Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωὴλ (κα­τὰ κό­σμον Πα­να­γι­ώ­της) Φραγ­κά­κος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωὴλ (κα­τὰ κό­σμον Πα­να­γι­ώ­της) Φραγ­κά­κος γεν­νή­θη­κε στὴ Νί­και­α τοῦ Πει­ραι­ᾶ τὸ 1949. 
Ἐ­κεῖ ὁ­λο­κλή­ρω­σε τὶς ἐγ­κύ­κλι­ες σπου­δές του. Ἔ­λα­βε τὸ πτυ­χί­ο τῆς Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν τὸ 1972. 
Ὑ­πῆρ­ξε πνευ­μα­τι­κὸ τέ­κνο τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Ἀρ­χι­μαν­δρί­του Ἐ­πι­φα­νί­ου Θε­ο­δω­ρό­που­λου, ἐ­νῶ κα­τὰ τὴ δι­άρ­κεια τῆς στρα­τι­ω­τι­κῆς του θη­τε­ί­ας συν­δέ­θη­κε πνευ­μα­τι­κὰ μὲ τὸν μα­κα­ρι­στὸ Μη­τρο­πο­λί­τη Ἐ­δέσ­σης κυ­ρὸ Καλ­λί­νι­κο, ὁ ὁ­ποῖ­ος τὸν χει­ρο­τό­νη­σε δι­ά­κο­νο τὸ 1975 καὶ πρε­σβύ­τε­ρο τὸ 1979. 
Ἀ­πὸ τὸν Ἰ­α­νου­ά­ριο τοῦ ἔ­τους 1976 δι­ο­ρί­στη­κε τα­κτι­κὸς ἱ­ε­ρο­κή­ρυ­κας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἐ­δέσ­σης, Πέλ­λης καὶ Ἀλ­μω­πί­ας καὶ δι­α­κό­νη­σε στοὺς το­μεῖς τῆς ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς, τῆς κα­τή­χη­σεως καὶ τῆς πνευ­μα­τι­κῆς κα­θο­δηγήσεως τῶν
πι­στῶν σὲ ὅ­λη τὴν Μη­τρο­πο­λι­τι­κὴ ἐ­παρ­χί­α. 
Δι­ε­τέ­λε­σε ἐ­πί­σης δι­ευ­θυν­τὴς τοῦ μα­θη­τι­κοῦ οἰ­κο­τρο­φε­ί­ου καὶ τῶν ἱ­ε­ρα­τι­κῶν σε­μι­να­ρί­ων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως. 
 Ἀ­σχο­λή­θη­κε ἐ­κτε­νῶς μὲ τὴ συγ­γρα­φὴ ἄρ­θρων σὲ ἐ­φη­με­ρί­δες καὶ πε­ρι­ο­δι­κὰ καὶ ἰ­δι­αί­τε­ρα μὲ τὴ συγ­γρα­φὴ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν ὑ­μνο­γρα­φι­κῶν καὶ ἁ­γι­ο­λο­γι­κῶν κει­μέ­νων, τὰ ὁ­ποῖ­α ἔ­τυ­χαν τῆς ἐγ­κρί­σε­ως τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος στὸ σύ­νο­λό τους. Μη­τρο­πο­λί­της Ἐ­δέσ­σης, Πέλ­λης καὶ Ἀλ­μω­πί­ας ἐ­ξε­λέ­γη στὶς 11 Ὀ­κτω­βρί­ου 2002.

Κλικ στις ιστοσελίδες μας: Αρμενιστής, Εμείς και η Κοινωνία μας, Γιάννης Αργυρός Σαντορίνη

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.