  

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός παραμονής 15νταύγουστου 2013 στην Παναγιά την Επισκοπή Σαντορίνης

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός 15νταύγουστου στο Καμάρι της Σαντορίνης 2013 

 

 
 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Παναγίας Επισκοπής στη Σαντορίνη 14.8.2012

 

 

 


 

 

 

 

Κλικ εδώ για δείτε το εορτασμό της Παναγίας Επισκοπής  της Σαντορίνης! 14.8.2011 

 

 Κλικ στις ιστοσελίδες μας: Αρμενιστής, Εμείς και η Κοινωνία μας, Γιάννης Αργυρός Σαντορίνη

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.