Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Μεγάλη Τρίτη βράδυ. Η Κασσιανή και η αμαρτωλή γυναίκα

Αγ. Κασσιανη«Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…» (δοξ. ἀποστ. αἴν. Μ. Τετ.)
ΑΠΟΨΕ, ἀγαπητοί μου, σὲ ὅλους τοὺς να­οὺς παρατηρεῖται κίνησις. Τρέχουν στὴν ἐκκλησία. Τοὺς τραβάει τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Ἂν ὅμως τοὺς ρωτήσῃς, τί σημαίνουν τὰ λόγια τοῦ τροπαρίου, δὲ μποροῦν νὰ ποῦν.
Γιὰ νὰ μὴ συμβῇ καὶ σ᾽ ἐμᾶς αὐτό, πολὺ σύν­τομα θὰ ἐξετάσουμε δύο πράγματα· πρῶτον ποιά εἶνε ἡ Κασσιανή, καὶ δεύτερον ποιά εἶνε ἡ ἁμαρτωλὴ γιὰ τὴν ὁποία ὁμιλεῖ τὸ τροπάριο.
Ἡ Κασσιανὴ γεννήθηκε καὶ ἔ­ζη­σε στὸ Βυζάντιο τὸν 9ο μ.Χ. αἰῶνα. Αὐτοκράτωρ ἦταν ὁ νεαρὸς καὶ ἄγαμος Θεόφιλος. 

Ἡ μητέρα του Εὐφροσύνη, γιὰ νὰ βρῇ νύφη κατάλληλη γιὰ τὸ γυιό της, διέταξε τοὺς ἐπάρχους τῆς αὐ­το­κρατορίας, νὰ στείλουν στὴν Κωνσταντινού­πο­­λι κορίτσια ποὺ διακρίνονταν γιὰ τὸ κάλλος τους.
Ἡ διαταγὴ ἐξετελέσθη· ἀπ᾽ ὅλα τὰ μέρη ἦρθαν νεάνιδες, κρίνα πάνω στὸ ἄνθος τους, καὶ ὡρίστηκε νὰ παραταχθοῦν στὰ ἀνάκτορα. Σ᾽ αὐτὴν ποὺ θὰ ἐξέλεγε ὁ Θεόφιλος, θὰ ἔδινε ἕνα χρυσὸ μῆλο.
Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα, ὁ Θεόφιλος κοντοστάθη­κε μπροστὰ στὴν Κασσιανή, ποὺ ἔλαμπε. Καθὼς ἦταν ἕτοιμος νὰ τῆς δώσῃ τὸ μῆλο, τῆς εἶπε· «Ἐκ γυναικὸς ἐρρύη τὰ φαῦλα», ἀ­πὸ γυ­ναῖκα δηλαδὴ πήγασαν τὰ κακά – κ᾽ ἐν­νοοῦ­σε τὴν Εὔα. Ἡ Κασσιανὴ μποροῦσε νὰ σιωπή­σῃ. Εἶνε καὶ ἡ σι­ωπὴ στολίδι τῆς γυναίκας· ὅ­ποια σιωπᾷ ἔχει ἕνα μεγαλεῖο, ἡ φλύαρη γίνεται ἀποκρουστική. Ἡ Κασσιανὴ ὅμως θεώρησε τὸν λόγο αὐτὸν προσβολὴ τοῦ γυναικείου φύλου. Ἀντὶ νὰ σιωπήσῃ ἀπήντησε· καί, εὐ­φυὴς καὶ ἑτοιμόλογη ὅπως ἦταν, τοῦ εἶ­πε· «Ἀλλὰ καὶ ἐκ γυναικὸς ἐρρύη τὰ κρείττω», ἀλλὰ καὶ ἀπὸ γυναῖκα πήγασαν τὰ καλύτερα – κ᾽ ἐννοοῦσε τὴν Παναγία.
Δυὸ γνῶμες. Ἡ μία εἶνε· ἀπ᾽ τὴ γυναῖκα ὅ­λα τὰ κακά. Ἡ ἄλλη· ἀπ᾽ τὴ γυναῖκα ὅλα τὰ καλά. Μὲ ποιά συμφωνεῖς; θὰ μὲ ρωτήσετε. Καὶ οἱ δυὸ ἔχουν ἀλήθεια, καὶ οἱ δύο ἐκφράζουν ὄ­ψεις ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος· τονίζουν τὴν μεγίστη ἀξία ποὺ ἔχει ἡ γυναίκα στὸν κόσμο. Ὄντως μιὰ κακὴ γυναίκα εἶνε πη­γὴ συμφορᾶς, μπορεῖ νὰ σπρώξῃ τὸν ἄντρα μέχρι τὸν ᾅδη, ἐνῷ μιὰ καλὴ γυναίκα μπορεῖ νὰ ὑψώσῃ τὸν ἄντρα μέχρι τὰ ἄστρα. Σύμβολο τῆς μιᾶς κατηγορίας ἡ Εὔα, τῆς ἄλλης ἡ Παναγία. Συνεπῶς καὶ οἱ δύο προτάσεις ἦταν ὀρθές.
Ἀλλὰ ὁ Θεόφιλος δὲν ἔδωσε τὸ μῆλο στὴν Κασσιανή. Γιατί; Ὑπάρχει τὸ ἑξῆς ψυχολογι­κὸ φαινόμενο. Οἱ ἄντρες ἀγαποῦν τὶς ὄμορφες ἀλλ᾽ ὄχι καὶ ἔξυπνες γυναῖκες. Αὐτὸ ἔχει μία ἐξήγησι· ὅτι ὁ ἀντρικὸς ἐγωισμὸς δὲν ἀν­έχεται νὰ εἶνε πιὸ ἔξυπνη ἡ σύζυγος.
Ὁ Θεόφιλος λοιπὸν εἶδε ὅτι ἔχει ἐμπρός του μιὰ γυναῖκα ὡραία ἀλλὰ καὶ πολὺ εὐφυέστερη ἀπ᾽ αὐτόν. 

Ἔτσι προσ­πέρασε τὴν Κασσιανὴ κ᾽ ἔδωσε τὸ μῆλο σὲ μία ἄλλη κόρη, ὡ­ραία κι αὐτὴ καὶ σεμνή, τὴν Θεοδώρα ἀπὸ τὴν Παφλαγονία, ποὺ ἔγινε αὐτοκράτειρα, ἀξιώθη­κε νὰ ὑπερασπίσῃ τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ εἶνε ἁγία τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Καὶ ἡ Κασσιανή; Ἔ­χασε ἕνα θρόνο – ἕνα στέμμα, ἀλλὰ κέρδισε κάτι ἀ­νώτερο· τὸ χάρισμα τῆς ποιήσεως, ποὺ τὴν κο­σμοῦσε καὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἔμεινε στὴν ἱστορία.
Ἀπεσύρθη ἀπὸ τὰ ἐγκόσμια, ἔχτισε μοναστήρι, ἔζησε βίον παρθενίας μέχρι τέλους, καὶ ἔγραψε διάφορα ποιήματα – ὕμνους, ποὺ εἶνε ἐγκατεσπαρμένοι στὰ λειτουργικά μας βιβλία. 

Τὸ ἀριστούργημα ὅμως τῶν ποιημάτων της εἶ­νε τὸ ἀποψινό· «Κύριε, ἡ ἐν ­πολ­λαῖς ἁμαρτί­αις περιπεσοῦσα γυνή…» (δοξ. ἀποστ. αἴν. Μ. Τετ.).

* * *

Ποιά, τώρα, εἶνε αὐτὴ ἡ ἁμαρτωλὴ γυναίκα, ποὺ λέει τὸ τροπάριο; 
Εἶνε ἡ ἴδια ἡ ποιήτρια; Ὄχι. 
Ποιά εἶνε; Ἂν θέλετε, ἀνοῖξτε τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο καὶ διαβάστε τοὺς τελευταίους στίχους τοῦ 7ου (Ζ΄) κεφαλαίου (7,36-50)· ἐκεῖ θὰ δῆτε ποιά εἶνε ἡ γυναίκα αὐτή.
Λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι ἕνας φαρισαῖος, ὁ Σίμων ποὺ εἶχε μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του, κάλεσε τὸ Χριστὸ σὲ γεῦμα. Ἐνῷ λοιπὸν ἔ­τρωγαν, ξαφνικὰ ἀπὸ τὴν ἀνοιχτὴ πόρτα, ­δει­λὰ καὶ μὲ συστολή, νά καὶ μπαίνει μιὰ γυναίκα γνω­­στὴ στὴν κοινωνία· ἦταν μία ἁμαρτωλή, ποὺ πουλοῦσε τὸ κορμί της γιὰ ἡ­δονὴ καὶ κέρδος. 
Ξαφνιάστηκαν. 
Κρατοῦσε ἕνα ἀγγεῖο μὲ πολύ­τιμο μύρο. Στάθηκε πίσω, ἔκλαιγε, ἔβρεχε τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ μὲ δάκρυα καὶ τὰ σκούπιζε μὲ τὰ μαλλιά της ἀντὶ γιὰ πετσέτ­τα· καταφιλοῦσε τὰ πόδια τοῦ Κυρίου καὶ τὰ ἄλειφε μὲ τὸ μύρο.
Ὅταν τὰ εἶδε αὐτὰ ὁ Σίμων σκέφτηκε· Ἂν αὐτὸς ἦταν προφήτης, θὰ γνώριζε ποιά καὶ πόσο ἀθλία εἶνε αὐτὴ ποὺ τὸν ἀγγίζει. 
Ὁ καρδιογνώστης Χριστὸς τοῦ λέει· 
―Σίμων, ἔχω κάτι νὰ σοῦ πῶ. 
―Λέγε, διδάσκαλε. 
―Δυὸ ἄν­θρωποι χρωστοῦσαν σὲ κάποιο δανειστὴ ὁ ἕνας 500, ὁ ἄλλος 50 δηνάρια. (Τὸ δηνάριο εἶνε νόμισμα τῆς ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς καὶ ἡ ἀξία του ἦ­ταν ὅσο ἕνα μεροκάματο, χίλιες περίπου δρα­χμές. Ἑπομένως, 50 δηνάρια = 50 χιλιάδες δραχμές, καὶ 500 δηνάρια = μισὸ ἑκατομμύριο). 
Μὴ ἔχοντας νὰ τοῦ τὰ ἐπιστρέψουν, ὁ κα­λὸς ἐκεῖνος κύριος χάρισε τὰ χρέη καὶ στοὺς δυό. Γιά πές μου λοιπόν, ποιός ἀπ᾽ τοὺς δυὸ θὰ τὸν ἀγαπήσῃ περισσότερο; Ἀπαντᾷ ὁ φαρισαῖος, χωρὶς νὰ καταλάβῃ τὸ νόημα· 
―Ἐκεῖ­νος, νομί­ζω, ποὺ τοῦ χάρισε τὸ μεγαλύτερο πο­­σό. ―Σωστὰ ἔκρινες. Ἔ λοιπόν, ἐσὺ εἶσαι ποὺ θεωρεῖς τὸν ἑαυτό σου μικρὸ ἁμαρτωλὸ – μὲ μικρὸ χρέος, ἐνῷ αὐτὴν τὴ θεωρεῖς μεγάλη ἁ­μαρτωλὴ – μὲ μεγάλο χρέος. Ἀλλὰ γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη της εἶνε μεγαλύτερη ἀπ᾽ τὴ δική σου. 
Τὴ βλέπεις; Μπῆκα στὸ σπίτι σου· δὲν ἔβαλες νερὸ νὰ μοῦ πλύνῃς τὰ πόδια, ἐνῷ αὐτὴ μὲ δάκρυα μοῦ ἔβρεξε τὰ πόδια· φίλημα δὲ μοῦ ἔδωσες, ἐνῷ αὐτὴ ἀφ᾽ ὅτου μπῆκε δὲ σταμάτησε νὰ μοῦ καταφιλῇ τὰ πόδια· δὲ μοῦ ἄλειψες τὴν κεφαλὴ μὲ λάδι, ἐνῷ αὐτὴ καὶ τὰ πόδια μου ἀκόμη ἄλειψε μὲ μύρο. 
Γι᾽ αὐτὸ σοῦ λέω· συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες της οἱ πολ­λές, γιατὶ ἀγάπησε πολύ. 
Ἐνῷ σὲ ὅποιον συγχωροῦνται λίγα, λίγο ἀγαπάει. 
Καὶ στρεφόμενος στὴ γυναῖκα εἶπε· «Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι», σοῦ συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες (Λουκ. 7,48).
Γι᾽ αὐτὴν λοιπὸν τὴ γυναῖκα ὁμιλεῖ σήμερα ἡ ἀκολουθία. Καὶ ἂν προσέξατε, πολλὲς φο­ρὲς τὰ τροπάρια τὴν ὀνομάζουν «πόρνη». 
Ἂν τολ­μή­σουμε οἱ ἱεροκήρυκες νὰ ποῦμε σήμερα στὴν ἐκκλησία τὴ λέξι «πόρνη», θὰ μᾶς ποῦν πὼς αἰσχρολογοῦμε. Τί ὑποκρισία! 
Τὸ πρᾶγμα τὸ κάνουν, τὴν πορνεία δηλαδή, ἀλλὰ τὴ λέξι πορνεία δὲν θέλουν ν᾽ ἀκούσουν. 
Ἔγιναν εὐ­φημισταί· τὴν πόρνη τὴ λένε «φιλενάδα». 
Ἄλ­λαξε ὁ κόσμος λεξιλόγιο· μὰ τὸ Εὐαγγέλιο δὲν ἀλλάζει, λέει «τὰ σύκα σύκα, τὴ σκάφη σκάφη».
Αὐτὴ τὴν πόρνη ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν του τὸ τροπάριο «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περι­πε­σοῦ­σα γυνή…». Περιγράφει μὲ ζωηρὲς λέξεις τὴν ἁμαρτωλότητά της ἀλλὰ καὶ τὴ βαθειὰ μετάνοια καὶ ἐπιστροφή της στὸ Χριστό, καὶ μᾶς καλεῖ νὰ μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμά της.

* * *

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Κασσιανῆς ἔχουν περάσει, ἀγαπητοί μου, 11 αἰῶνες. Καὶ ὅμως ἡ πορνεία δὲν ἐξέλιπε. Σήμερα μάλιστα οἱ γυναῖκες αὐτὲς ἔχουν πληθυνθῆ πάρα πολύ. Ἔ­γινε σπάνια ἡ ἁγνὴ καὶ πιστὴ γυναίκα.
Νὰ κατηγορήσουμε τὶς γυναῖκες αὐτές, ποὺ γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμὶ πουλοῦν τὴν τιμή τους – τὸ κορμί τους; Ὄχι, ἀδελφοί μου. Ἡ σημερινὴ ἡμέρα μᾶς φωνάζει· Ἔλεος!
Φταῖνε καὶ οἱ γυναῖκες αὐτὲς ἀσφαλῶς, ἀλ­λὰ πολὺ περισσότερο φταίει τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον, ποὺ εὐνοεῖ πάνω στὴν κοπριὰ νὰ φυ­τρώνουν τ᾽ ἀγκάθια τῆς πορνείας καὶ μοιχείας. 
Σὲ ἄλλες κοινωνίες αὐτὰ δὲν θὰ ἦταν ἀνεκτά. 
Σήμερα νέοι νόμοι τὰ ἐπιτρέπουν. Φταῖνε λοι­πὸν οἱ νόμοι. Φταίει ἀκόμα ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀ­σπλαχνία. Φταῖνε τὰ ἔντυπα, ἐφημερίδες καὶ περιοδικά. Φταῖνε οἱ διαφημίσεις καὶ οἱ εἰκόνες. Φταῖνε πρὸ παντὸς τὰ ῥαδιόφωνα καὶ οἱ τηλε­οράσεις. 
Μουσουλμᾶ­νοι ἔγιναν οἱ ἄντρες· δὲν τοὺς φτάνει ἡ γυναίκα τους, θέλουν δεύτερη καὶ τρίτη καὶ τέταρτη καὶ πέμπτη καὶ ἕκτη…
Ἔλεος, ὦ κοινωνία, στὰ δυστυχισμένα αὐ­τὰ πλάσματα, ποὺ ἀναστενάζουν μέ­σα στοὺς οἴ­κους ἀνοχῆς ἐπαναλαμβάνοντας «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…». Μιὰ γυναίκα ἀπὸ αὐτές, ποὺ δακρύζει μετανοημέ­νη, εἶνε ἀνώτερη ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ποτέ δὲν ἔ­κλαψαν, γιατὶ τό ᾽χουν σίγουρο πὼς θὰ πᾶνε στὸν πα­ράδεισο. Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός· «Οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς (δηλα­δὴ προηγοῦνται ἀπὸ σᾶς, σᾶς ξεπερνοῦν) εἰς τὴν βασι­λείαν τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 21,31)
Πολλὲς φο­­ρὲς μέσα στὸ βόρβορο κρύβον­ται διαμάντια!
Κλάψτε καὶ πονέστε τις, σὰν νά ᾽νε ἀδελφὲς καὶ κορίτσια σας. Κάντε ἀπόψε δέησι γι᾽ αὐτές. Διαβάστε τὴν περικοπὴ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέ­λιο. Καὶ προσευχηθῆτε στὸ Θεό, νὰ δώσῃ δάκρυα σὲ ὅλους, καὶ σ᾽ αὐτὲς καὶ σ᾽ ἐμᾶς, νὰ γί­νῃ τὸ τροπάριο δικό μας καὶ νὰ λέμε· «Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;».
(ἱ. ναὸς Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης 17-4-1984 βράδυ)
Πιο κάτω ακολουθεί σχετική θεματολογία:

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Μεγάλη Δευτέρα Βράδυ στο Καμάρι της Σαντορίνης 14.4.2014


  

 

Κλικ εδώ. Σταυροί από Βάγια Φοινίκων. Οι Σταυροί των Βαΐων από φύλλα του φοίνικα στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης!!! 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ! Σταυροί από Βάια Φοινίκων στο Εμπορείο Σαντορίνης! 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Βαΐων! Στολισμένη Εκκλησία από βαγιοφόρα φοινίκων στο Εμπορείο της Σαντορίνης 4.4.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Λαζάρου στο Καμάρι Σαντορίνης 4.4.2015

 

 

 

Κλικ εδώ. Σταυροί από Βάγια Φοινίκων. Οι Σταυροί των Βαΐων από φύλλα του φοίνικα στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης!!! 

 


 

 

Κλικ εδώ. Πάσχα 2014 στο Καμάρι της Σαντορίνης 20.4.2014 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Πάσχα 2013 στο Καμάρι της Σαντορίνης 5.5.2013


 

 

 

 

Πάσχα στο Καμάρι της Σαντορίνης 15 Απριλίου 2012

  

Για να δείτε  τον εορτασμό του Πάσχα 2012  στο Καμάρι της Σαντορίνης, κλικ εδώ

Για να δείτε  τον εορτασμό του Πάσχα 2011 (1) στο Καμάρι της Σαντορίνης, κλικ  εδώ
Για να δείτε  τον εορτασμό του Πάσχα 2011 (2) στο Καμάρι της Σαντορίνης, κλικ εδώ
Κλικ εδώ, για να δείτε τον εορτασμό του Λαζάρου στο Καμάρι της Σαντορίνης 4.4.2015
 Κλικ εδώ για να δείτε τον Εορτασμό των Βαΐων στο Καμάρι της Σαντορίνης 13.4.2014
Κλικ εδώ για να δείτε τον Νυμφίο, την Κυριακή των Βαΐων στο Καμάρι της Σαντορίνης 13.4.2014
Κλικ εδώ για να δείτε τον Νυμφίο, την Μεγάλη Δευτέρα στο Καμάρι της Σαντορίνης 14.4.2014

Κλικ εδώ για να δείτε την Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου στο Καμάρι της Σαντορίνης 16.4.2014

Κλικ εδώ για να δείτε την Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης στο Καμάρι της Σαντορίνης 17.4.2014 

Κλικ εδώ για να δείτε την Ακολουθία των Παθών στο Καμάρι της Σαντορίνης 17.4.2014

Κλικ εδώ για να δείτε τον στολισμό και προετοιμασία του Επιταφίου στο Καμάρι της Σαντορίνης 18.4.2014


Κλικ εδώ για να δείτε την Αποκαθήλωση στο Καμάρι της Σαντορίνης 18.4.2014
 Κλικ εδώ για να δείτε την περιφορά Επιταφίου στο Καμάρι της Σαντορίνης 18.4.2014


Κλικ εδώ και εδώ για να δείτε τους επιτάφιους της Σαντορίνης  

Κλικ εδώ για να δείτε τον εορτασμό του Πάσχα 2013 στο Καμάρι της Σαντορίνης 5.5.2013


Κλικ στις ιστοσελίδες μας: Αρμενιστής, Εμείς και η Κοινωνία μας, Γιάννης Αργυρός Σαντορίνη

 


Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.