Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Κυριακή της Πεντηκοστής. Που είναι η ενότης;

Ποῦ εἶνε ἡ ἑνότης;
Μελετᾶτε, ἀγαπητοί μου, τακτικά, κάθε μέ- ρα, μὲ προσευχὴ καὶ δάκρυα τὸ λόγο τοῦΘεοῦ; Ἐὰν ναί, εἶστε μακάριοι σύμφωνα μὲ τὸν1ο ψαλμό·
«Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν…, ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός. Καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον
παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων» (Ψαλμ. 1,1-3).
Ὁ δίκαιος, ὁ εὐσεβής, λέει, εἶνε δέντρο καρποφόρο καὶ ἀμάραντο, ποὺ οἱ ῥίζες του ῥουφοῦν τὰ νερὰ τῶν ἁγίων Γραφῶν.
Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη· 49 βιβλία ἡ πρώτη, 27 ἡ δεύτερη. Ἀπὸ ὅλη τὴν ἁγία Γραφὴ ὑπερέχει σὲ ἀποκάλυψι ἀληθειῶν ἡ Καινὴ Διαθήκη. Κι ἀπὸ ὅλη τὴν Καινὴ Διαθήκη ὑπερέχουν τὰ τέσσερα Εὐαγγέλια, μέσα στὰ ὁποῖα ζωγραφίζεται ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Κι ἀπὸ τὰ τέσσερα Εὐαγγέλια κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο ὑπερέχει τὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐ αγγέλιο. Κι ἀπὸ ὅλα τὰ κεφάλαια τοῦ Εὐαγγελίου αὐτοῦ ὑπερέχουντὰ τέσσερα ἐκεῖνα, 14ο, 15ο, 16ο καὶ 17ο, ποὺ περιέχουν τὴν τελευταία ὁμιλία, τὴν ἱερὰ διαθήκη τοῦ Κυρίου στοὺς μαθητάς του. Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης λέει· «Ἐγὼ εἶδα ἄνθρωπο ποὺ εἶχε συνήθεια …νὰ διαβάζῃ κάθε  μέρα ἕνα μέρος ἀπὸ τὴν ἱερὰ αὐτὴ διαθήκη».
Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας αὐτῆς ὁ Ἰησοῦς προσεύχεται κι ἀπ᾽ τὴν καρδιά του ἐκπηδοῦν αἰτήματα. Τὸ τελευταῖο καὶ θερμότερο ἀπ᾽ ὅλα εἶνε τὸ αἴτημα γιὰ τὴν ἑνότητα· «Ἵνα πάντες ἓν ὦσιν» (Ἰω. 17,21).
Ἡ ἑνότης εἶνε τὸ ὕψιστο δίδαγμα καὶ τὸ ἱερώτερο ἀπὸ τὰ αἰτήματα τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Ἰησοῦς, ἀγαπητοί μου, θέλει νὰ βλέπῃ ὅλους τοὺς πιστοὺς ἑνωμένους, οὔτε σκιὰ διχονοίας νὰ μὴ μειώνῃ τὴν ἕνωσί τους.
Ἡ ἑνότης τῶν πιστῶν εἶνε ἡ λαμπρότερη περιβολὴ τῆς Ἐκκλησίας, εἶνε ὁ «ἄρραφος» χιτώνας τοῦ Ἰησοῦ ὁ «ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾽ ὅλου» (Ἰω. 19,23), ποὺ δὲν τόλμησαν νὰ σχίσουν οἱ σταυρωταί του.Πῶς ἀνταποκρίθη καν στὸ αἴτημά του οἱ πιστοί; εἶνε ἑνωμένοι οἱ Χριστιανοί;
Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια νὰ διατηρηθῇ ἡ ἑνότης; Ἡ ἀπάντησις εἶνε θλιβερή. Μέχρι τὸν 8ο αἰῶνα ὁ χριστιανικὸς κόσμος κατὰ μέγα μέρος ἦταν ἑνωμένος. Ἀνατολὴ καὶ Δύσις, Βορρᾶς καὶ Νότος «ἠσπάζον το ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ» (῾Ρωμ. 16,16 κ.ἀ.).
Ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, «οὐδέν ἐστιν ἄμεινον  (=καλύτερο) τῆς κατὰ Χριστὸν εἰρήνης» (Ἐφ. XIII).
 Ἀλλ᾽ αἴφνης ἦλθε ἡ συμφορά· ἡ ὑπερηφάνεια τοῦ πάπα, ποὺ ἤθελε νὰ στήσῃ τὸ θρόνο του πάνω ἀπ᾽ ὅλους, δημιούργησε τὸ πρῶτο ῥῆγμα καὶ ἡ χριστιανοσύνη διασπάσθηκε σὲ ὀρθοδόξους καὶ δυτικούς. Αἰτία τοῦ χάσματος τὸ πρωτεῖο τοῦ πάπα.
Καὶ αὐτὸ ἔγινε πάλι ἡ αἰτία νέας διασπάσεως τῆς δυτικῆς χριστιανοσύνης· ἑκατομμύρια λαῶν, ποὺ δὲν ἀνέχονταν τὴν ἀπολυταρχία τῆς ῾Ρώμης, ἐπαναστάτησαν κατὰ τῆς τυραννίας τῶν παπῶν, ἀποσχίσθηκαν καὶ ἵδρυσαν τὶς παρατάξεις τῶν διαμαρτυρομένων.
Καὶ οἱ διαμαρτυρόμενοι πάλι, λόγῳ τῆς ἀναρχίας ποὺ ἐπικρατοῦσε στὶς τάξεις τους, δὲν ἔμειναν ἑνωμένοι γύρω ἀπὸ τὸ Λούθηρο καὶ τὸν Καλβῖνο· διαιρέθηκαν καὶ ὑποδιαιρέθηκαν δύο καὶ τρεῖς καὶ τέσσερις φορές, καὶ τώρα ἀποτελοῦν ἕνα ποικιλόχρωμο μωσαϊκό, μέσα στὸ ὁποῖο ἡ εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου πάει νὰ χαθῇ ὁλότελα. 
Οἱ προτεστάντες ἀκρωτηριάζουν συνεχῶς «τὸν Κύριον τῆς δόξης» (Α΄ Κορ. 2,8)· ἑκατοντάδες εἶνε τὰ αἱρετικὰ συγκροτή ματά τους, ἐνῷ μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ φτάνουν μέχρι σημείου νὰ ἀρνοῦνται καὶ τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλὰ μήπως κ᾽ ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι μείναμε ἑνωμένοι; 
Ἐθνικοὶ ἐγωισμοὶ διαίρεσαν τὸ σῶμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σὲ ἐκκλησίες κρατικές (῾Ρωσική, Βουλγαρική, Σερβική, Ἑλληνική, Ἀλβανική…), οἱ ὁποῖες ἀπηχοῦν μᾶλλον τὸ ἐφήμερο πνεῦμα τοῦ κόσμου, τοῦ κράτους ἐντὸς τοῦ ὁποίου κινοῦνται, παρὰ τὸ αἰώνιο πνεῦμα τοῦ Ἰησοῦ, μέσα στὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ συμβιώνουν καὶ νὰ συνεργάζωνται, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ λένε·
«Οὐκ ἔνι Ρῶσος, Βούλγαρος, Σέρβος, Ἕλληνας…», ἀλλὰ πάντες οἱ ὀρθόδοξοι «εἷς ἐσμεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (πρβλ.Γαλ. 3,28. Κολ. 3,11)· ὑπεράνω ὅλων ὁ Κύριος, ὑπεράνω ὅλων ἡ Ὀρθόδοξος πίστις.
Καὶ ἂν μείνουμε μόνο στὴν πατρίδα μας, ἐρωτοῦμε· εἶνε ἑνωμένη στὴν Ἑλλάδα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία; Ἡ ἱστορία λέει, ὅτι τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας ἦταν ἑνωμένη γύρω ἀπὸ τὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μετὰ τὴν πολιτική μας ἀπελευθέρωσι ἄρχισε ἡ ὑποδούλωσι τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ κράτος καὶ ἡ διάσπασις τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος.
Ἡ ἀντικανονικὴ μεταρρύθμισις τοῦ ἡμερολογίου τὸ 1924 διαίρεσε τὸ λαό μας σὲ δύο παρατάξεις, τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας καὶ τῶν παλαιοημερολογιτῶν (ποὺ κι αὐτοὶ τώρα διαιρέθηκαν).
Ποιός θὰ μᾶς ἑνώσῃ; 
Ἡ ἀγάπη, ἀπαντᾷ ὁ ἀπόστολος Παῦλος· ἡ ἀγάπη, ποὺ σέβεται τὴν ἐλευθερία καὶ τοῦ ἐλαχίστου ἀδελφοῦ, ποὺ μπορεῖ νὰ θέλῃ νὰ «ἐσθίῃ λάχανα» (βλ. ῾Ρωμ. 14,1-4).
Ἄλλη διαίρεσις προέρχεται ἀπὸ τὴν πλευρὰ Διαφόρων χριστιανικῶν ἑνώσεων, ἀδελφοτήτων, συλλόγων καὶ σωματείων.
 Δὲν εἴμαστε κατὰ τῶν θρησκευτικῶν σωματείων· τὴν συλλογικὴ ὀργάνωσι καὶ δρᾶσι τῶν ὀρθοδόξων ἐπιβάλλει ἀδράνεια τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας καὶ οἱ πονηρὲς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε.  
Εἶνε λοιπὸν εὐλογία νὰ ὀργανωθοῦν οἱ ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ νὰ ἔχουν ἀγάπη μεταξύ τους καὶ νὰ συν εργάζωνται. Διαφορετικά, ἂν ἐπιδιώκουν καθένας τὴν ἐξόντωσι τοῦ ἄλλου καὶ τὴ δική του ἐπικράτησι, ἡ εὐλογία θὰ γίνῃ κατάρα καὶ σκάνδαλο.«Ἰδέστε πῶς ἀγαπῶνται οἱ Χριστιανοί!», ἔλεγαν μὲ θαυμασμὸ οἱ εἰδωλολάτρες τῶν πρώτων αἰώνων. 
«Ἰδέστε πῶς μισοῦνται οἱ Χριστιανοί», θὰ λένε οἱ ἄπιστοι τῶν ἡμερῶν μας.
Ἡ διαίρεσις αὐτὴ εἶνε «σημεῖον τῶν καιρῶν» καὶ προφητεύθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο, ὁ ὁποῖος εἶπε·
«Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις» τῆς ἀποστασίας, τοῦ ἀτομικοῦ καὶ ὁμαδικοῦ ἐγωισμοῦ, «διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,19,12).
 Ἐμφύλιος πόλεμος στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὁ ἱ. Χρυσόστομος λέει·
«Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον (=ἡ διαίρεσις) πεπλήρωται, καθὼς ὁρῶμεν. Οὐχὶ πάντες κατ᾽ ἀλλήλων γεγόνασιν, ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, βασιλεία ἐπὶ  βασιλείαν, ἄρχοντες κατὰ τῶν ὁμοίων, ἐπίσκοποι κατὰ ἐπισκόπων, πρεσβύτεροι κατὰ πρεσβυτέρων καὶ διάκονοι κατὰ διακόνων, ἀναγνῶσται  κατ᾽ ἀλλήλων, λαϊκοὶ κατὰ λαϊκῶν;».
 Ὦ Κύριε! Σὺ ζητᾷς τὴν ἑνότητά μας, κ᾽ ἐμεῖς διαιρεθήκαμε· καὶ ἀκούγονται πάλι οἱ φωνὲς τῶν διῃρημένων Χριστιανῶν τῆς ἀρχαίαςΚορίνθου· «Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ»
(Α΄ Κορ.1,12).
Καὶ ἐκείνους μέν, ποὺ διαιρέθηκαν προσωρινὰ σὲ φατρίες, τοὺς ἕνωσε ἀπόστολοςΠαῦλος· ἐμᾶς ποιός θὰ μᾶς ἐνώσῃ;
«Ἵνα πάντες ἓν ὦσιν».
Ἀπὸ ἀπόψεως θρησκευτικῆς ἑνότητος θλιβερὴ εἰκόνα. Ἐνῷ ἄπιστοι καὶ αἱρετικοὶ «κύκλῳ περιπατοῦσι» (Ψαλμ.11,9) καὶ ἁρπάζουν πρόβατα ἀπὸ τὴ μάνδρα μπροστὰ στὰ μάτια τῶν ποιμένων, οἱ ἰθίνοντες βρίσκονται μεταξύ τους σὲ ἔριδες καὶ μάχες.
Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἑνωθῆτε! φωνάζει ὁ Κύριος Ἰησοῦς (βλ. Ἰω. 17,21), φωνάζει ὁ Παῦλος (βλ. Α΄Κορ.12,12-27. Ἐφ. 4,3-4,13), φωνάζουν οἱ προφῆτες, φωνάζουν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἑνωθῆτε!…Δὲν θέλουμε λοιπὸν ν᾽ ἀκούσουμε αὐτούς;
Ἔ, τότε διδάσκαλοί μας ἂς γίνουν τὰ …ζῷα! Ποιά ζῷα; οἱ πελαργοί, τὰ περιστέρια, οἱ μέλισσες, τὰ μυρμήγκια, οἱ ἀκρίδες; Ὄχι, ἀλλὰ τὰ βόδια!
Δὲν διαβάσατε ὅτι «ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον  καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ· Ἰσραὴλ δέ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός με οὐ συνῆκεν»; (Ἠσ.1,3).
Τί κάνουν τὰ βόδια, τὰ βουβάλια· ὅταν ἐκεῖ ποὺ βόσκουν ἐμφανισθοῦν λύκοι, γιὰ νὰ μὴν καταφαγωθοῦν ξεμοναχιασμένα, μαζεύονται, σχηματίζουν κύκλο, βάζουν τὰ μικρά τους στὸ κέντρο, κι αὐτὰ μὲ τὰ κεφάλια καὶ τὰ κέρατα πρὸς τὰ ἔξω εἶνε ἕτοιμα νὰ ἀμυνθοῦν. Ἂν κάποιος λύκος τολμήσῃ νὰ ἐπιτεθῇ, θ᾽ ἀφήσῃ τὰ ἔντερά του πάνω στὰ κέρατά τους· εἶνε ἀδύνατον νὰ νικηθοῦν.
Τί κάνει ἡ ἑνότης!
Ἔτσι κάνουν τὰ βόδια· καὶ οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί; Δυστυχῶς, ὄχι «νοῦν Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 2,16) ,ἀλλ᾽ οὔτε νοῦν βοῶν ἔχουμε. Γιατὶ ἂν εἴχαμε στοιχειώδη νόησι καὶ συναίσθησι τῶν κινδύνων ποὺ διατρέχει ἡ Ὀρθοδοξία, θὰ εἴχαμε ἑνωθῆ.
Ἀδελφοί μου, «ἐσχάτη ὥρα ἐστί» (Α΄ Ἰω. 2,18). Ἐὰν καὶ τὴν κρίσιμη αὐτὴ ὥρα δὲν θελήσουμε ν᾽ ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ γιὰ ἑνότητα, ἀλλὰ ἐν ὄψει Ἁρμαγεδῶνος ἐξακολουθήσουμε νὰ διαπληκτιζώμαστε μεταξύ μας, τότε ἕνας τρόπος μένει νὰ ἑνωθοῦμε·ὁ διωγμός, ποὺ ἔρχεται γιὰ τὶς ἁμαρτίες ὅλων μας. Ὅταν κηρυχθῇ διωγμὸς καὶ οἱ ὀρθόδοξοι συλληφθοῦμε καὶ ῥιχτοῦμε στὶς φυλακές, ἐκεῖ θὰ ἑνωθοῦμε ὅλοι, θὰ ἀνταλλάξουμε τὸν ἐν Χριστῷ ἀσπασμὸ καὶ θὰ ποῦμε· Κύριε, ἁμαρτήσαμε καὶ δικαίως τιμωρούμεθα· διαιρεθήκαμε σὲ φατρίες καὶ κόμματα, καὶ προκαλέσαμε τοὺς λύκους. 
Ἀλλά, ἀδελφοὶ ὀρθόδοξοι, εἶνε ἀνάγκη νὰ ἔλθῃ ὁ αἱματηρὸς διωγμὸς γιὰ νὰ ἑνωθοῦμε;
Ἄρθρο ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Χριστ. Σπίθα» (φ. 131/Ἰούν. 1952) καὶ τὸ βιβλίο Σημεῖα τῶν καιρῶν (Ἀθῆναι 1953, σσ. 207 κ.ἑ.). Περιληπτικὴ μεταγλώττισις 4-4-2016.


Τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἡ φωτιὰ ποὺ ἄναψε ὁ Χριστός μας στὸν κόσμο πῆρε νὰ ἁπλώνεται σὲ ὅλη τὴν γῆ. Ἦταν πρωί, γύρω στὶς 9:00, ὅταν παράδοξη βουή, σὰν νὰ φυσοῦσε βίαιος ἄνεμος, ξάφνιασε τὴν Ἱερουσαλήμ. Δὲν ἦταν ἄνεμος. Τί ἦταν;
Οἱ ἄνθρωποι ξαφνιασμένοι κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ σημεῖο, ὅπου ἐντοπίστηκε ἡ βουή, τὸ Ὑπερῶο, στὸ ὁποῖο βρίσκονταν οἱ Μαθητὲς καὶ οἱ λίγοι πιστοὶ μὲ κέντρο τὴν Παναγία μας. 120 ἄνθρωποι. Τοὺς νόμισαν μεθυσμένους.
Ἦταν μεθυσμένοι! Ὄχι μὲ οἰνόπνευμα. Μὲ τὸ Πνεῦμα.
Ὅταν ἦρθε ἡ βουὴ σὰν ἀπὸ βίαιο ἄνεμο, ἄναψε φλόγες σὰν φλόγες φωτιᾶς καὶ ἄλλαξε τὰ πάντα. Ἄλλαξε τὶς καρδιές τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν τότε πιστῶν. Ἄλλαξε τὴν σκέψη τους, Ἄνοιξε τοὺς ὁρίζοντές τους. Φώτισε τὸ μέλλον. Ἑρμήνευσε τὸ παρελθόν. Ἔκανε τὸ παρόν στάδιο ἀγώνα. Ἕκανε τοὺς ψαράδες θεολόγους, τοὺς ἀδύναμους ἀνίκητους, τοὺς βωβοὺς ρήτορες, τοὺς ἀγράμματους σοφούς.
Ἡ πρώτη Ἑκκλησία ἔπαθε, συγκλονίστηκε. Ὁ ἐρχομός Του τὴν μέθυσε! Ἡ παρουσία Του τῆς ἔδινε ἔμπνευση, νέα ὅραση τοῦ κόσμου, ὑπέροχο νόημα ζωῆς, ἀσύλληπτη προοπτική. Ἦταν μαζί της ὁ Θεός. Ὁ ἀγαθὸς Παράκλητος τὴν ὁδηγοῦσε, κατὰ τὴν διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου, «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν».
Μαζί Του ἔνιωθε πανίσχυρη. Οἱ φόβοι Της ἐξαφανίστηκαν. Τὸν κόσμο δὲν τὸν αἰσθανόταν πιὰ ὡς ἀπειλή ἀλλὰ ὡς χῶρο πρὸς κατάκτηση. Στάθηκε μπροστὰ στοὺς βασιλεῖς ἄφοβη. Περιγέλασε τὶς ἀπειλές τους, δέχθηκε μὰ χαρὰ τὰ βασανιστήριά τους, ἀγκάλιασε ἀτρόμητη τὰ λιοντάρια καὶ τὶς τίγρεις. Σὲ λίγο ἀπὸ τὸ ἕνα μέχρι τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας οἱ φλόγες τοῦ Πνεύματος πυρπολοῦσαν τὶς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ὁ παλαιὸς κόσμος κατέρρεε. Οἱ δαίμονες εἶχαν λυσσάξει. Ὁ σατανᾶς τους μανιασμένος ἔψηνε, τηγάνιζε, ἔπνιγε, κατασπάραζε, κομμάτιαζε, ἔγδερνε, ἔκαιγε, ξέσχιζε, ἀποκεφάλιζε τοὺς Μάρτυρες. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία δυνάμωνε, ἄλλαζε τὰ πάντα. Ἀτρόμητη!
Περισσότερο τὴν ταλαιπώρησαν οἱ ὕπουλοι ἐχθροὶ ποὺ βγῆκαν μέσα ἀπὸ τὰ σπλάγχνα της, οἱ αἱρετικοί. Ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς μὲ τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ Πνεύματος τοὺς κατέβαλε. Κατὰ τὶς ὑποδείξεις Του συγκρότησε Συνόδους τῶν Ἐπισκόπων Της, καὶ ἐκεῖνοι μὲ τὴν ἔμπνευσή Του διετύπωσαν μέχρι κεραίας ἀκρίβεια τὴν ἀλήθεια.
Στοὺς 20 αἰῶνες ποὺ πέρασαν, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δὲν ἐγκατέλειψε ποτὲ τὴν Ἐκκλησία. Ἦταν μαζί Της στὰ στάδια, στὶς Κατακόμβες, στὴν στεριὰ καὶ στὴν θάλασσα, στὶς παγωμένες λίμνες καὶ στὰ ὁρμητικὰ ποτάμια, στὶς φυλακὲς καὶ στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι μαζί Της γιὰ πάντα. Μαζὶ μὲ ὅλα τὰ μέλη Της, τοὺς πιστοὺς κάθε τόπου καὶ κάθε ἐποχῆς. Στὸ μέτρο ποὺ ὁ καθένας τους Τοῦ παραδίδει τὸν ἑαυτό του, μένει μέσα του, καθαρίζει τὴν καρδιά του, φωτίζει τὴν σκέψη του, προσεύχεται μαζί του, ἁγιάζει τὴν ὅλη ὕπαρξή του. 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα του Παλιού Χωριού Σαντορίνης 27.5.2018 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Πνεύματος στην Επισκοπή Γωνιά ή Παλιό Χωριό της Σαντορίνης 20.6.2016


 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα του Παλιού Χωριού Σαντορίνης 19.6.2016


 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Εσπερινός της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα του Βόθωνα Σαντορίνης 18.6.2016


 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Πνεύματος στην Επισκοπή Γωνιά Παλιό Χωριό της Σαντορίνης 1.6.2015

 


 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα του Παλιού Χωριού της Σαντορίνης 31.5.2015


 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα του Παλιού Χωριού Σαντορίνης 9.6.2014

 

 

 

Κλικ εδώ! Εορτασμός παραμονής του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα του Παλιού Χωριού της Σαντορίνης 8.6.2014

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα του Παλιού Χωριού της Σαντορίνης 8.6.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός παραμονής (Εσπερινός) της Πεντηκοστής στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης 7.6.2014

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Παραμονή Εορτασμού του Αγίου Πνεύματος στη Μέσα Γωνιά της Σαντορίνης 23.6.2013

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός Αγίου Πνεύματος στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης 4 Ιουνίου 2012

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ για να δείτε τον Αρχιερατικό Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης 3.6.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ για να δείτε τον Εορτασμό της Πεντηκοστής στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης 3.6.2012 

 

 

 

 

  

 

 

 

Κλικ εδώ για να δείτε αποσπασματικά στιγμιότυπα από τον Εσπερινό της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα της Επισκοπής Γωνιάς (Παλιό Χωριό) Σαντορίνης 2.6.2012


Στο βίντεο αυτό μπορείτε να δείτε τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος 13.6.2011 στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης!Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.