Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015

Άγιος Μάμας +2 Σεπτεμβρίου. Για την Αγάπη του Χριστού

Αγ. ΜΑΜΑΣ μαρτυς«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;…» (Ῥωμ. 8,35)
ΕΑΝ, ἀγαπητοί μου, ἐὰν ὑπάρχῃ κάτι ἄξιο θαυμασμοῦ, αὐτὸ εἶνε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.  
Οὐρανὸς εἶνε ἡ Ἐκκλησία, πνευματικὸς οὐρανός, ἀνώτερος ἀπὸ τὸν φυσικὸ οὐρανό. 
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα» (Ψαλμ. 18,1). 
Ἀλλ᾿ ἀσυγκρίτως περισσότερο δοξάζει τὸ Θεὸ ἡ Ἐκκλησία του, ἡ ὁποία στὰ ἱερὰ βιβλία ὀνομάζεται «οὐρανὸς πολύφωτος»
(κοντ. 13ης Σεπτ.). 
Πολλὲς ὁμοιότητες ἔχει ὁ ἕνας οὐρανὸς μὲ τὸν ἄλλο. 
Στὸν φυσικὸ οὐρανὸ ὑπάρχει ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, τὰ δισεκατομμύρια ἀστέρια· ἀλλὰ καὶ στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχει ἥλιος ἄδυτος, ὁ Χριστός· ὑπάρχει σελήνη – πανσέληνος, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος· ὑπάρχουν ἀστέρια ποὺ λάμπουν, οἱ ἅγιοι (μάρτυρες, ὁμολογηταί, ἀσκηταί, διδάσκαλοι καὶ πατέρες)· λάμπουν τώρα μὲ τὸν βίο, τὴ διδασκαλία καὶ τὰ θαύματά τους, καὶ τὴν ἡμέρα ἐκείνη «ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. 13,43).  
Ἂν ἀνοίξουμε σήμερα 2 Σεπτεμβρίου τὸ Μηναῖο τῆς Ἐκκλησίας ―παλαιὰ εὕρισκες στὰ σπίτια ὡραῖα ἐκκλησιαστικὰ βιβλία, Ὡρολόγια καὶ Μηναῖα, δὲν ὑπῆρχαν τότε τηλεοράσεις καὶ ῥαδιόφωνα―, ἀνοίγοντας λοιπὸν σήμερα τὸ Μηναῖο τί θὰ δοῦμε; 
Λάμπουν σὰν ἀστέρια είκοσι περίπου ἅγιοι. 
Ἀπ᾿ ὅλους αὐτοὺς ἕνας ἔχει ὄνομα σπάνιο, λέγεται Μάμας, ἅγιος Μάμας
Ὑπάρχει κανένα ἀγοράκι νὰ ὀνομάζεται ἔτσι; Ἂς δοῦμε λοιπὸν ποιός ἦταν ὁ ἅγιος αὐτός.

* * *


Ὁ ἅγιος Μάμας γεννήθηκε τὸν 3ον αἰῶνα. 
Πατρίδα του ἦταν ἡ Μικρὰ Ἀσία, ποὺ ὑπῆρξε τὸ λίκνο, ἡ ἅγια κούνια τοῦ χριστιανισμοῦ, ἡ χώρα ποὺ γέννησε τοὺς περισσοτέρους ἁγίους, μάρτυρας καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Μικρασιᾶτες ἦταν ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ Πολύκαρπος Σμύρνης, οἱ Σαράντα μάρτυρες ποὺ κρυστάλλωσαν πάνω στὴ λίμνη τῆς Σεβαστείας, ὁ Ὑπάτιος ἐπίσκοπος Γαγγρῶν. 
Ἡ Γάγγρα ἦταν μία πόλις τῆς Παφλαγονίας ἔξω ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, ποὺ κατοικεῖτο ἀπὸ Ἕλληνες Χριστιανοὺς μέχρι τὸ 1922. Ἀλλ᾿ ἀπὸ τὴ Γάγγρα κατήγετο καὶ ὁ ἅγιος Μάμας. 
Ἐκεῖ γεννήθηκε τὸ 260 μ.Χ.. Γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς ἁγίους, ἀπὸ μάνα καὶ πατέρα μάρτυρες. 
Τὸ δέντρο φαίνεται ἀπὸ τὸν καρπό του (βλ. Λουκ. 6,43). Τέτοιοι γονεῖς σήμερα εἶνε σπάνιοι. 
Οἱ γονεῖς του, ὁ συγκλητικὸς Θεόδοτος καὶ ἡ Ῥουφίνη, μέσ᾿ στὴν καρδιά τους εἶχαν τὸ Χριστό. Καὶ ποῦ γέννησαν τὸν ἅγιο Μάμα; μέσα σὲ σπίτια πολυτελῆ, πάνω σὲ πούπουλα; Σὲ φυλακή! 
Πῶς συνέβη αὐτό; 
Ἐπὶ αὐτοκράτορος Αὐρηλιανοῦ, τὸ 270 μὲ 275 μ.Χ., ὁ Θεόδοτος καὶ ἡ Ῥουφίνη εἶχαν συλληφθῆ. Τοὺς πίεσαν ν᾿ ἀρνηθοῦν τὸ Χριστό, μὰ αὐτοὶ δὲν ὑπέκυψαν. Τοὺς ἔδεσαν καὶ τοὺς ἔῤῥιξαν στὴ φυλακὴ τῆς Καισαρείας. 
Ἀλλὰ ἡ Ῥουφίνη ἦταν τότε ἔγκυος, καὶ λίγο προτοῦ νὰ τοὺς ἐκτελέσουν γέννησε μέσα στὴ φυλακή. Ἔτσι τὸ βρέφος της ἔμεινε ὀρφανό. Ἡ θεία πρόνοια ὅμως δὲν τὸ ἄφησε ἀπροστάτευτο. 
Ἔστειλε κάποια Χριστιανὴ ποὺ λεγόταν Ἀμμία, τὸ πῆρε, τὸ υἱοθέτησε, τὸ ἀγάπησε σὰν παιδί της, καὶ τὸ ἀνέθρεψε. 
Κ᾿ ἐπειδὴ τὸ μικρὸ ψελλίζοντας τὴν προσφωνοῦσε μὲ τὴ νηπιακὴ λέξι «μάμα», ἀπὸ ᾿κεῖ ὠνομάστηκε Μάμας.  
Ποιό ἦταν τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἁγίου Μάμα; Ταπεινὸ ἐπάγγελμα, βοσκὸς ἤτανε, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος. 
Βοσκὸς ὅπως ὁ δίκαιος Ἄβελ, τὸ παιδὶ τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας ποὺ τὸν σκότωσε ὁ Κάϊν. Βοσκὸς ὅπως οἱ πατριάρχες Ἀβραὰμ καὶ Ἰακώβ, ὅπως ὁ Μωϋσῆς, ὅπως ὁ Δαυΐδ, ὅπως ὁ Ἀμὼς ὁ προφήτης. Βοσκὸς ὅπως οἱ ποιμένες ποὺ ἄκουσαν τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέννων τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…» (Λουκ. 2,14). Βοσκὸς – πρότυπο καὶ ὑπόδειγμα καὶ γιὰ τοὺς σημερινοὺς ποιμένες, δηλαδὴ τοὺς κληρικούς μας. 
Ὁ ίδιος ὁ Χριστὸς λέει· «Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός» (Ἰωάν. 10,11,14). 
Ὅπως ὁ τσοπᾶνος ἀγαπάει τὰ πρόβατά του, τὰ πηγαίνει σὲ λιβάδια καὶ πηγὲς καὶ τὰ φυλάει ὅλη νύχτα ἀπὸ λύκους, ἔτσι κι ὁ Χριστός μας ἀγαπάει τὸ μαντρί του, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ ὅπως τὸ πρόβατο ἔξω ἀπὸ τὴ μάντρα κινδυνεύει, ἔτσι καὶ Χριστιανὸς ποὺ φεύγει ἀπὸ τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, κινδυνεύει νὰ τὸν φᾶνε οἱ λύκοι, οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ ἄπιστοι καὶ ἄθεοι. Βοσκὸς λοιπὸν ὁ Χριστός, βοσκὸς καὶ ὁ ἅγιος Μάμας. Καὶ βοσκοὶ σήμερα ποιοί εἶνε; Οἱ παπᾶδες καὶ οἱ δεσποτάδες. Ἂν ἔβοσκαν τὰ πρόβατα ὅπως οἱ ἅγιοι πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ γῆ θὰ ἦταν περιβόλι. Δυστυχῶς μόνο γιὰ τὸ παραδάκι ἐνδιαφέρονται, γιὰ τὰ τυχερά, τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῦ Ἰούδα. Ἂν ἐξαιρέσῃς λίγους, οἱ ἄλλοι εἶνε ἱέρακες καὶ λύκοι ἅρπαγες, ὄχι ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.  
Ἂς ἐπανέλθουμε ὅμως στὸν ἅγιο Μάμαντα. Ἦταν βοσκὸς θαυματουργὸς καὶ ἄνθρωπος διδακτικός· ὅπου στεκόταν μιλοῦσε γιὰ τὸ Χριστό· ὄχι σὰν τοὺς σημερινοὺς κληρικούς, ποὺ δὲν μιλοῦν καὶ σοῦ θυμίζουν τὸ «Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν» τοῦ Παρακλητικοῦ κανόνος. Καὶ ὄχι μόνο οἱ κληρικοί, ἀλλὰ καὶ οἱ λαϊκοί. 
Σᾶς ἐρωτῶ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Ναζωραίου· Ἀπ᾿ τὸ πρωῒ μέχρι τὸ βράδυ λέτε χίλιες λέξεις· μέσα σ᾿ αὐτὲς ὑπάρχει ἡ λέξι Χριστός; Τίποτα!… 
Τέτοιος ἦταν ὁ ἅγιος Μάμας· βοσκὸς αὐτός, ἔγινε κήρυκας καὶ διδάσκαλος τοῦ εὐαγγελίου. Καὶ ἦταν τότε μόλις 15 ἐτῶν! Τό ᾿μαθαν οἱ διῶκται. 
Τὸν ἔπιασαν, τὸν ἔδεσαν καὶ τὸν ὑπέβαλαν σὲ πολυώδυνα μαρτύρια. ―Ἀρνεῖσαι τὸ Χριστό; ―Ὄχι! Καὶ σὲ κάθε ὄχι ἕνα νέο μαρτύριο καὶ μιὰ νέα τιμωρία. 
Τὸν ἔδειραν μὲ ῥαβδιά. Κρέμασαν ἀπ᾿ τὸ λαιμό του βαρὺ μολύβι καὶ τὸν ἔρριξαν μ᾿ αὐτὸ στὴ θάλασσα, ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ σώθηκε. Κατέφυγε σ᾿ ἕνα σπήλαιο, κ᾿ ἐκεῖ τρεφόταν μὲ γάλα ἐλαφιῶν. Ἔτσι ἔγινε βοσκὸς ποὺ ἔβοσκε ὄχι πρόβατα καὶ γίδια ἀλλὰ ἐλάφια· ἀξιόπιστος συγγραφεύς, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι τὰ ἐλάφια ἔτρεχαν κοντὰ στὸν ἅγιο νὰ τ᾿ ἀρμέξῃ, καὶ ἁμιλλῶντο ποιό θὰ ᾿ρθῇ πρῶτο. Συλλαμβάνεται ὅμως πάλι. 
Τὸν ῥίχνουν τώρα μέσα σὲ πυρωμένο καμίνι, ἀλλὰ δὲν καίγεται. Τὸν ῥίχνουν στὰ θηρία· οὔτε ἐκεῖνα τὸν ἔβλαψαν. Ἔλεγε σταθερά· Δὲν ἀρνοῦμαι τὸ Χριστό, πεθαίνω γιὰ τὴν ἀγάπη του. 
Τέλος, μὲ διαταγὴ τοῦ ἡγεμόνος τῆς Καισάρειας Ἀλεξάνδρου, τοῦ τρύπησαν τὴν κοιλιὰ μὲ μιὰ τρίαινα πέρα ὣς πέρα. 
Κρατώντας ὁ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ μὲ τὰ χέρια τὰ σπλάχνα του, γιὰ νὰ μὴ χυθοῦν, περπάτησε μὲ δυσκολία, βγῆκε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, κ᾿ ἐκεῖ παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Κύριο.  
Στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ἡ θετή του μητέρα ἔκτισε ναό, στὸν ὁποῖο μίλησε καὶ τὸν ἐγκωμίασε ἀργότερα ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, παρόντος καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

* * *


Ὑπόδειγμα ἀγάπης στὸ Χριστὸ εἶνε γιὰ ὅλους ὁ ἅγιος Μάμας ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα. Ἰδιαιτέρως ὅμως εἶνε ὑπόδειγμα γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς κληρικοὺς ἐν γένει. 
Ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;…» (Ῥωμ. 8,35); Χριστέ, λέει· κι ἂν μᾶς κυνηγήσουν, κι ἂν μᾶς συλλάβουν, κι ἂν μᾶς φυλακίσουν, κι ἂν μᾶς βασανίσουν, ἐμεῖς δὲν σὲ ἀρνούμεθα. 
Ὅπως μιὰ πιστὴ γυναίκα δὲν ἀρνεῖται τὸν ἄντρα της, ἔτσι κ᾿ ἐμεῖς νὰ μένουμε πιστοὶ τὸ Χριστό. Ὁ Χριστὸς ἀνάβει στὴν καρδιὰ φωτιά, τὴν πιὸ μεγάλη φωτιά, θεῖο ἔρωτα. 
– Μὲ νιώθετε ἢ εἶνε σὰ᾿ νὰ σᾶς μιλάω κινέζικα τὴν ὥρα αὐτή; Ὁ ἄνθρωπος πρέπει ν᾿ ἀγαπάῃ ὅλο τὸν κόσμο, καὶ τὰ πουλιὰ καὶ τὰ ζῷα καὶ τὰ ἄστρα καὶ τὰ ποτάμια, ὅλη τὴ φύσι· ἀλλὰ παραπάνω ἀπ᾿ ὅλα πρέπει νὰ ἀγαπάῃ τὸ Χριστό. Τὸν ἀγαποῦμε;… Ψέματα λέμε. 
Τὸ εἶπα κι ἄλλοτε· σ᾿ ἕνα ξερονήσι τῶν Κυκλάδων, ποὺ ἤμουν, συνήντησα ἕνα πλούσιο μετανάστη τῆς Αἰγύπτου, ποὺ εἶχε ἕνα χαριτωμένο παιδάκι, τὸ Δημήτρη. 
Ἦρθε τότε στὸ νησὶ ἕνας ἱεροκήρυκας, καὶ εἶπε ὅτι πρέπει ν᾿ ἀγαποῦμε τὸ Χριστὸ παραπάνω ἀπὸ τὰ παιδιά μας· αὐτὸ λέει ὁ διος· «Ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος» (Ματθ. 10,37). 
Τὸ ἄκουσε αὐτὸς καὶ γέλασε· «Τί βλακεῖες εἶν᾿ αὐτές! Ὅσο ἔχω ἐγὼ τὸ νυχάκι τοῦ παιδιοῦ μου, δὲν ἔχω τὸ Χριστό»! 
Κ᾿ ἐμεῖς δυστυχῶς τὸ λέμε. Γιὰ τὸ παιδάκι μας τρέμουμε μὴν πάθῃ τίποτα· γιὰ τὸ Χριστὸ οὔτ᾿ ἕνα δάκρυ τὴ Μεγάλη Παρασκευή. 
Ποῦ εἶνε ἡ ἀγάπη μας; Ψυχρὲς οἱ καρδιές, Βόρειος Πόλος… Πολλοὶ σως ἔχετε κάνει ἀφιερώματα σὲ ἐκκλησίες. 
Ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο ἀφιέρωμα, δεῖγμα ὅτι ἀγαπᾶτε τὸ Χριστό, εἶνε νὰ δώσετε στὴν Ἐκκλησία ἕνα παιδί σας. 
Τότε ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔχῃ ἀνθρώπους νὰ τὴν ὑπηρετοῦν, μοναχούς, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς· θὰ ἔχῃ νέους Μάμαντας, ὑποδείγματα πίστεως καὶ ἀρετῆς. 
Τότε καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶνε στὸν κόσμο· ἀμήν.


(ἱ. μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου – Ἑορδαίας 2-9-1983 ἡμέρα Παρασκευή)


 

 

Κλικ εδώ. Άγιοι Προστάτες των Ζώων 

 

 

Κλικ στις ιστοσελίδες μας: Αρμενιστής, Εμείς και η Κοινωνία μας, Γιάννης Αργυρός Σαντορίνη

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.