Σάββατο 2 Ιουλίου 2011

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Ιουλίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ (Ζ'
Ματθαίου)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  Ματθ. θ' 27-35
 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ   «Και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ούδέποτε έφάνη ούτως εν τώ Ισραήλ»
Μια σειρά από αλλεπάλληλα Θαύμα­τα του Κυρίου μάς παρουσιάζει ή σημε­ρινή ευαγγελική περικοπή. Ή Θεραπεία των δύο τυφλών, του δαιμονισμένου κω­φού αλλά και πολλών ακόμη ασθενών προκαλούσαν αυθόρμητα τον θαυμασμό του λαού, πού ομολογούσε «ότι ουδέπο­τε έφάνη ούτως έν τω Ισραήλ», δηλαδή, ποτέ στην ιστορία του Ισραήλ δεν ξανά­γιναν τέτοια θαύματα.
Με αφορμή λοιπόν αυτή την εντυπωσι­ακή διαπίστωση του ιουδαϊκού λαού ας δούμε γιατί τα θαύματα του Κυρίου προ­καλούσαν τόσο μεγάλο θαυμασμό και κατά πόσο είναι δυνατόν να επαναλη­φθούν παρόμοια θαύματα και στη δική μας ζωή.
1. ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ TOY KYΡΙOY
Είναι αλήθεια ότι ό λαός του Ισραήλ, ό όποιος απολάμβανε την ιδιαίτερη εύνοια και προστασία του Θεού, κατά τη διάρ­κεια της μακραίωνης ιστορίας του είχε ζήσει πολλά και εκπληκτικά θαύματα. Όμως τα θαύματα του Κυρίου Ιησού ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό και πρω­τόγνωρο.
Πρώτον, διότι τα επιτελούσε αύτεξουσίως. Με τη θεϊκή του δύναμη. Ένα απλό άγγιγμα ή και μόνο ό θεϊκός του λόγος αρκούσε για να γίνει το θαύμα. Αντιθέ­τως τα θαύματα πού πραγματοποιούσαν οι δίκαιοι ή οι προφήτες της Παλαιάς Δια­θήκης δεν μπορούσαν να γίνουν, άν οι ί­διοι δεν επικαλούνταν με θερμή προσ­ευχή την επέμβαση της θείας δυνάμεως.
Έπειτα, τα θαύματα του Κυρίου είναι ποικίλα και μοναδικά ως προς τη φύση τους. Οι θαυμαστές επεμβάσεις στη φύ­ση, οι θεραπείες κάθε είδους ασθένειας, οι αναστάσεις νεκρών και γενικά όλα τα θαύματα του Κυρίου αποτελούν πρωτό­γνωρα και μοναδικά φαινόμενα. Ποιος άλλος θεράπευσε εκ γενετής τυφλό ή ανέστησε τετραήμερο νεκρό, όπως συνέβη με τον Λάζαρο;
Είναι αναρίθμητα τα θαύματα τού Κυ­ρίου. Διότι εκτός από αυτά, τα όποια μας περιγράφουν με λεπτομέρειες οι ιεροί Ευ­αγγελιστές, υπάρχουν και πολλά άλλα τα όποια αναφέρουν με γενικές εκφράσεις: «Και προσήνεγκαν αύτώ πάντας τούς κα­κώς έχοντας... και έθεράπευσεν αυτούς» (Ματθ. δ' 24).
2. ΚΑΙ ΣHMΕPA ΘΑΥΜΑΤΑ
Πολλές φορές όμως δημιουργείται μέ­σα μας το ερώτημα: Άραγε σήμερα γίνον­ται θαύματα όπως και τότε; Μπορεί ό Θε­ός να κάνει θαύμα και στη δική μας ζωή;
Την απάντηση μάς την έδωσε ό Ίδιος ό Κύριος, ό Όποιος όχι μόνο δεν περιό­ρισε τα θαύματα στον καιρό της επί Γής παρουσίας του, αλλά υποσχέθηκε πολύ περισσότερα στους πιστούς μαθητές του κάθε εποχής. Είπε: «Ό πιστεύων εις έμέ, τα έργα ά έγώ ποιώ κάκείνος ποιήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει» (\ω, ιδ' 12). Δη­λαδή, εκείνος πού πιστεύει σ' έμενα θα μπορεί να επιτελεί θαύματα σαν τα δικά μου αλλά και μεγαλύτερα ακόμη!
  Αυτή την πραγματικότητα ζούμε στηνΕκκλησία 2.000 χρόνια τώρα. Αυτό απο­δεικνύουν τα αναρίθμητα θαύματα πού αναφέρονται στη ζωή των Αγίων. Αυτό επιβεβαιώνει και ή προσωπική πείρα τού κάθε πιστού. Χάρη στις πρεσβείες των Αγίων και ιδιαιτέρως της Ύπερευλογημένης Θεοτόκου, ό πανάγαθος Θεός συν­εχίζει να μάς ευεργετεί με θαύματα ποι­κιλοτρόπως. Πόσες φορές αλήθεια στε­κόμαστε εκστατικοί μπροστά στις θαυ­μαστές επεμβάσεις της θείας Προνοίας στη ζωή μας!
  Και σήμερα λοιπόν ό Θεός μπορεί να κάνει θαύματα. Αρκεί εμείς να μην Τον «εμποδίζουμε»... Διότι εκείνο πού στέ­κεται εμπόδιο στη θαυματουργική επέμ­βαση τού Κυρίου είναι ή απιστία μας. Ό άγιος ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ήταν τόσο μεγάλη ή απιστία των συμπατριωτών του Κυρίου, δηλαδή των Ναζαρηνών, ώστε ό Κύρι­ος «ούκ ήδύνατο εκεί ούδεμίαν δύναμιν ποιήσαι» (Μάρκ. ς' 5). Τον εμπόδιζε ή απιστία τους, και για τον λόγο αυτό ελά­χιστα ήταν τα θαύματα πού έκανε στη Ναζαρέτ. Συνεπώς για να γίνει το θαύμα χρειάζεται πίστη. Πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τον παντοδύναμο Θεό.
Ό Κύριος δεν επιτελούσε τα θαύματα για να κάνει τούς ανθρώπους να πιστέ­ψουν. Τα θαύματα τα έκανε εφόσον αυ­τοί πίστευαν. Και ό λόγος ήταν ότι δεν ή­θελε μια πίστη επιβεβλημένη από το θαύμα. Ήθελε να Τον αποδέχονται, να Τον πιστεύουν, να Τον αγαπούν ελεύθερα. Αυτό ζητά και από τον καθένα μας. Να Τον πιστεύουμε, να Τον αγαπούμε και να ζούμε όπως ορίζει 'Εκείνος. Με συνειδητή συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας και στα ιερά Μυστήρια. Τότε θα ελκύουμε πλούσια τη Χάρη του. Τότε δεν θα έχου­με ανάγκη από θαύματα για να πιστέ­ψουμε. Διότι ή ζωή μας ενωμένη μαζί του θα είναι ένα θαύμα!


http://sites.google.com/site/orfeasfm/%CE%B5%CE%B4%CF%89


Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.