Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Προφήτης Ηλίας +20 Ιουλίου. Θαύματα της προσευχής

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους ἁγίους τῆς πίστεώς μας, ὁ ἔνδοξος προφήτης Ἠλίας
Ἔζησε πρὸ Χριστοῦ, ἀλλὰ εἶνε καὶ «ὁ δεύτερος πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ» (ἀπολυτ.). 
Εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον δημοφιλεῖς ἁγίους· πολλοὶ φέρουν τὸ ὄνομά του, σὲ πολλὲς κορυφὲς εἶ­νε κτισμένα ἐκκλησάκια ἐπ᾿ ὀνόματί του, καὶ πολλὰ χωριὰ ἑορτάζουν τὴ μνήμη του.

Νὰ διηγηθοῦμε τὸν βίο του; Χρειάζεται ὥρα κ᾿ ἐσεῖς δὲν ἔχετε τώρα πολλὴ ἀντοχή.
Γιὰ νὰ μὴ σᾶς κουράζω, θὰ πῶ μερικὰ πράγματα οὐσι­ώδη ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ προφήτου Ἠλιού. Θ᾿ ἀνα­φέρω τρία θαύματα, ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ ἔκανε.
⃝Τὸ ἕνα εἶνε, ὅτι κάποτε μὲ τὴν προσευχή του ἔγινε ἀνομβρία κ᾿ ἔπεσε πεῖνα στὴν Ἰουδαία. 
Πείνασε κι ὁ ἴδιος – γιατὶ καὶ οἱ ἅγιοι πεινοῦν. 
Πῆγε σ᾿ ἕνα χωριὸ καὶ τοῦ ἔκλεισαν ὅλοι τὶς πόρτες. 
Μόνο ἕνα σπίτι, μιὰ καλύβα, ἄνοιξε. 
Ποιός ἔμενε ἐκεῖ, κανένας πλούσιος; Μιὰ φτωχιὰ χήρα μὲ τὰ παιδιά της. Αὐτὴ τὸν δέχτηκε. 
Δὲν εἶχε τίποτα νὰ τὸν φιλοξενήσῃ· μόνο μιὰ φούχτα ἀλεύρι καὶ λίγο λάδι. Ἐν τού­τοις δὲν ἀρνήθηκε. 
Μόλις τὸν εἶδε –καὶ δὲν ἤξερε ποιός εἶνε αὐτὸς ὁ γεροντάκος–, λέει· 
Πέρασε μέσα, γέροντα. 
Ἀμέσως πῆρε τὸ ἀλεύ­ρι, τὸ ζύμωσε, ἔκανε πίττα καὶ τοῦ ἔδωσε νὰ φάῃ, ποὺ ἦταν κουρασμένος ἀπὸ τὴν ὁδοιπο­ρία. 
Αὐτὰ ἔγιναν στὰ Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας. Κι ἀπὸ τότε –ἂς μὴ πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά τους, ἐμεῖς πιστεύουμε–, ἀπὸ τὴν ὥ­ρα ἐκείνη πλέον στὸ σπίτι τῆς χήρας δὲν ἔ­λειψε τὸ ἀλεύρι καὶ τὸ λάδι (βλ. Γ΄ Βασ. 17,8-16).
Τί σημαίνει αὐτό;
Ὅπου εἶνε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τὰ πάντα εἶνε πλούσια. 
Μπορεῖ νὰ ἔ­χῃς ἀπέραντα χωράφια, ἀμπέλια καὶ ἐλαιοστάσια, μπορεῖ νά ᾿χῃς σακκιὰ ἀπὸ λίρες καὶ ἀργύρια, μπορεῖ νὰ τά ᾿χῃς ὅλα, καὶ νὰ πεθά­νῃς ἀπὸ τὴν πεῖνα· καὶ μπορεῖ νά ᾿χῃς μιὰ φούχτα ἀλεύρι, λίγη γῆ, μιὰ γλάστρα χῶμα, κι αὐτὸ νὰ σὲ θρέψῃ, ἀρκεῖ νὰ εὐλογήσῃ ὁ Κύριος. 
Αὐτὰ δὲν εἶνε λόγια, εἶνε γεγονότα. Γι᾿ αὐ­τὸ ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει· «Πλούσιοι ἐπτώ­χευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ» (Ψαλμ. 33,11 καὶ ἀρτοκλ.). 
Τὸ πᾶν λοιπὸν εἶνε ἡ εὐλογία. Μερικοὶ ὑπερεκτιμοῦν τὴν ἐργασία· ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ τὴν ἐργασία εἶνε ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

⃝ Τὸ ἄλλο θαῦμα. 
Ἐνῷ στὸ σπίτι τῆς χήρας εἶ­χαν ἀλεύρι καὶ λάδι, στὴν ὑπόλοιπη χώρα ἔ­πεσε πεῖνα, διότι εἶχε νὰ βρέξῃ τρισήμισυ χρό­νια. 
Ὁ ἀσεβὴς βασιλεὺς Ἀχαὰβ συγκέντρωσε τὸ λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ στὸ Καρμήλιο ὄρος, κ᾿ ἐκεῖ ὁ προφήτης Ἠλίας τοὺς ἤλεγξε γιὰ τὴν ἀστάθειά τους. 
Ἕως πότε, λέει, ἐσεῖς θὰ κουτσαί­νετε κι ἀπὸ τὰ δύο πόδια; 
Ἂν εἶνε ἀληθινὸς ὁ Θεός μας, τότε ἀκολουθῆστε αὐτόν· ἂν εἶνε ἀ­ληθινὸς ὁ Βάαλ (τὸ εἴδωλο), τότε ἀκολουθῆ­στε ἐκεῖνον. 
Τὸν ἄκουγαν ἀμίλητοι· πῶς νὰ δι­καιολογηθοῦν; 
Τότε τοὺς εἶπε· ἔμεινα μόνος νὰ κηρύττω τὸν ἀληθινὸ Θεό, ἐνῷ οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων ἔγιναν χίλιοι σχεδόν. 
Σήμε­ρα λοιπὸν θὰ δοκιμάσουμε ποιός εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός. 
Φέρτε δυὸ βόδια καὶ ἂς διαλέξουν αὐτοὶ ὅποιο θέλουν, ἂς τὸ ἑτοιμάσουν γιὰ θυσία κι ἂς τὸ βάλουν πάνω στὰ ξύλα, ἀλ­λὰ φωτιὰ νὰ μὴ βάλουν. 
Κ᾿ ἐγὼ θὰ ἑτοιμάσω γιὰ θυσία τὸ ἄλλο καὶ δὲν θὰ βάλω φωτιά. 
Κι ἂς παρακαλῆτε σεῖς τὸ θεό σας, κ᾿ ἐγὼ θὰ ἐ­πικαλεσθῶ τὸν Κύριο τὸ Θεό μου. Καὶ ἐκεῖ­νος ποὺ θ᾿ ἀκούσῃ καὶ θὰ ῥίξῃ φωτιὰ νὰ κάψῃ τὸ μοσχάρι, αὐτὸς θὰ εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός.
Συμφώνησαν. 
Οἱ ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης ἔστησαν θυσιαστήριο, ἔβαλαν πάνω τὸ ἕνα μοσχά­ρι, καὶ παρακαλοῦσαν καὶ φώναζαν «Ἄκουσέ μας, Βάαλ». 
Ἔγινε μεσημέρι, ἔγινε βράδυ, τίποτα. Ἀποδείχτηκε ψεύτικος ὁ θεός τους. 
 Μετά, ἔρχεται ὁ Ἠλίας. 
Στήνει καθαρὸ θυσι­αστήριο, βάζει ξύλα καὶ τὸ βόδι ἐπάνω κομματιασμένο, καὶ λέει στοὺς ἄλλους νὰ ῥίξουν τρεῖς φορὲς νερὸ ἐπάνω (γιὰ νὰ μὴ μείνῃ ὑ­ποψία ὅτι ὑπῆρχε ἐκεῖ ἴχνος φωτιᾶς). 
Καὶ μόλις ἔκανε τὴν προσευχή του, ἔπεσε φωτιὰ ἀ­πὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἔκαψε καὶ τὸ μοσχάρι ὅλο, καὶ τὰ ξύλα, καὶ τὶς πέτρες, κ᾿ ἔγλειψε ἀκόμα καὶ τὸ νερό! Δὲν ἔμεινε τίποτε. 
Τότε ὅλοι πίστεψαν, ὅτι ἀληθινὸς Θεὸς εἶνε μόνο ὁ Κύρι­ος. 
Ἀμέσως ὁ προφήτης Ἠλίας δίνει διαταγή· 
Πιάστε ὅλους τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης, τοὺς παπᾶδες τῆς εἰδωλολατρίας. 
Καὶ τοὺς κατέβασε στὸ χείμαρρο Κισσῶν, κ᾿ ἐκεῖ –φοβερό– τοὺς ἔσφαξε ὅλους (ἔ.ἀ. 18,19-40).
⃝ Ἂς ἐπιστρέψουμε τώρα στὸ σπίτι τῆς χήρας πάλι. 
Τί γίνεται έκεῖ; Μιὰ μέρα τὸ παιδί της ἔπεσε σοβαρὰ ἄρρωστο καὶ πέθανε. 
Ἡ μάνα λέει στὸν προφήτη Ἠλία· 
–Ἦρθες στὸ σπίτι μου γιὰ νὰ ἐλέγξῃς τὶς ἁμαρτίες μου καὶ νὰ θανατώσῃς τὸ γυιό μου; 
–Δός μου τὸ γυιό σου, τῆς εἶπε ἐκεῖνος. Τὸν πῆρε στὸ ὑπερῷο, τὸν ξάπλωσε στὸ κρεβάτι, κι ἀφοῦ προσευχή­θηκε στὸν Κύριο ἐμφύσησε τρεῖς φορὲς στὸ παιδί, καὶ τότε –ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ὑπάρχει Θεὸς καὶ διὰ τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων κάνει θαύματα – τὸ παιδὶ ἀναστήθηκε. –Τὸ βλέπω ὅτι εἶσαι ἄν­θρωπος τοῦ Θεοῦ, εἶπε ἡ χήρα (ἔ.ἀ. 17,17-24).

* * *

Λίγα σᾶς εἶπα, ἀγαπητοί μου, γιὰ τὸν προφήτη Ἠλία. 
Ἕνα ἀκόμη θὰ προσθέσω. 
Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸν κόσμο, δὲν πέθα­νε ὅπως ἐμεῖς. 
 Καθὼς περπατοῦσε, ἕνα ἁ­μάξι πύρινο τὸν πῆρε καὶ τὸν ὕψωσε ψηλά. Ζῇ ἀκόμη ὁ προφήτης Ἠλίας. Εἶνε κάπου κρυμμέ­νος, σὲ κάποια γωνιὰ τοῦ σύμπαντος. Καὶ τὸν περιμένουμε νὰ ἔρθῃ πάλι. 
Ἐσεῖς δὲν τὸν φοβᾶστε τὸν προφήτη Ἠλία γιατὶ εἶστε ἅγιοι, ἔτσι φαίνεται· ἐγὼ τὸν φοβᾶμαι. 
Εἶνε ἀστροπελέκι ἐναντίον τῶν ἁμαρτωλῶν, τῶν πόρνων, τῶν μοιχῶν, τῶν βλασφήμων, τῶν ἀθέων, τῶν αἰσχρῶν, ὅλων τῶν ἀμετανοήτων. 
Ὁ λόγος του καίει. Εἶνε «ὁ δεύτερος πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ», ὁ πρόδρομος τῆς δευτέ­ρας παρουσίας τοῦ Κυρίου. 
Καὶ ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου πλησιάζει, ἔρχεται! 
Τὰ σημάδια εἶνε πολλά. 
Εἶνε γεγονότα, ποὺ θὰ προηγηθοῦν τῆς συντελείας τοῦ κόσμου, προ­τοῦ νὰ ἐμφανισθῇ ὁ προφήτης Ἠλίας.
Ἕνα σημάδι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων εἶ­­νε, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅτι θὰ γίνων­ται σεισμοί, τρομεροὶ σεισμοί (βλ. Ματθ. 24,7 κ.ἀ.). Καὶ γίνονται συχνὰ σεισμοί. 
Ἄλλο σημάδι εἶνε αὐ­τὸ ποὺ εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. 
Ὅταν τὸν ῥώτησαν –Πότε θὰ ἔρθῃ ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου; ἀπήντησε· 
–Ὅταν δῆτε τὶς γυναῖκες γυμνὲς στὸ δρόμο. Καὶ τὸ βλέπουμε πράγματι. Γυμνὲς κυκλοφοροῦν, βρώμησε ὁ κόσμος· καὶ μέσ᾿ στὴν ἐκκλησία ἀκόμα τολμοῦν καὶ ἔρ­χονται γυμνές. 
Σημάδι ἀκόμα εἶνε τὰ διαζύγια, τὰ ὁποῖα αὐξήθηκαν, ἐνῷ παλαιότερα τὸ διαζύγιο ἦταν ἄγνωστο καὶ μόνο τὸ φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη χώριζε τὸ ἀντρόγυνο. 
Ἕνα ἀκόμη σημάδι, ποὺ παρουσιάστηκε, εἶνε τὸ 666. 
Βγῆκε ὁ διάβολος καὶ σφραγίζει. 
Σὲ λίγο θὰ εἴ­μαστε ὑποχρεωμένοι ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, νὰ πάρουμε τὴ σφραγῖδα του, τὶς καινούρ­γιες ταυτότητες μὲ τὸ 666. 
Ἀλλὰ σᾶς εἰδοποιῶ· κανείς νὰ μὴν πάρῃ τέτοια ταυτότητα. Αὐτὰ εἶνε σημεῖα τῶν καιρῶν. 
Πουλῆστε τὸ πουκάμισό σας καὶ ἀγοράστε Ἀποκάλυψι καὶ διαβάζετε. 
Ὅσα εἶνε γραμμένα ἐκεῖ, θὰ γίνουν.
Μέσ᾿ στὰ σπίτια σας νὰ ἔχετε φόβο Θεοῦ. 
Πῶς θὰ σωθοῦμε; Μὲ τὴν προσευχή. 
Μὲ ποιά προσευχή; Ὄχι προσευχὴ νεκρή, ἀλλὰ ζων­τανή, ποὺ νὰ βγαίνῃ μέσ᾿ ἀπὸ τὰ δάκρυα. 
Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια τὰ εὐλογημένα ἔρχονταν οἱ Χριστιανοὶ στὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἄ­κουγαν μὲ κατάνυξι. 
Σήμερα καταντήσαμε ἐκ­κλησία νεκρή. 
Τὰ παλιὰ τὰ χρόνια στὶς ῥαχοῦ­λες τῆς πατρίδος μας κατοικοῦσαν ἅγιοι ἄν­θρωποι. Καὶ τί ἔκαναν; Βράδιαζε; 
Προτοῦ νὰ κοιμηθοῦν, πατέρας, μάνα, ἑφτὰ – ὀχτὼ παιδιὰ γονάτιζαν κ᾿ ἔκαναν τὴν προσευχή τους στὸ Θεό. 
Δεῖξτε μου σήμερα μιὰ οἰκογένεια ποὺ κάνουν προσευχὴ ὅλοι μαζί! Χάσαμε τὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ. Ποῦ εἶνε ἡ προσευχή, ἡ οἰ­κογενειακὴ προσευχή; ποῦ εἶνε τὰ δάκρυα, ἡ κατάνυξις; ποῦ εἶνε ἡ ἐξομολόγησις καὶ ἡ θεία κοινωνία; ποῦ εἶνε ἡ ἐλεημοσύνη; ποῦ εἶνε τὰ μεγαλεῖα ποὺ εἶχε ἡ φυλή μας;
 Γι᾿ αὐτὸ σᾶς συμβουλεύω νὰ πάρτε Εὐαγγέλιο καὶ Ἀποκάλυψι, νὰ διαβάζετε ὅλοι, ἄν­τρες καὶ γυναῖκες· καὶ νὰ κάνετε προσευχὴ νύχτα – μέρα, πρωὶ μεσημέρι βράδυ. 
Κι ἂν δὲν μπορῆτε νὰ λέτε πολλὲς προσευχές, κάντε μία προσευχή· «Κύριε, ἐλέησον», «Κύριε, ἐ­λέ­ησον», «Κύριε, ἐλέησον»
Ἂν τὸ λὲς μὲ ὅλη τὴν καρδιά σου, εἰσακούεται, κάνεις θαύματα, τὰ ἄστρα κατεβάζεις στὴ γῆ.
Ἔτσι λοιπὸν νὰ ζήσουμε, ἀγαπητοί μου, εὐ­λογημένοι, μὲ τὸ Χριστό, περιμένοντας τὴν ἐπάνοδο τοῦ προφήτου Ἠλία, καὶ παρακα­λών­τας νὰ σώσῃ ὁ Θεὸς τὸν κόσμο· ἀμήν.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Προφήτου Ἠλιοὺ Ξανθογείων – Ἀμυνταίου τὴν 20-7-1987.

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Προφήτη Ηλία στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης 20.7.2018 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Εσπερινός Προφήτη Ηλία στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης 19.7.2017 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Προφήτη Ηλία στο Καμάρι της Σαντορίνης 20.7.2016

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Εσπερινός Προφήτη Ηλία στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης 19.7.2016


 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Εσπερινός Προφήτη Ηλία στo λόφο Γαβρίλου Εμπορείου Σαντορίνης 19.7.2016


 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού στο Πύργο Σαντορίνης 20.7.2015

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Εσπερινός Προφήτη Ηλία στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης 19.7.2015


 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Προφήτη Ηλία στο βουνό του Πύργου Σαντορίνης 20.7.2014 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Προφήτη Ηλία στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης 20 Ιουλίου 2013 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Προφήτη Ηλία στην Έξω Γωνιά της Σαντορίνης 19 & 20 Ιουλίου 2013


 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Προφήτη Ηλία στην Έξω Γωνιά της Σαντορίνης 20.7.2012


 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Προφήτη Ηλία στο Πύργο της Σαντορίνης 19, 20 Ιουλίου 2012

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ για να δείτε τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης 2012

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ για να δείτε τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία στην Έξω Γωνιά της Σαντορίνης 2012


 

 

 

 

Κλικ εδώ για να δείτε τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία στο Εμπορείο της Σαντορίνης 2012

 

 

 

Κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους εορτασμούς στην περιοχή της Έξω Γωνιάς της Σαντορίνης

 


Κλικ στις ιστοσελίδες μας: Αρμενιστής, Εμείς και η Κοινωνία μας, Γιάννης Αργυρός Σαντορίνη

 

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.