Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

Η παραβολή του Δείπνου. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11.12.2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκά κεφ. ιδ' στίχοι 16-24).


A ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εκκλησία μας βοηθεί με την παραβολή του μεγάλου Δείπνου να καταλάβουμε τις εξής αλήθειες: α) ο Θεός καλεί όλους Τους ανθρώπους στο τραπέζι της Βασιλείας του, δηλ. στον Παράδεισο, β) ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να δεχτούν την πρόσκληση και να καθίσουν στο τραπέζι της σωτηρίας και γ) οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να δεχτούν η και να απορρίψουν την πρόσκληση του Θεού.


«Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην· άνθρωπός τις εποίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς· και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου ειπείν τοις κεκλημένοις· έρχεσθε, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Και ήρξαντο από μιάς παραιτείσθαι πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτώ· αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκην εξελθείν και ιδείν αυτόν ερωτώ σε, έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε· ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε, και πορεύομαι δοκιμάσαι αυτά· ερωτώ σε, έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε· γυναίκα έγημα, και δια τούτο ου δύνομαι έλθείν. Και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε τω κυρίω αυτού ταύτα.
Τότε οργισθείς ο οικοδεσπότης είπε τω δούλω αυτού· έξελθε ταχέως εις τάς πλατείας και ρύμας της πόλεως, και τους πτωχούς και αναπήρους και χωλούς και τυφλούς εισάγαγε ώδε. Και είπεν ό δούλος· κύριε, γέγονεν ως επέταξας, και έτι τόπος εστί. Και είπεν ο κύριος προς τον δούλον· έξελθε εις τάς οδούς και φραγμούς και ανάγκασον εισελθείν, ίνα γεμισθή ο οίκος μου. Λέγω γαρ υμίν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων γεύσεταί μου του δείπνου· πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί».
Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Ένας άνθρωπος έκαμε τραπέζι μεγάλο και κάλεσε πολλούς. Και έστειλε τον υπηρέτη του την ώρα του τραπεζιού να πει στους καλεσμένους. Ελάτε, γιατί όλα είναι έτοιμα. Και άρχισαν όλοι σαν συνεννοημένοι να ξεφεύγ. Ο πρώτος είπε· Αγόρασα χωράφι και έχω ανάγκη να βγω να το δω. Σε παρακαλώ, βγάλε με από την υποχρέωση. Και άλλος είπε· Αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω· σε παρακαλώ βγάλε με από την υποχρέωση. Και άλλος είπε· Έκαμα το γάμο μου και γι' αυτό δεν μπορώ να έλθω. Και παρουσιάστηκε ο υπηρέτης εκείνος και τα είπε όλα στον κύριο του.
Τότε θύμωσε ο Κύριος και είπε στον υπηρέτη του. Έβγα γρήγορα στις πλατείες και στα σοκάκια της πόλεως και φέρε εδώ μέσα όλους τους φτωχούς και σακάτηδες και κουτσούς και στραβούς. Και είπε ο υπηρέτης· Κύριε, έγινε όπως διάταξες και ακόμα υπάρχει τόπος. Και είπε ο Κύριος στον υπηρέτη· Έβγα στους δρόμους και τα μονοπάτια και ανάγκασε να μπούνε για να γεμίσει το σπίτι μου. Σας λέγω πως κανένας από τους ανθρώπους εκείνους τους καλεσμένους δε θα φάγει από το τραπέζι μου. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, αλλά λίγοι είναι οι διαλεχτοί.

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1. Ο Δεσπότης που προσκαλεί στο Δείπνο είναι ο Θεός. Οι προσκαλούμενοι είναι όλοι οι άνθρωποι χωρίς καμιά εξαίρεση. Δείπνο είναι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή, εκεί όπου ο άνθρωπος συμμετέχει και κοινωνεί στη ζωή και στη δόξα του Θεού. Συνήθως οι άνθρωποι βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες για να αρνηθούν την πρόσκληση του Θεού στο μεγάλο Δείπνο της Βασιλείας του. Οι καλεσμένοι απάντησαν στον οικοδεσπότη με τα ίδια σχεδόν λόγια: «Σε παρακαλώ άφησε με ήσυχο και βγάλε με από την υποχρέωση».

2. Η δικαιολογία του πρώτου ήταν: «αγόρασα χωράφι και έχω πολλές δουλειές και σκοτούρες». Ο άνθρωπος αυτός αντιπροσωπεύει όλους εκείνους, που θέλουν να έχουν όσο μπορούν περισσότερα υλικά αγαθά. Η πλεονεξία δεν τους αφήνει να φροντίσουν και για το χωράφι της ψυχής τους. Το αφήνουν ακαλλιέργητο και τελικά πνίγεται στα χορτάρια και τα πολλά ζιζάνια.

Ο δεύτερος απάντησε: « Αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω». Αυτός αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους εκείνους που ασχολούνται μόνο με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ απασχολημένοι με τις εργασίες τους και δεν έχουν καθόλου χρόνο να φροντίσουν για την ψυχή τους και τη σωτηρία τους.

Ο τρίτος απάντησε: « Έκαμα το γάμο μου και γι' αυτό δεν μπορώ να έλθω». Εδώ ανήκουν όλοι οι άνθρωποι, που είναι πνιγμένοι με τις οικογενειακές ανάγκες και φροντίδες. Προσπαθούν να αποκτήσουν όσο το δυνατό περισσότερα υλικά αγαθά για τα παιδιά τους. Τελικά όμως αρνούνται τη συμμετοχή τους στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού.

5.      Η απόφαση του οικοδεσπότη είναι τρομερή. Μας βεβαιώνει ο Κύριος πως κανένας από αυτούς, δε θα πάρει μέρος στη Βασιλεία του γιατί αρνήθηκαν την πρόσκληση. Ο διάβολος θέλει να μας χωρίσει από το Θεό. Γι' αυτό και μας βάζει ένα σωρό δικαιολογίες στο μυαλό. Εύκολα μπορούμε να δικαιολογηθούμε, γιατί δεν πάμε στην εκκλησία, δεν εξομολογούμαστε, δεν κοινωνάμε, δεν προσευχόμαστε. Ο Χριστός μας προσκαλεί όμως κάθε μέρα και ώρα. Μας προσκαλεί να επικοινωνούμε μαζί του με την προσευχή. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παραμελούμε τις ώρες της προσευχής μας. Να παρακαλούμε το Θεό στο «Πάτερ ημών» να έλθει η Βασιλεία του στις καρδιές όλων των ανθρώπων και επομένως και στις δικές μας. Ο Κύριος επίσης μας προσκαλεί να πάρουμε μέρος στο μεγάλο Δείπνο της Εκκλησίας, που είναι το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε με πολύ προσοχή, με πίστη και μετάνοια για να παίρνουμε μέσα μας το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας. Η συμμετοχή μας στο κυριακάτικο Δείπνο της θείας Κοινωνίας δείχνει την επιθυμία μας να βρεθούμε στην αιώνια Βασιλεία του Θεού.

Δ' ΔΙΔΑΓΜΑ:

 «Λέγω γαρ υμίν ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλημένων γεύσεταί μου του δείπνου» (Λουκά ιδ' 24).

Ε. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΚΛ. ΠΑΤΕΡΩΝ

« Αξίωσε μας να μεταλάβουμε τα επουράνια και φρικτά σου μυστή-|0, αυτής της ιερής και πνευματικής σου τραπέζης με καθαρή τη συνείδηση, ώστε να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας, να συγχωρεθούν τα σοβαρά μας σφάλματα. Αξίωσε μας έτσι να βρεθούμε στην κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, έχοντας παρρησία απέναντι σου. Αξίωσε μας, επίσης να κοινωνήσουμε με καθαρή καρδιά, ώστε να μη βρεθούμε ένοχοι και καταδικαστούμε ως ασεβείς και ανάξιοι» (Ευχή από τη θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου).
 

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.