Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

Β΄ Κυριακή των Νηστειών. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

Τὸ ση­με­ρι­νὸ Εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα μᾶς δι­δά­σκει ἀ­φε­νὸς τὴ δύ­να­μη τῆς πί­στης πρὸς τὴ θε­ό­τη­τα τοῦ Χρι­στοῦ καὶ ἀ­φε­τέ­ρου τὴν προ­θυ­μί­α καὶ τὸν ζῆ­λο τῶν κα­τοί­κων τῆς Κα­περ­να­ούμ, ὥ­στε νὰ ἀ­κού­σουν τὸν λό­γο τοῦ Θε­οῦ.
Ἐνῷ ὁ Χριστός, εὑρισκόμενος μέσα σὲ ἕνα σπίτι, δί­δα­σκε τὸ πλῆθος ποὺ εἶχε μαζευτεῖ, προ­σέγ­γι­σαν τὸν χῶ­ρο κά­ποιοι ἄν­θρω­ποι, οἱ ὁ­ποῖ­οι με­τέ­φε­ραν ἕ­να πα­ρά­λυ­το. Ἕ­νε­κα τοῦ πλή­θους, ὅμως, δὲν μποροῦσαν νὰ προσεγγίσουν τὸν Κύριο, γι᾿ αὐτὸ καὶ βρῆ­καν ἕ­να
πρω­τό­τυ­πο τρό­πο νὰ τὸν πλη­σι­ά­σουν˙ ἄ­νοι­ξαν τρῦ­πα στὴ στέ­γη τοῦ σπιτιοῦ καὶ ἀ­πὸ ἐ­κεῖ κα­τέ­βα­σαν τὸ κρεβάτι στὸ ὁποῖο βρισκόταν ὁ πα­ρά­λυ­τος. Βλέ­πον­τας ὁ Χρι­στὸς τὴ με­γά­λη πί­στη καὶ τὴν προ­θυ­μί­α τοῦ πα­ρα­λύ­του καὶ τῶν συ­νο­δῶν του, τοὺς προ­σέ­φε­ρε τὸ ζη­τού­με­νο, λέ­γον­τας: «Τέ­κνον, ἀ­φέ­ων­ταί σοι αἱ ἁ­μαρ­τί­αι σου».
Ἔτσι ὁ πα­ρά­λυ­τος τῆς Κα­περ­να­οὺμ γεύ­ε­ται τὴν ἀ­νε­κτί­μη­τη δω­ρε­ὰ τοῦ Θε­οῦ˙ χά­ρη στὴ με­γά­λη του πί­στη ἕλ­κυ­σε τὸ ἔ­λε­ος τοῦ Χρι­στοῦ καὶ ἀ­παλ­λά­χθη­κε τό­σο ἀ­πὸ τὴ σω­μα­τι­κὴ ἀ­σθέ­νει­α, ὅ­σο καὶ ἀ­πὸ τὸ με­γά­λο βά­ρος τῆς ἁ­μαρ­τί­ας. 
Εἶ­ναι ὄν­τως γε­γο­νὸς ὅ­τι πολ­λὲς φο­ρὲς ἡ ἁ­μαρ­τί­α ἔ­χει ἄ­με­σο ἀν­τί­κτυ­πο καὶ στὴ σω­μα­τι­κή μας ὑ­γεί­α. Γι᾿ αὐ­τὸ καὶ ὁ Χρι­στὸς συγ­χω­ρεῖ καὶ θεραπεύει κατ᾿ ἀρ­χὰς τὸ αἴ­τι­ο, δηλαδὴ τὴν ἁ­μαρ­τί­α, ὥ­στε νὰ φτά­σει στὸ ἀ­πο­τέ­λε­σμα, τὴ σω­μα­τι­κὴ ἴ­α­ση τοῦ πα­ρα­λύ­του.  
Κά­ποιοι ἀ­πὸ τοὺς ἐ­κεῖ πα­ρευ­ρι­σκό­με­νους γραμ­μα­τεῖς ἀν­τέ­δρα­σαν καὶ θε­ώ­ρη­σαν τὸν λό­γο τοῦ Χρι­στοῦ: 
«Τέ­κνον, ἀ­φέ­ων­ταί σοι αἱ ἁ­μαρ­τί­αι σου», ὡς μέ­γα σκάν­δα­λο. Αὐ­τοί -πο­λὺ σω­στὰ βέ­βαι­α- πί­στευ­αν ὅ­τι μό­νο ὁ Θε­ὸς μπο­ρεῖ νὰ συγ­χω­ρεῖ ἁ­μαρ­τί­ες. Ὡς γνῶ­στες τοῦ Ἰ­ου­δα­ϊ­κοῦ Νό­μου γνώ­ρι­ζαν τὸν λό­γο τοῦ Θε­οῦ, ὅ­πως κα­τὰ πρῶ­τον τὸν εἶ­χε δι­α­κη­ρύ­ξει ὁ Ἠ­σα­ΐ­ας: «Ἐ­γώ εἰ­μι ὁ ἐ­ξα­λεί­φων τὰς ἀ­νο­μί­ας σου ἕ­νε­κεν ἐ­μοῦ» καὶ ἔ­πει­τα ὁ Μι­χαί­ας: «Ὁ Θε­ὸς ἐ­πι­στρέ­ψει καὶ οἰ­κτει­ρή­σει ἡ­μᾶς, κα­τα­δύ­σει τὰς ἀ­δι­κί­ας ἡ­μῶν καὶ ἀ­πορ­ρι­φή­σον­ται εἰς τὰ βά­θη τῆς θα­λάσ­σης, πά­σας τὰς ἁ­μαρ­τί­ας ἡμῶν». 
Τὸ σφάλ­μα τῶν γραμ­μα­τέ­ων ἐν­το­πί­ζε­ται στὸ ὅ­τι γνώ­ρι­ζαν μὲν τὸν λό­γο τοῦ Θε­οῦ, ἀλ­λὰ δὲν μπο­ροῦ­σαν νὰ ἀ­να­γνω­ρί­σουν τὴν ἐκ­πλή­ρω­σή του στὸ πρό­σω­πο τοῦ Χρι­στοῦ. Γι᾿ αὐ­τὸ καὶ ἀρ­νοῦν­ταν τὴ θε­ό­τη­τα τοῦ Χρι­στοῦ. Συ­νε­πῶς κά­θε του ἐ­νέρ­γει­α, ἀ­πο­τε­λοῦ­σε σκάν­δα­λο γι᾿ αὐ­τούς. Αὐ­τὸς εἶ­ναι ὁ λό­γος ποὺ ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας πο­λὺ σο­φὰ ὅ­ρι­σε γιὰ τὴ ση­με­ρι­νὴ ἡ­μέ­ρα, ὡς ἀ­πο­στο­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα, ἀ­πό­σπα­σμα ἀ­πὸ τὴν πρὸς Ἑ­βραί­ους Ἐ­πι­στο­λὴ τοῦ ἀ­πο­στό­λου Παύ­λου. Σὲ αὐ­τὸ τονίζεται ἡ ἀ­νω­τε­ρό­τη­τα τοῦ Χρι­στοῦ σὲ σχέ­ση μὲ τοὺς ἀγ­γέ­λους καὶ ἀποδεικνύεται ἡ θε­ό­τη­τά του.
Τὸ ἄλ­λο οὐ­σι­α­στι­κὸ στοι­χεῖ­ο, τὸ ὁ­ποῖ­ο προ­κύ­πτει ἀ­πὸ τὸ ση­με­ρι­νὸ Εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα ἀ­φο­ρᾶ στὴν προ­θυ­μί­α τῶν ἀν­θρώ­πων νὰ ἀ­κού­σουν τὸν λό­γο τοῦ Θε­οῦ. Γι᾿ αὐτὸ εἶχε μαζευτεῖ τόσο πλῆθος στὸ σπίτι ποὺ βρισκόταν ὁ Κύριος. Ὁ ζῆ­λος ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ἀ­πο­τε­λεῖ δι­α­χρο­νι­κὸ πα­ρά­δειγ­μα πρὸς ὅ­λους μας, ὥ­στε καὶ ἐ­μεῖς νὰ ἐ­πι­δι­ώ­κου­με νὰ ἀ­κού­ου­με καὶ νὰ με­λε­τοῦ­με τὸν λό­γο τοῦ Θε­οῦ. Κα­νεὶς ἂς μὴν ἰ­σχυ­ρι­στεῖ ὅ­τι γνω­ρί­ζει τὴν Ἁ­γί­α Γρα­φή. 
Ὅ­σες φο­ρὲς καὶ νὰ τὰ ἄ­κου­σε καὶ ὅ­σες φο­ρὲς νὰ τὰ ἔ­χει δια­βά­σει, πά­λι θὰ βρί­σκε­ται μα­κρι­ὰ ἀ­πὸ τὴν πλή­ρη κα­τα­νό­η­ση τοῦ λό­γου τοῦ Θε­οῦ. Γι᾿ αὐ­τὸ καὶ ἀ­παι­τεῖ­ται ἡ ἐκ μέ­ρους μας προ­σε­κτι­κὴ ἀ­κρό­α­ση τοῦ κη­ρύγ­μα­τος στοὺς Να­ούς, ἀλ­λὰ καὶ ἡ με­λέ­τη τό­σο τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς, ὅ­σο καὶ δι­α­φό­ρων ἐ­ποι­κο­δο­μη­τι­κῶν βι­βλί­ων. 
Ἂς μὴ ξε­χνᾶ­με ὅ­τι ὅ­λοι οἱ με­γά­λοι Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, κα­θὼς καὶ οἱ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοὶ συγ­γρα­φεῖς, δὲν ἔ­παυ­αν ἀ­πὸ τοῦ νὰ με­λε­τοῦν καὶ νὰ ἐμ­βα­θύ­νουν, ἡ­μέ­ρα καὶ νύ­κτα, στὴν Ἁ­γί­α Γρα­φή. Πα­ρό­λα αὐ­τὰ δὲν ἰ­σχυ­ρί­ζον­ταν ὅ­τι γνώ­ρι­ζαν τὰ πάν­τα καὶ ἀντ᾿ αὐ­τοῦ δι­α­κή­ρυσ­σαν τὴν ἄ­γνοι­ά τους.
Πο­λὺ πε­ρισ­σό­τε­ρο ἐ­μεῖς ὀ­φεί­λου­με νὰ με­λε­τοῦ­με συ­νε­χῶς τὸν λό­γο τοῦ Θε­οῦ καὶ τοῦ­το δι­ό­τι ὄν­τως τὸν ἔ­χου­με ἀ­νάγ­κη. Κα­μί­α ἄλ­λη γνώ­ση δὲν μᾶς εἶ­ναι τό­σο ἀ­πα­ραί­τη­τη. Ὅ­λα τὰ ἄλ­λα εἶ­ναι σχε­τι­κὰ καὶ ὑ­πο­κεί­με­να στὸ λά­θος καὶ τὴ δι­ά­ψευ­ση, ἐ­νῷ ὁ λό­γος τοῦ Θε­οῦ καὶ ἡ ἀ­λή­θει­α ποὺ αὐ­τὸς κρύ­βει, ἀ­πο­τε­λοῦν τὴν ὁ­δὸ γιὰ νὰ γνωρίσουμε καὶ νὰ κοινωνήσουμε ἀληθινὰ μὲ τὸν Χρι­στό.
 http://www.imtrimythountos.org.cy

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο Καμάρι Σαντορίνης 8.3.2015

 


 Για την Αγία Οικογένεια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, κλικ εδώ.
 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο Καμάρι Σαντορίνης 16.3.2014

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο Καμάρι της Σαντορίνης 31.3.2013. Β΄ Κυριακή των Νηστειών 

  

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ για τον εορτασμό του Αγίου στο Καμάρι της Σαντορίνης 11 Μαρτίου 2012


Κλικ εδώ για το Θαύμα Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στη Σαντορίνη! «Αν είναι Άγιος ας μας πνίξει»

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στον Πύργο της Σαντορίνης 11 Μαρτίου 2012


 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο Πύργο Σαντορίνης 16.3.2014


Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.