Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

Τι θα κάνεις το καλοκαίρι;

Ἀγαπητό μου παιδί,
ΤΟ κατηχητικὸ σχολεῖο ποὺ φοιτοῦσες ἔκανε τὸ τελευταῖο του μάθημα. Ὁ κατηχητὴς ἤ ἡ κατηχήτρια σᾶς ἀποχαιρέτισε. Δὲν ξέρω τί ἆραγε νὰ αἰσθανθήκατε ἀκούγοντας ὅτι τό κατηχητικὸ κλείνει. Ἐγὼ θά ʼθελα νὰ μὴν κλείση. Θά ʼθελα καὶ τώρα τὸ καλοκαίρι νὰ χτυπάη ἠ καμπάνα καὶ νὰ καλῆ τὰ χριστιανόπουλα στὸ κατηχητικὸ. Καμμιά Κυριακὴ χωρὶς κατηχητικὸ. Κι ἀκόμα περισσότερο˙ ὅπως δὲν περνάει μέρα χωρὶς φαγητό, ἔτσι δὲν πρέπει νὰ περνάη μέρα χωρὶς πνευματικὴ τροφή. Καὶ κατάλληλη
πνευματικὴ τροφὴ γιὰ σᾶς τὰ παιδιὰ εἶνε τὰ μαθήματα τοῦ κατηχητικοῦ. Τροφὴ καθαρή, γάλα ἀγνό, μέλι καὶ βούτυρο, εἶνε ὅσα διδάσκει ἡ ἁγία Γραφή, ἀπʼ ὅπου παίρνουν τὰ μαθήματά τους οἱ κατηχηταί.

* * *

Bosk.-arnia1Κάθε κατηχητικὸ τώρα στὴ λῆξι ἔκανε μιὰ σεμνὴ τελετὴ καὶ κάθε παιδὶ πῆρε ἕνα ἐνθύμιο. Ἄν τὸ φυλάξη, μεθαύριο ποὺ θὰ μεγαλώση θὰ τοῦ θυμίζη τὶς ὄμορφες μέρες ποὺ πέρασε στὸ κατηχητικό, θὰ τοῦ θυμίζει τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ. Φύλαξέ το λοιπόν, παιδί μου, τὸ ἐνθύμιο.
Ἔκλεισε τὸ κατηχητικὸ, πότε θὰ ξανανοίξη νὰ δεχτῆ πάλι τὰ παιδιά; Τὸ Σεπτέμβριο ἄν θέλη ὁ Θεός. Ἀλλὰ μέχρι τότε θὰ περάσουν σχεδὸν 4 μῆνες. Ἐν τῶ μεταξὺ καὶ τὰ δημόσια σχολεῖα θὰ κλείσουν κι αὐτά.
Ὤ, τὶ ὄμορφα! Θὰ πῆ ὁ τεμπέλης μαθητὴς˙ πᾶνε πιὰ οἱ σκοτοῦρες˙ ξάπλα, φαΐ, μπάλλα καὶ μπάνιο!…
Ἀλλά σύ, ἀγαπητό μου παιδί, δὲν πιστεύω νὰ συμφωνῆς μὲ τὸ πρόγραμμα ἑνός τεμπέλη συμμαθητοῦ σου. Οἱ διακοπές ἑνός παιδιοῠ τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου πρέπει νὰ περάσουν πολύ διαφορετικὰ ἀπʼ ὅτι περνᾶνε οἱ διακοπὲς τῶν ἄλλων παιδιῶν. Μποροῦμε μάλιστα νὰ ποῦμε, ὅτι ἀπό τὸν τρόπο ποὺ θὰ περάσουν τὶς διακοπές τους τὰ παιδιὰ τοῦ κατηχητικοῦ, θʼ ἀποδειχθῆ ἄν εἶνε πραγματικὰ παιδιὰ τοῦ Χριστοῦ.
* * *
Ἀλλὰ πῶς θὰ περάσουμε τὶς διακοπές; Ποιό πρόγραμμα θʼ ἀκολουθήσουμε; θὰ μὲ ρωτήσετε. Κʼ ἔγὼ σὰν πνευματικός σας πατέρας, ἀπαντώντας στὸ ἐρώτημα σας αὐτό, ἔχω νὰ σᾶς ὑποδείξω μερικὰ εὔκολα πράγματα, ποὺ καλοῦνται νὰ κάνουν τώρα τὶς διακοπὲς τὰ παιδιὰ τοῦ κατηχητικοῦ, καὶ ποὺ ἄν τὰ κάνουν θὰ ὠφεληθοῦν πολύ.
Ἄκουσε λοιπόν παιδί μου, τὸ πρόγραμμα τῶν διακοπῶν˙ ἕνα πρόγραμμα ὄχι ἀναγκαστικό, ὅπως εἶνε τὸ πρόγραμμα τῶν δημοσίων σχολείων, ἀλλά πρόγραμμα ποὺ καλεῖσαι νὰ τὸ ἐφαρμόσης ἄν θέλης.
1. Νὰ μὴν πετάξης τὰ σχολικά σου βιβλία σὲ κάποια γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ, ἀλλὰ κάθε μέρα νὰ τʼ ἀνοίγης καὶ νὰ μελετᾶς. Γιατὶ ἡ γνῶσι καὶ ἡ ἐπιστήμη θέλουν ἀδιάκοπη μελέτη. Ἄν ἀφήσης τὰ βιβλία, θὰ σʼ ἀφήσουν κι αὐτά. Καὶ τὸ Σεπτέμβριο, ποὺ θʼ ἀρχίσουν τὰ μαθήματα, θὰ δυσκολευτῆς πολύ. Ἀπʼ ὅλα δὲ τὰ βιβλία σοῦ συνιστῶ ἰδιαίτερα ἕνα βιβλίο, ποὺ εἶνε τὸ ἀνώτερο ἀπʼ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ ὀνομάζεται «ὁ βασιλεὺς τῶν βιβλίων». Κιʼ αὐτό τὸ βιβλίο εἶνε ἡ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ. Ἄνοιγέ την, σὲ παρακαλῶ, καὶ διάβαζε τουλάχιστον ἕνα κεφάλαιο τὴν ἡμέρα. Θά ʼχης μεγάλη ὠφέλεια.
2. Νὰ προσφέρης τὶς μικρές σου ὑπηρεσίες μέσα στὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον. Τί ἐννοῶ;
Εἶνε ὁ πατέρας σου γεωργός; Τώρα τὸ καλοκαίρι ποὺ γίνεται ἡ συγκομιδὴ τῶν καρπῶν, μὴ τὸν ἀφήσης μόνο του, ἀλλὰ νὰ τὸν συντροφεύσης στοὺς κόπους ποὺ καταβάλλει γιὰ τή συντήρησι ὅλου τοῦ σπιτιοῦ. Μὴ μοιάσης μὲ κάτι παιδιὰ ἑνὸς χωριοῦ, ποὺ ὅταν ἡ συγκομιδὴ τῶν καρπῶν ἦταν στὴν ἀκμὴ καὶ τὰ χέρια δὲν ἔφταναν, οἱ γονεῖς φώναξαν τὰ παιδιὰ νὰ ʼρθουν νὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ μαζέψουν τὰ ροδάκινα. Κʼ ἐκεῖνα; Γυμνασιόπαιδα, ἀπόφοιτοι λυκείου καὶ φοιτηταί, ἔδειξαν τέτοια ἀδιαφορία, ὥστε ἐξακολουθοῦσαν νὰ κάθωνται στὰ καφενεῖα καὶ στὰ κέντρα.
Σὲ ἄλλες χῶρες ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι ποὺ σπουδάζουν, βοηθοῦν ὑποχρεωτικὰ τοὺς γονεῖς τους στὶς γεωργικὲς ἐργασίες. Αὐτὸ ποὺ κάνουν ἐκεῖνοι ὑποχρεωτικὰ, ἐσύ παιδί μου, νὰ τὸ κάνης ἑκούσια προσφορά σου ἔχει μεγαλύτερη ἠθικὴ ἀξία ἀπʼ τὴν ἐργασία – ἀγγαρεία.
Εἶσαι κορίτσι; Μὴν τὰ περιμένεις ὅλα ἀπὸ τὴ μάνα καὶ ἀπὸ τὴ γιαγιά. Δὲν εἶνε σωστὸ αὐτὲς νὰ κουράζονται ἀπʼ τὸ πρωῒ μέχρι τὸ βράδυ, κʼ ἐσὺ νʼ ἀδιαφορῆς. Αὐτὸ δὲν εἶνε χριστιανικὴ συμπεριφορά.
3. Προσπάθησε ἀκόμη νὰ κάνης κάθε μέρα κάποιο καλὸ. Γιατὶ ἄνθρωπος, ποὺ δὲν κάνει τὸ καλὸ, δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομάζεται χριστιανός. Μὲ τὰ καλὰ ἔργα ποὺ θὰ κάνης, θʼ ἀποδείξης τὴν πίστι σου. Κάνε τὸ καλό. Μέσα στὸ διάστημα τῶν τεσσάρων μηνῶν θὰ παρουσιαστοῦν διάφορες εὐκαιρίες γιὰ νὰ κάνης τὀ καλό. Δὲν εἶνε πολὺς καιρὸς ποὺ δημοσίευσαν οἱ ἐφημερίδες τὴν εἴδησι, ὅτι ἕνα παιδί, καθὼς περπατοῦσε στὸ δρόμο, βρῆκε ἕνα πορτοφόλι. Ἔσκυψε, τὸ πῆρε, τὸ ἄνοιξε καὶ εἶδε νὰ ἔχη μέσα πολλές χιλιάδες δραχμές, ἀλλὰ δὲν κράτησε τίποτε. Ὅπως τὸ βρῆκε τὸ παρέδωσε στὴν ἀστυνομία, καὶ ἡ ἀστυνομία τὸ ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο ποὺ τὸ εἶχε χάσει. Χίλια «εὐχαριστῶ» εἶπε ὁ ἄνθρωπος αὐτός στὸ καλὸ παιδὶ ποὺ βρῆκε τὸ πορτοφόλι του.
4. Ἦ ρ θ ε ἥ Κ υ ρ ι α κ ή; Χτύπησε ἡ καμπάνα τῆς ἐνορίας σου; Μὴν κοιμᾶσαι˙ ξύπνα. Ἑτοιμάσου καὶ πήγαινε στὴν ἐκκλησία. Καὶ ὄχι μόνο ἐσὐ νἀ πᾶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγαλύτερους, ποὺ κάθονται μέσα στὸ σπίτι καὶ δὲν ἐκκλησιάζονται, προσπάθησε σύ, καλό μου παιδί, νὰ τοὺς παρακινήσης στὸν ἐκκλησιασμό. Γνώρισα παιδιὰ κατηχητικοῦ σχολείου, ποὺ μὲ τὴν καλή τους συμπεριφορὰ κατόρθωσαν νὰ πείσουν τοὺς ψυχροὺς καὶ ἀδιάφορους γονεῖς τους νὰ ἔκκλησιάζωνται.
5. Μὴν ξεχνᾶς κάθε μέρα πρωῒ καὶ βράδυ νὰ γονατίζης καὶ νὰ προσεύχεσαι γιὰ τοὺς γονεῖς σου, γιὰ τοὺς δασκάλους σου, γιὰ τοὺς ἱερεῖς, γιὰ τὸν ἑαυτό σου καὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Νὰ δίνη ὁ Θεὸς εἰρήνη σʼ ὅλο τὸν κόσμο. Γιατὶ ἄν γίνη πόλεμος…

Σὲ παρακαλῶ, παιδί μου, στὴν προσευχὴ νὰ προσεύχεσαι καὶ γιὰ τὸν ἐπίσκοπο σου˙ «Χριστέ, βοήθει ἐπίσκοπω Αὐγουστίνω».
Κάνε θερμὴ τὴν προσευχή σου, γιὰ νὰ προοδεύσης στὴν πνευματικὴ ζωή, στὴν πίστι καὶ στὴν ἀρετή. Ἀσφαλὴς προστασία σου εἶνε ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος, μὲ τὸ φύλακα ἄγγελο ποὺ σοῦ ἔχει δώσει, σὲ προστατεύει ὅλες τὶς ὧρες, ἀκόμη κι ὅταν κοιμᾶσαι. Γιʼ αὐτὸ νὰ λές˙
«Πέφτω κάνω τὸ σταυρό μου
ἄγγελο ἔχω στὸ πλευρό μου».
6. Καὶ τώρα μία παράκλησι. Ὤ ἐάν μὲ ἀκούσης, πόσο θὰ χαρῶ! Θὰ ἔχης ἀκούσει ὅτι ἔστειλα ἐγκύκλιο σʼ ὅλες τὶς ἐνορίες καὶ κυκλοφόρησα εἰδικὸ φυλλάδιο, τἠ «Σπίθα», κατὰ τῆς τηλεοράσεως. Τὸ σύνθημά μας εἶνε «Κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις». Γιατῖ ἡ καταστροφή, ὅπως ἀναπτύσσεται, εἶνε μεγάλη˙ καταστροφή ἠθικὴ καἰ θρησκευτική. Κʼ ἐσύ, παιδί μου, παιδὶ τοῦ κατηχητικοῦ σχολεῖου, ἄκουσε τὸν ἐπίσκοπό σου, κλεῖσε τὴν τηλεόραση, ἤ παρακάλεσε τὸν πατέρα σου νὰ τὴν κλείση, καὶ ἄν δὲν σὲ ἀκούση, σὺ μὴν κοιτάζης πιὰ τὸ γυαλί. Σοῦ συνιστῶ δὲ μιὰ ἄλλη τηλεόρασι. Καὶ αὐτὴ εἶνε ἡ ἁγία Γραφή, γιὰ τὴν ὁποία μιλήσαμε παραπάνω. Μέσα σʼ αὐτήν θὰ δῆς τὰ ὡραιότερα θεάματα.
7. Τέλος σὲ συμβουλεύω, τὸ καλοκαίρι νὰ ἔρθης στὴν κατασκήνωσι τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως. Ἐκεῖ, μαζὶ μὲ ἄλλα παιδιὰ τῆς Ἐκκλησῖας, θὰ ζήσης ὡραῖες στιγμὲς μέσα στὴ φύσι. Θὰ χαρῆς καὶ θὰ ὠφεληθῆς πολύ.
* * *
Ἕξι χιλιάδες περίπου μαθηταὶ καὶ μαθήτριες φοίτησαν στὰ κατηχητικὰ σχολεῖα ὄλων τῶν τύπων. Ὅλοι θὰ πάρουν μαζὶ μὲ τὸ ἐνθύμιο καὶ τὸ σύντομο τοῦτο γράμμα μου. Τὸ στέλνω σὲ ὄλα τὰ παιδιὰ καὶ τὸ συνοδεύω μὲ μιὰ προσευχὴ στὸ Χριστό˙
Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ! Σὲ παρακαλοῦμε, φώτιζε τὰ παιδιὰ τῶν κατηχητικῶν μας νὰ ἐφαρμόσουν ὅσα γράφουμε ἐδῶ γιὰ ττὴν ὠφέλειά τους. Ἄν ἐκτελέσουν τὸ θέλημά σου τὸ ἅγιο, μιὰ νέα κοινωνία θὰ βγῆ, κοινωνία χριστιανική, πρὸς δόξαν τοῦ ἁγίου ὀνόματός σου. Ἀμήν.
Μέ πολλή ἀγάπη
ὁ πνευματικός σου πατέρας
  • ΑΠΟ BIBΛIO  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
  • π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.